Deșcolarizarea României, sau despre starea educației, azi — Mircea Platon

0
246

Pro­fe­so­rul Lucian Cos­ta­che, des­pre ”Deș­co­la­ri­za­rea Româ­ni­ei”, în revis­ta ”Cafe­nea­ua lite­ra­ră” din sep­tem­brie 2020:

Ca pro­fe­sor de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă timp de 45 de ani, am impre­sia, la fie­ca­re pagi­nă pe care o citesc, că eu am scris aceas­tă car­te”. Mir­cea Pla­ton e un „revol­tat” cu argu­men­te în cas­ca­dă, dar revol­ta domni­ei sale e mai mult decât chi­b­zu­i­tă și dure­ros de lim­pe­de […] Car­tea lui Mir­cea Pla­ton e foar­te tris­tă, prin luci­di­ta­tea ei isto­ri­că, docu­men­ta­ră; dede­sub­tul ei însă e o mare încre­de­re și spe­ran­ță în vita­li­ta­tea și cali­tă­ți­le nați­ei noas­tre, în cul­tu­ra și edu­ca­ția iden­ti­ta­ră, pe care avem obli­ga­ția să le „pre­dăm” în învă­țămân­tul româ­nesc”. ”Cul­tul valo­ri­lor națio­na­le, vechi și noi, EDUCAȚIA, sunt o obli­ga­ție a fie­că­ru­ia, iar, din­tre deci­denți, cel care nu face un efort în slu­j­ba patri­ei, a copi­i­lor ei, ace­la e în sufle­tul lui, în min­tea lui, un „tră­dă­tor”. (M. Emi­ne­scu).

În cuvân­tul ros­tit la fina­lul eve­ni­men­tu­lui, Îna­l­tpreasfin­ți­tul Părin­te Arhi­e­pi­scop Cipri­an a afir­mat că „este bine că mai exis­tă oameni ca dom­nul Mir­cea Pla­ton, cu min­tea luci­dă și având capa­ci­ta­tea de a ana­li­za cri­tic ceea ce se întâm­plă, chiar dacă aceas­ta este de natu­ră să ne întris­te­ze. Din­co­lo de aceas­tă revol­tă pe care o pro­du­ce ana­li­za dom­nu­lui Pla­ton, este remar­ca­bi­lă obiec­ti­vi­ta­tea cu care auto­rul a ana­li­zat ceea ce s‑a întâm­plat în învă­țămân­tul româ­nesc după 1990. Este ade­vă­rat că, pe măsu­ră ce tre­ce tim­pul, în ori­ce dome­niu, se sim­te nevo­ia unei refor­me, însă ace­ea tre­bu­ie să fie una fireas­că, por­ni­tă orga­nic din inte­ri­or, nu impu­să”, a afir­mat Chi­ri­ar­hul”. (Mir­cea Pla­ton).

Pre­șe­din­ta AFOABV, doam­na Ana Săcri­e­ru, a vor­bit des­pre nece­si­ta­tea iden­ti­fi­că­rii de urgen­ță a unor solu­ții de opri­re a pro­ce­su­lui de pră­bu­și­re com­ple­tă a edu­ca­ți­ei copi­i­lor, astăzi.

În lip­sa ori­că­rei reac­ții a părin­ți­lor, cu con­cur­sul tota­lei pasi­vi­tăți a pro­fe­so­ri­lor, cele mai vătă­mă­toa­re expe­ri­men­te asu­pra gene­ra­ți­ei tine­re au fost făcu­te prin per­ma­nen­te­le modi­fi­cări și refor­me apli­ca­te în învă­țământ. Dom­nul Mir­cea Pla­ton demon­strea­ză în aceas­tă car­te carac­te­rul per­fect eta­pizat, pla­ni­fi­cat, așa­dar, pre­me­di­tat, al aces­tor vătă­mări în cas­ca­dă, cu con­se­cin­țe dez­as­tru­oa­se asu­pra nive­lu­lui de cul­tu­ră și edu­ca­ție al copi­i­lor și tine­ri­lor. Dar mai grav decât acest carac­ter pre­me­di­tat al dis­tru­ge­rii apli­ca­te sis­te­mu­lui public de edu­ca­ție în Româ­nia, prin exper­ții care au spul­be­rat sis­te­mul cla­sic de învă­țământ, ace­la care crea eli­te în fie­ca­re gene­ra­ție și care sco­tea din fie­ca­re gene­ra­ție tână­ră și nume româ­nești de mare onoa­re pe plan inter­națio­nal în dome­ni­ul cul­tu­rii și al ști­in­ței, este pasi­vi­ta­tea părin­ți­lor și a pro­fe­so­ri­lor în fața aces­tei dis­tru­geri. Refe­ri­tor la soci­e­ta­tea româ­neas­că și ati­tu­di­nea ei față de învă­țământ, con­clu­zia tra­gi­că este tra­să de pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne – «se urmă­reș­te îndo­bi­to­ci­rea tine­ri­lor»”, a spus doam­na Ana Săcri­e­ru. […]

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.

MN: Volu­me­le sem­na­te de Mir­cea Pla­ton, Redac­tor-Şef al revis­tei ”Con­vor­biri Lite­ra­re”, Doc­tor în Isto­rie (2012), The Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty at Colum­bus, Ohio, SUA, le găsiți AICI și AICI.


Man­ga­lia News, 26.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply