Focar de COVID-19, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Constanța. S‑au înregistrat 39 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV‑2

0
266

Marți, 22 sep­tem­brie a.c., Cămi­nul pen­tru Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce din Con­stan­ța a fost decla­rat focar de COVID-19, în urma con­fir­mă­rii, de la fina­lul săp­tămâ­nii tre­cu­te și până în pre­zent, a unui total de 39 de cazuri de infec­ta­re cu viru­sul SARS-CoV‑2.

Este vor­ba de 32 de bene­fi­ci­ari și 7 mem­bri ai per­so­na­lu­lui de îngri­ji­re.

Pri­mul caz a fost con­fir­mat săp­tămâ­na tre­cu­tă, la un bene­fi­ci­ar al cămi­nu­lui, în urma unui con­trol medi­cal rea­li­zat la Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță, pen­tru altă pato­lo­gie. Ulte­ri­or, au fost tes­tați cole­gul de came­ră al bătrâ­nu­lui, dar și două îngri­ji­toa­re, toa­te cazu­ri­le fiind pozi­ti­ve.

Apoi, DSP Con­stan­ța și con­du­ce­rea cen­tru­lui au luat hotă­rârea ca toa­te cele pes­te 300 de per­soa­ne (bene­fi­ci­ari și per­so­nal), să fie tes­ta­te RT-PCR. Ast­fel, au mai fost con­fir­ma­te alte 35 de per­soa­ne cu viru­sul SARS-CoV‑2. Cei 39 de pacienți sunt asimp­to­ma­tici, inter­nați în spi­ta­le­le din județ.

Între timp, au fost rea­li­za­te acțiuni de nebu­li­za­re și dez­in­fec­ție a supra­fe­țe­lor, măsuri puse în apli­ca­re de con­du­ce­rea cen­tru­lui de bătrâni. DSP Con­stan­ța a dema­rat o anche­tă epi­de­mi­o­lo­gi­că.

INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 22.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply