GEORGESCU Daniel Gheorghe: Vă mulțumesc pentru acești primi patru ani, în care am realizat de la zero atâtea proiecte frumoase pentru Limanu, pentru 2 Mai, pentru Vama Veche și Hagieni. Se poate mai mult! Duminică vă chem la vot, să continuăm pe acest drum, cu motoarele la maxim

0
394

GEORGESCU Daniel Ghe­or­ghe: Vă mul­țu­mesc pen­tru acești pri­mi patru ani, în care am rea­li­zat de la zero atâ­tea pro­iec­te fru­moa­se pen­tru Lima­nu, pen­tru 2 Mai, pen­tru Vama Veche și Hagieni. Cred că am con­stru­it împre­u­nă încre­de­rea cu care putem tre­ce pes­te ori­ce obs­ta­col, pes­te ori­ce încer­ca­re pen­tru comu­na noas­tră.

Mi-ați spus mulți din­tre voi că s‑a făcut mai mult ca nici­o­da­tă în acești 4 ani. Alții ne-ați ară­tat unde mai avem de lucru, sau unde este ceva de îmbu­nă­tă­țit.

Și pen­tru unii și pen­tru cei­lalți, mesa­jul meu este clar: Se poa­te mai mult! Mai sunt mul­te de făcut, vrem mai mult, nu ne cul­căm pe o ure­che și avem pro­iec­te pen­tru toa­te pro­ble­me­le.

Dumi­ni­că vă chem la vot, să con­ti­nu­ăm pe acest drum, cu motoa­re­le la maxim. Fără ieșiri în decor, fără întoar­ceri în tre­cut și fără aven­tu­ri­eri. Pro­iec­te­le înce­pu­te tre­bu­ie să con­ti­nue.

Avem nevo­ie mai depar­te de spr­ji­nul vos­tru, pen­tru o echi­pă puter­ni­că în Con­si­li­ul Local care să le sus­ți­nă: „Echi­pa Geor­ges­cu”, pe lis­ta PSD. Știți bine că oame­nii sfin­țesc locul și nu invers!

Rămâ­nem uniți, pen­tru că așa sun­tem o for­ță! Ne vedem la vot!

GEORGESCU Daniel Ghe­or­ghe,

Pri­mar.

#sepoa­te­mai­mult #Echi­pa­Ge­or­ges­cu #lis­taP­SD #2024 #fap­te.

Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

MN: Des­pre comu­na Lima­nu, cu loca­li­tă­ți­le Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre Echi­pa pri­ma­ru­lui Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, mai mul­te, AICI.


Man­ga­lia News, 25.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply