PĂDUREA VETERANILOR va fi inaugurată Vineri, la Techirghiol, de reprezentanții AMVVD

0
155

Noi, vete­ra­nii, cei care am rămas, înțe­le­gem nece­si­ta­tea de a fi în armo­nie cu natu­ra, care ne‑a fost par­te­ner în toa­te misiu­ni­le noas­tre, in tea­tre­le de ope­ra­ții din: Afga­nis­tan, Irak, Mali, Ango­la, Hai­ti ș.m.d. Umbra copa­ci­lor ne-ar fi pro­te­jat de căl­du­ră toro­pi­toa­re. Lip­sa lor din aces­te zone, ne făceau să ne gân­dim la pădu­ri­le de aca­să și cât de noro­coși sun­tem că ne-am năs­cut pe aces­te melea­guri, bine­cu­vân­ta­te de Dum­ne­zeu. Natu­ra tre­bu­ie res­pec­ta­tă și vrem să ne facem sim­ți­tă con­tri­bu­ția, prin plan­ta­rea de copă­cei, care în timp, vor for­ma “PADUREA VETERANILOR”. Pri­mul lot va fi în număr de 30, sem­ni­fi­când renaș­te­rea celor 30 de par­ti­ci­panți în misiuni exter­ne, care s‑au ridi­cat la ceruri.

 

Mul­țu­mim, Pri­mă­ri­ei și Con­si­li­u­lui Local Techir­ghi­ol, pen­tru spri­jin!
Pri­mă­ria Techir­ghi­ol,
Aso­ci­a­tia Mili­ta­ri­lor Vete­rani AMVVD,
Sta­tiu­nea Bal­nea­ră Techir­ghi­ol,
#Pădu­re­a­Ve­te­ra­ni­lor.


Man­ga­lia News, 16.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply