Arca TVMATRICEA: Rețeaua Profesioniștilor vine cu un proiect de țară pe termen scurt și mediu [VIDEO]

0
313

Arca TV: Con­ti­nu­ăm dis­cu­ția des­pre nece­si­ta­tea unei Rețe­le a Pro­fe­si­o­niș­ti­lor. Aceas­tă Rețea con­tra­ba­lansea­ză deze­chi­li­bre­le apă­ru­te, cum ar fi para­no­ia con­du­ce­rii. Ce ne adu­ce vii­to­rul? Au con­stru­it oame­nii cri­ze­le, este vii­to­rul pro­ble­ma­tic?

Prof. dr. Flo­ri­an Col­ceag și prof. dr. Daniel Ono­frei, în emi­siu­nea cu nr.13 din seri­a­lul MATRICEA, rea­li­zat de Lucian Bla­ga.

Rețea­ua Pro­fe­si­o­niș­ti­lor va veni în întâm­pi­na­rea fac­to­ri­lor exe­cu­tivi prin­tr-un pro­iect de țară pe ter­men scurt și mediu. Sun­tem capa­bili să rea­li­zăm acest dezi­de­rat? Pro­pu­nem demi­sia în alb, res­pec­ta­rea pro­iec­te­lor de țară, impli­ca­rea cetă­țe­ni­lor prin trans­pa­ren­ță. Difi­cil sau nu, sun­tem adep­ții aces­tei solu­ții sim­ple care cau­tă un Prim Minis­tru care are dis­ci­pli­na și dorin­ța de a ascul­ta.

Oame­nii vor par­ti­ci­pa, ca mem­bri în dis­cu­ți­i­le Rețe­lei și vor veni cu suges­tii. Sunt oare oame­nii puși în func­ție poli­tic dis­puși să accep­te suges­ti­i­le Rețe­lei Pro­fe­si­o­niș­ti­lor?

Ști­ați că în Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei nu exis­tă niciun peda­gog? Se încon­joa­ră cei care iau deci­zii pen­tru țară de oameni care zi de zi își mic­șo­rea­ză valoa­rea, răs­pun­zând la comenzi fără a gân­di?

Coru­pe pute­rea abso­lu­tă? Care sunt fac­to­rii care tre­bu­ie selec­tați într‑o demo­cra­ție repre­zen­ta­ti­vă? Dege­ne­ra­ză aceas­tă demo­cra­ție fără o rețea pro­fe­si­o­nis­tă? Este rețea­ua pro­fe­si­o­niș­ti­lor un peri­col pen­tru anga­ja­ții sta­tu­lui? Ne asu­măm aici, la Matri­cea, acest peri­col care poa­te sal­va Româ­nia! Vom expu­ne prin­ci­pi­i­le aces­tei rețe­le către toți româ­nii pen­tru că trans­pa­ren­ța și comu­ni­ca­rea cu soci­e­ta­tea civi­lă este prin­ci­pa­lul scop.

Se tem incom­pe­ten­ții de com­pe­tenți? Prof. dr. Flo­ri­an Col­ceag lucrea­ză cu copi­ii supra­do­tați. Ei sunt solu­ția! Vedeți ce i‑a spus un Minis­tru Secre­tar de Stat d‑lui pro­fe­sor Col­ceag, când a pro­pus edu­ca­rea copi­i­lor supra­do­tați!!!

Des­pre pro­fe­sori fără com­pe­ten­țe și oameni care sunt anga­jați să umple locul, des­pre incom­pe­ten­ță dar și exce­len­ță, des­pre rapor­tări fal­se, des­pre nece­si­ta­tea ale­ge­rii unor pro­fe­si­o­niști în func­ții poli­ti­ce, des­pre cri­za fri­cii, des­pre jocul dato­ri­i­lor finan­ci­a­re ale țări­lor lumii și cine sunt cei care ofe­ră aces­te împru­mu­turi, numai în Matri­cea, emi­siu­nea de Sâm­bă­tă, 29 august 2020.

Momen­tul gân­di­rii pro­fun­de, al rațiu­nii, momen­tul sufle­tu­lui și al intu­i­ți­ei. Dis­tri­bu­iți emi­siu­nea. Meri­tă!

MN: Toa­te emi­siu­ni­le din seri­a­lul MATRICEA și alte emi­siuni rea­li­za­te de arca TV, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/34S9tTh.


Man­ga­lia News, 01.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply