Răzvan Călin: Avanpremieră FOTO/VIDEO la ”Poezia Muzicii în Grădina cu Poeme”, eveniment ce va avea loc în ”Grădina Culturală Callatis”

0
336

Răzvan Călin: ”Câte­va cuvin­te des­pre expo­zi­ția foto de Dumi­ni­că, 13 sep­tem­brie, de la ”Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis”: Sunt ono­rat să am oca­zia să aduc și în offli­ne câte­va din­tre cre­a­ți­i­le mele publi­ca­te de‑a lun­gul tim­pu­lui pe con­tul meu de Insta­gram. Expo­zi­ția va cuprin­de foto­gra­fii rea­li­za­te atât în Man­ga­lia cât și în alte col­țuri ale lumii. Foto­gra­fia, pen­tru mine, este mai mult decât o pasiu­ne, este un impuls, de mul­te ori invo­lun­tar, ce se mani­fes­tă ori de câte ori am în fața ochi­lor un pei­saj care trans­mi­te o emo­ție, indi­fe­rent dacă mă aflu aca­să, pe stra­dă, la birou sau în con­ce­diu”.

Bul­ga­ri­an Sea­sho­re Sum­mer 2020 | Thra­cian Cli­ffs, Gol­den San­ds, Rusa­l­ka Bea­ch:

Web­si­te: RazvanCalin.Ro / Face­bo­ok: RazvanCalin.Ro / Insta­gram: calin­razvan.

MN: Mul­țu­mim, Răzvan. Feli­ci­tări! Ținem (mai) aproa­pe! 🙂

Dumi­ni­că, 13 sep­tem­brie, ora 16:30, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia – în ”Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis”, va avea loc eve­ni­men­tul inti­tu­lat „Poe­zia muzi­cii în Gră­di­na cu poe­me”, care ne pro­pu­ne o întâl­ni­re cu lucră­ri­le foto­gra­fu­lui Răzvan Călin, în cadrul unei expo­zi­ții de foto­gra­fie, com­ple­ta­tă de un reci­tal de poe­zie al Ame­li­ei Stă­ne­scu, acom­pa­ni­a­tă pe rit­muri de folk, de Daniel Ian­cu. Mai mul­te deta­lii, AICI.


Man­ga­lia News, Joi, 10 sep­tem­brie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply