La Mangalia, continuă amenajarea parcărilor de reședință, pe locul fostelor garaje

0
330

Pri­mă­ria Man­ga­lia are în deru­la­re mai mul­te pro­iec­te de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță, pe locul fos­te­lor gara­je. În pre­zent, se lucrea­ză pe stra­da Pic­tor Tonit­za, unde se rea­li­zea­ză o par­ca­re de apro­xi­ma­tiv 50 de locuri și se rea­me­na­jea­ză spa­ți­ul ver­de din zona blo­cu­ri­lor.

O par­ca­re ase­mă­nă­toa­re, cu o capa­ci­ta­te de aproa­pe 70 de locuri, este în curs de fina­li­za­re pe stra­da Roze­lor, în zona blo­cu­ri­lor R5, R7 și R9, iar alte locuri de par­ca­re de reșe­din­ță se ame­na­jea­ză, în spa­te­le blo­cu­lui F2 din ace­lași car­ti­er. Ambe­le par­cări se fac din plat­for­me beto­na­te, tur­na­te pe locul fos­te­lor gara­je.

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vor înce­pe lucră­ri­le de ame­na­ja­re a par­că­rii de pe locul fos­tei cen­tra­le ter­mi­ce nr. 11, pre­cum și pe str. Oituz, în zona blo­cu­ri­lor OS. Tot în aceas­tă peri­oa­dă, se lucrea­ză la moder­ni­za­rea stră­zii Ion Budai Delea­nu din car­ti­e­rul Dobro­gea II, unde se ame­na­jea­ză pes­te 50 de locuri de par­ca­re, între stră­zi­le Geor­ge Baco­via și Octa­vian Goga.

Recent, au fost fina­li­za­te pro­ce­du­ri­le lega­le de con­trac­ta­re a lucră­ri­lor pen­tru con­struc­ția unor par­cări de reșe­din­ță pe str. M.I. Dobro­gea­nu și pe b‑dul Cal­la­tis, tot pe locul fos­te­lor gara­je.

Lucrăm la ame­na­ja­rea par­că­ri­lor de reșe­din­ță, pe locul fos­te­lor gara­je, în toa­te car­ti­e­re­le ora­șu­lui. Oda­tă cu demo­la­rea ace­lor con­struc­ții insa­lu­bre, foca­re de infec­ție pe dome­ni­ul public, stră­zi­le Man­ga­li­ei s‑au mai aeri­sit și avem mai mult spa­țiu pen­tru par­cări, par­curi și locuri de joa­că. În total, vom crea pes­te 3500 locuri de par­ca­re, pe locul celor 1700 gara­je desfi­in­ța­te”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că locu­ri­le de par­ca­re se vor da spre închi­ri­e­re, pe bază de con­tract, doar după fina­li­za­rea lucră­ri­lor de asfal­ta­re sau beto­na­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță. Pose­so­rii de auto­ve­hi­cu­le își pot par­ca mași­ni­le pe locu­ri­le unde vor fi înfi­in­ța­te par­cări, fără a li se per­ce­pe vreo taxă.


Man­ga­lia News, 01.09.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply