C.S. Poseidon Limanu-2Mai, un palmares bogat, la Campionatul Național Individual de Lupte — Aptitudini specifice: 8 medalii de aur, 4 de argint, 5 de bronz, plus două titluri de Campioni Naționali

0
364

A cin­cea zi de com­pe­ti­ție și ulti­ma, a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal Indi­vi­du­al de Lup­te — Apti­tu­dini spe­ci­fi­ce (juni­ori mici, juni­ori 4, U15), des­fă­șu­rat la Cos­ti­nești, o înche­iem cu două titluri de Cam­pi­oni Națio­nali, prin Voi­cu­les­cu Dia­na și C.S.Poseidon Lima­nu-2Mai, la cla­sa­men­tul pe clu­buri la femi­nin.

Tră­gând linie, după 5 zile de com­pe­ti­tie, C.S.Poseidon Lima­nu-2Mai și‑a între­git pal­ma­re­sul cu urmă­toa­re­le rezul­ta­te:
- 8 meda­lii de aur;
- 4 meda­lii de argint;
- 5 meda­lii de bronz.
La cla­sa­men­tul gene­ral pe clu­buri:
Locul IIIU15 Femi­nin;
Locul II — Juni­ori mici mas­culin;
Locul I — U15 Femi­nin — Apti­tu­dini spe­ci­fi­ce.

În nume­le părin­ți­lor, al antre­no­ri­lor și echi­pei teh­ni­ce, vrem sa mul­țu­mim Con­si­li­u­lui local și Pri­ma­ru­lui comu­nei Lima­nu, dom­nul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pen­tru tot spri­ji­nul acor­dat în înde­pli­ni­rea tutu­ror pro­iec­te­lor sec­ți­ei de Lup­te libe­re din cadrul C.S. Posei­don!

Feli­ci­tări, spor­ti­vi­lor și antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan, pen­tru mun­ca neîn­ce­ta­tă, res­pec­tând con­di­ti­i­le pan­de­mi­ei.

MN — Citiți și: Micii spor­tivi de la Clu­bul Posei­don din Lima­nu au obți­nut 5 Meda­lii, în pri­ma zi a Fina­le­lor CNI și Lup­te pe pla­jă de la Cos­ti­nești [FOTO]


Man­ga­lia News, 13.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply