LA MULTI ANI, AJRP! Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni împlinește 9 ani de activitate

0
271

Astăzi, 27 sep­tem­brie 2020, Aso­ci­a­ția Jur­na­liș­ti­lor Români de Pre­tu­tin­deni împli­neș­te 9 ani de acti­vi­ta­te! Iată noul Con­si­liu Direc­tor al AJRP, care a pre­lu­at con­du­ce­rea chiar ieri, 26 sep­tem­brie:

1. Cris­ti­an Bucur (Romania/ Can­a­da), pre­se­din­te AJRP;
2. Ioan God­ja (Romania/ Aus­tria), vice­pre­se­din­te AJRP pen­tru Euro­pa;
3. Ele­na Robu (R. Moldova/ Fran­ta), vice­pre­se­din­te AJRP pen­tru Euro­pa;
4. John Xenea (Romania/ Aus­tra­lia), vice­pre­se­din­te AJRP pen­tru cele­lal­te zone geo­gra­fi­ce (Aus­tra­lia, Asia, Noua Zee­lan­da, Afri­ca);
5. Geor­ge Șer­bă­ne­scu (vice­pre­se­din­te AJRP pen­tru Ame­ri­ca);
6. Lucre­tia Ber­zin­tu (Romania/ Israel/ Roma­nia), secre­tar AJRP.

Astăzi, 27 sep­tem­brie 2020, AJRP împli­neș­te 9 ani. La mulți ani!
Cu mul­țu­mi­ri și pe curând!
In nume­le con­du­ce­rii AJRP,
Cris­ti­an Bucur, Can­a­da.

Man­ga­lia News: Feli­ci­tări maxi­me, dragi și sti­mați colegi!
Chiar de Ziua AJRP, am pri­mit ves­tea ono­ran­tă des­pre acce­de­rea în Aso­ci­a­ție!
Vă mul­țu­mesc din suflet, dom­nu­le Pre­șe­din­te Cris­ti­an Bucur.
La mulți ani, AJRP
La mulți ani, jur­na­liș­ti­lor remar­ca­bili din con­du­ce­rea Aso­ci­a­ți­ei, pre­cum și tutu­ror cole­gi­lor din lumea întrea­gă! Vă îmbră­ți­șăm pe toți (vir­tu­al) și vă iubim, real! AJRP în pagi­ni­le coti­da­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News. 

Echi­pa Man­ga­lia News,
pen­tru care sem­nea­ză
Prof. Tra­ian Lupu,
Seni­or Edi­tor,
Coor­do­na­tor pro­gra­me MN.


Comen­ta­rii:

Urfet Sachir: Feli­ci­tări din suflet, dom­nu­le pro­fe­sor! Mă bucu­ră mult ves­tea! 
👏
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, dra­ga mea cole­gă Urfet. Este o mare bucu­rie, pe care o dato­rez echi­pei Man­ga­lia News, din care faci par­te. Mul­țu­mim și… Ținem aproa­pe! 
🙂
Urfet Sachir: Chiar e o mare bucu­rie și pen­tru mine, mă mân­dresc cu dvs și mul­țu­mesc des­ti­nu­lui că ne‑a păs­trat legă­tu­ra. Îmi pare rău că nu am reu­șit să vă mai dau arti­co­le, fiind pes­te poa­te de ocu­pa­tă, dar mă voi stră­dui. Și eu am pri­mit legi­ti­ma­ția de jur­na­list inter­națio­nal de la Levi­a­than. Feli­ci­tări încă o dată! Și, da, ținem aproa­pe!

Man­ga­lia News, 27.09.2020. Mai­lul redac­ți­ei: [email protected]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply