MANGALIA, ORAȘ — TEZAUR ROMÂNESC! Mesaje muzicale primite de la compozitorul Constantin Nesterenco din Soroca, Republica Moldova, pentru locuitorii Mangaliei [AUDIO/VIDEO]

0
553

MANGALIA, ORAȘ — TEZAUR ROMÂNESC! — Mesa­je muzi­ca­le pri­mi­te de la com­po­zi­to­rul Con­stan­tin Neste­ren­co din Soro­ca, Repu­bli­ca Mol­do­va, pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei. (Exclu­si­vi­ta­te Man­ga­lia News).

”Mult sti­mați cola­bo­ra­tori ai redac­ți­ei Man­ga­lia News!

Cu acest mesaj, vi se adre­sea­ză sub­sem­na­tul, Con­stan­tin Neste­ren­co.

De la bun înce­put, vreau să mă scu­zați pen­tru deranj. Doresc să Vă trans­mit ulti­me­le două pie­se muzi­ca­le ale mele. Cred că așa a dorit Bunul Dum­ne­zeu, ca prin inter­me­di­ul meu să apa­ră niș­te pie­se muzi­ca­le, fiind  auto­rul tex­te­lor și a muzi­cii, iar pe une­le le și inter­pre­tez. Din  toa­te aces­te pie­se, au fost doar două inter­pre­ta­te la TV din Chi­și­nău, câte­va —  la Uniu­nea Scri­i­to­ri­lor din Bucu­rești, la Bibli­o­te­ca din Sucea­va și la Con­si­li­ul Jude­țean  Buzău. Tema­ti­ca lor este  vari­a­tă. Ante­ri­or, mai mul­te pie­se le-am tri­mis la Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, Con­du­ce­rii Man­ga­li­ei, pen­tru a fi audi­a­te, dar nu sunt sigur că au ajuns…

Ata­șez două pie­se muzi­ca­le ce sunt dedi­ca­te locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei. Sper să Vă pla­că. Vă rog din suflet, dacă aveți posi­bi­li­ta­te, să le trans­mi­teți aces­te pie­se locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei. Încă oda­tă mă scu­zați pen­tru deranj”.

Man­ga­lia — Oraș teza­ur româ­nesc, Muzi­ca C. Neste­ren­co, Text și inter­pre­ta­re C.Nesterenco, Ana-Maria Halu­p­ne­ac:

 

”Twist pe mare” — Inter­pre­ta­re Ana-Maria Halu­p­ne­ac, Muzi­că și text: Con­stan­tin Neste­ren­co:

”Să Vă păzeas­că și să Vă ocro­teas­că Bunul Dum­ne­zeu, pe Dum­ne­a­voas­tră și pe toți cei dragi și scumpi! Suc­ce­se mari să aveți!

Cu un deo­se­bit res­pect,

Con­stan­tin Neste­ren­co, cetă­țean al Româ­ni­ei,
doc­tor con­fe­ren­ți­ar, Cetă­țean de Onoa­re al Soro­cii,
vete­ran al lichi­dă­rii ava­ri­ei de la Cer­no­bîl,
direc­tor la IP Cole­gi­ul Teh­nic Agri­col din Soro­ca,
grad Mana­ge­ri­al Supe­ri­or, loco­te­nent colo­nel în rezer­vă,
Cava­ler al Ordi­nu­lui Glo­ria Mun­cii,
Muni­ci­pi­ul Soro­ca, Repu­bli­ca Mol­do­va, 05.09.2020”.

Man­ga­lia News: Cu mul­tă dra­gos­te și pro­fund res­pect, vă mul­țu­mim pen­tru gân­du­ri­le bune și daru­ri­le muzi­ca­le ale­se ce ni le-ați ofe­rit, sti­ma­te Maes­tre Con­stan­tin Neste­ren­co. Îi mul­țu­mim, de ase­me­nea, fru­moa­sei Ana Maria Halu­p­ne­ac!

Și, pen­tru că nimic nu e întâm­plă­tor, la fel ca și inspi­ra­ția muzi­ca­lă minu­na­tă care v‑a venit de la Cel de Sus, vă invi­tăm la Man­ga­lia, pe Dum­ne­a­voas­tră și pe dis­tin­sa și talen­ta­ta poe­tă și inter­pre­tă Ana-Maria Halu­p­ne­ac, ală­tu­ri de pri­e­te­nii și pri­e­te­ne­le noas­tre dragi de la Volo­vi­ța, raio­nul Soro­ca, care sunt înfră­țiți cu Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, să ne bucu­răm împre­u­nă de Muzi­ca și Poe­zia fra­ter­nă. Vă îmbră­ți­șăm și Vă iubim! Doam­ne aju­tă.


Con­stan­tin Neste­ren­co: ”Bună ziua, din Soro­ca, ceta­tea medi­e­va­lă a lui Ște­fan cel Mare! Cu un sen­ti­ment de pro­fun­dă recu­noș­tin­ță, Vă mul­țu­mim pen­tru recep­ti­vi­ta­te și sen­si­bi­li­ta­te, în raport cu cre­a­ția noas­tră artis­ti­că. Vă mul­țu­mim pen­tru invi­ta­ție și o accep­tăm cu mare drag”. Cu con­si­de­ra­țiu­ne, C. Neste­ren­co, Ana Maria Halu­p­ne­ac.

Ana Maria: ”Mul­țu­mim pen­tru invi­ta­ție și o accep­tăm cu mare drag! Arta este cea care ne uneș­te, iar inspi­ra­ția izvo­răș­te din adân­cul sufle­tu­lui!”

MN - Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul dedi­cat: Pen­tru Ana Maria Halu­p­ne­ac, de Ziua ei: LA MULTI ANI, cu drag, de la Marea cea Mare! | Gân­duri ale­se, pen­tru res­pec­ta­bi­lii săi das­căli!


Man­ga­lia News, 06.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply