OMS încurajează cercetarea medicamentelor naturiste împotriva Covid-19

0
224

Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții (OMS) a decla­rat sâm­bă­tă că încu­ra­jea­ză cer­ce­ta­rea medi­ca­men­te­lor natu­ris­te împo­tri­va Covid-19 și a altor epi­de­mii. Exper­ții din cadrul OMS, împre­u­nă cu alte două orga­ni­za­ții, ”au apro­bat un pro­to­col pen­tru stu­di­i­le cli­ni­ce de fază 3 cu medi­ca­men­te pe bază de plan­te pen­tru Covid-19”.

Stu­di­i­le cli­ni­ce de fază 3 sunt esen­ți­a­le pen­tru a eva­lua pe deplin sigu­ran­ța și efi­ca­ci­ta­tea unui nou pro­dus medi­cal”, a spus OMS. „Dacă un pro­dus medi­ca­men­tos tra­di­țio­nal se dove­deș­te a fi sigur, efi­cient și de cali­ta­te, OMS va reco­man­da o pro­duc­ție loca­lă pe sca­ră lar­gă”, a spe­ci­fi­cat un ofi­ci­al al OMS Afri­ca, Dr. Pros­per Tumu­sii­me.

Cei doi par­te­neri ai OMS sunt Cen­trul Afri­can pen­tru Con­tro­lul și Pre­ve­ni­rea Boli­lor și Comi­sia pen­tru Afa­ceri Soci­a­le a Uniu­nii Afri­ca­ne. Aces­tea sunt gru­pa­te într-un comi­tet regio­nal de experți în medi­ci­na tra­di­țio­na­lă pen­tru Covid-19.

Arte­mi­sia”

Con­ti­nu­a­rea, pe smartradio.ro

Citiți și: Plan­tă cu pro­pri­e­tă­ţi mira­cu­loa­se, Arte­mi­sia Cau­ca­si­ca, acli­ma­ti­za­tă de cer­ce­tă­to­rii români de la Buzău


Man­ga­lia News, 22.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply