Mircea M. Ionescu — NUMAI SUFLET DE RAPIDISTNU AI!

0
267

…Nu știu dacă e ade­vă­rat, dar cir­cu­lă zvo­nul că Rapi­du­le­țul a comis‑o incă o dată, de par­că nu îi era pli­nă isto­ria de Legen­dă de înfrân­geri de anto­lo­gie (1–2 cu divi­zio­na­ra B Arie­șul Tur­da, într‑o fina­lă de Cupa Româ­ni­ei, la Bucu­rești, de n‑am mers patru zile la școa­lă, de Ruși­ne, atunci, în Noiem­brie ‘61!; eli­mi­na­tă de Fores­ta Făl­ti­ceni din liga a 3‑a, tot în Cupă, iar edi­ția tre­cu­tă a Divi­zi­ei B, eșec la Sna­gov etc, etc!). Da, astăzi, Rapi­du­le­țul atâ­tor sute de mii de sufle­te din Lume, ea lide­rul Ligii secun­de, a pier­dut (1–2!?!?!?), într‑o comu­nă mara­mu­re­șea­nă, Recea îi spu­ne, nou pro­mo­va­tă pe sce­na secun­dă, echi­pă de Zero punc­te (gola­ve­raj 3–10) după 4 eta­pe!!!

…Ade­vă­rul e că sco­rul aces­ta, 2–1 sau 1–2, este unul min­ci­nos, după ce am urmă­rit, azi la TV, rezul­ta­tul real este “3–0 prin nepre­zen­ta­re”!… Supă­ră­tor Ade­văr în sta­re să arun­ce catran încins pes­te atâ­tea inimi de rapi­diști, inclu­siv, aco­lo, Sus, în Rai, unde cele­brii rapi­diști Nea Fane, Nea Guță și Geor­gi­că Stan­ca nu cred că e ade­vă­rat!…

După cum a apă­rut pe sta­dio­nul Comu­nei Recea, tru­pa de sub Podul Grant părea că, dacă n‑a petre­cut noap­tea pe la vre­un bor­del, atunci sigur a apucat‑o zori­le la un pahar sau la vre­un “șep­tic”! O echi­pă fan­to­mă, fără suflet, fără min­te, cu un antre­nor, Ienc­si, statuie‑n ploa­ie, încât, așa, ca o iro­nie a sor­ții, ano­ni­mii (până azi!) din Recea păreau că ei sunt cei care trag la pro­mo­va­re!?!

… După acest răsu­nă­tor “suc­ces”, Giu­leș­te­nii, în frun­te cu așa-zisul lor coa­ch, ar tre­bui lăsați să vină pe jos la Bucu­rești cei vreo 600 de kilo­me­tri!… Poa­te așa se vor trezi la Rea­li­ta­te și vor gân­di și la sute­le de mii de supor­teri cu ini­mă viși­nie din Lumea-ntrea­gă!… E nece­sa­ră o tre­zi­re ime­di­ată, în pri­mul rând la nive­lul Con­du­ce­rii! Cât nu‑i prea târ­ziu!

…În cam­pi­o­na­tul tre­cut, după ruși­no­sul eșec al Rapi­du­le­țu­lui pe malul Lacu­lui Sna­gov, am zis că sunt nece­sa­re schim­bări majo­re, inclu­siv demi­te­rea lui Pan­cu, dacă se mai vrea Pro­mo­va­rea, deve­ni­tă veri­ta­bi­lă Fata Mor­ga­na! S‑a cre­zut în con­ti­nu­a­re că este sufi­cient nume­le Legen­dei ca “viși­nii” să revi­nă pe pri­ma sce­nă! Uite că, de mul­tă vre­me, nu mai joa­că Nume­le unei for­ma­ții!…

Mir­cea M. Ione­scu, sep­tem­brie 2020.


Man­ga­lia News, 30.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply