Limanu — Deschiderea noului an școlar va avea loc Luni, 14.09.2020 | Programul festivităților

0
193

Lima­nu: Des­chi­de­rea nou­lui an șco­lar va avea loc Luni, 14.09.2020 | Pro­gra­mul fes­ti­vi­tă­ți­lor.

Dragi părinți,

Momen­tul mult aștep­tat se apro­pie cu pași repezi, iar uni­ta­tea noas­tră este gata să-și des­chi­dă por­ți­le pen­tru a‑i întâm­pi­na cu entu­zi­asm pe elevi.

Vă aștep­tăm, Luni, 14.09.2020, la fes­ti­vi­ta­tea de des­chi­de­re a anu­lui șco­lar 2020–2021, în con­di­ții de maxi­mă sigu­ran­ță.

În con­tex­tul situ­a­ți­ei actu­a­le, fes­ti­vi­ta­tea nu se va mai rea­li­za cu toa­te cla­se­le în ace­lași timp, ci con­form unui pro­gram, pen­tru a evi­ta aglo­me­ra­ția. Echi­pa noas­tră lucrea­ză intens pen­tru a asi­gu­ra con­di­ți­i­le opti­me des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor noas­tre.

Deși emo­ția reîn­tâl­ni­rii cole­gi­lor și cadre­lor didac­ti­ce este cu sigu­ran­ță cople­și­toa­re, vă rugăm să țineți cont și să res­pec­tați nor­me­le de dis­tan­ța­re fizi­că impu­se.

Vă aștep­tăm cu drag să inau­gu­răm împre­u­nă un nou an șco­lar!

PROGRAMUL fes­ti­vi­tă­ți­lor:

Direc­tor,

Prof. Ivaș­cu Mari­ne­la Gela.


Man­ga­lia News, 08.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply