POEZIA MUZICII IN GRADINA CU POEME — Eveniment foto / muzical / poetic, cu Răzvan Călin, Amelia Stănescu și Daniel Iancu, duminică, 13 septembrie

0
419

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Vă invi­tăm dumi­ni­că, 13 sep­tem­brie, ora 16:30, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia – în cur­tea exte­ri­oa­ră, la pri­mul eve­ni­ment cul­tu­ral orga­ni­zat de Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia în cadrul pro­iec­tu­lui „Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis“ (Cod unic pro­iect CALL02-115), finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, ape­lul „Con­so­li­da­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui cul­tu­ral și Dezvol­ta­rea audien­ței și a publi­cu­lui“.

Eve­ni­men­tul inti­tu­lat „Poe­zia muzi­cii în Gră­di­na cu poe­me”, ne pro­pu­ne o întâl­ni­re cu lucră­ri­le foto­gra­fu­lui Răzvan Călin, în cadrul unei expo­zi­ții de foto­gra­fie, com­ple­ta­tă de un reci­tal de poe­zie al Ame­li­ei Stă­ne­scu, acom­pa­ni­a­tă pe rit­muri de folk, de Daniel Ian­cu.

Pen­tru infor­ma­ţii supli­men­ta­re și rezer­vări, vă rugăm să ne con­tac­tați pe e‑mail: [email protected], sau tele­fon: 0751.268.332.

Per­soa­nă de con­tact: Eli­za Cucu – Mana­ger pro­iect.


Man­ga­lia News, 09.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply