Vladimir Putin a anunțat că Rusia a înregistrat primul vaccin anti-coronavirus din lume. Se va numi “Sputnik V”, amintind de cursa către spaţiul cosmic din perioada Războiului Rece [VIDEO]

0
159

Rusia a înre­gis­trat ofi­ci­al pri­mul vac­cin din lume împo­tri­va nou­lui coro­na­vi­rus. Anun­țul a fost făcut de pre­șe­din­te­le Vla­di­mir Putin, la o ședin­ță cu res­pon­sa­bi­lii din dome­ni­ul edu­ca­ți­ei și sănă­tă­ții.

Pen­tru a fi mai cre­di­bil, lide­rul de la Krem­lin a măr­tu­ri­sit că una din fii­ce­le sale a încer­cat pe pro­pri­ul orga­nism pro­to­ti­pul de vac­cin. Auto­ri­tă­ți­le medi­ca­le ruse inten­țio­nea­ză ca, într‑o pri­mă fază, să vac­ci­ne­ze per­so­na­lul sani­tar, medi­cii și cadre­le didac­ti­ce.

Pri­mul vac­cin anti-coro­na­vi­rus apro­bat din lume va fi livrat pe pieţe­le stră­i­ne sub denu­mi­rea de Spu­t­nik V, infor­mea­ză Reu­ters şi AFP, pre­lu­a­te de Ager­pres. Nume­le pre­lu­at de la pri­mul sate­lit tri­mis pe orbi­ta Pămân­tu­lui amin­teş­te de cur­sa către spa­ţi­ul cos­mic, în care s‑au anga­jat Rusia şi Sta­te­le Uni­te, în peri­oa­da Răz­bo­i­u­lui Rece.

În aceas­tă dimi­nea­ţă, un vac­cin împo­tri­va nou­lui coro­na­vi­rus a fost înre­gis­trat pen­tru pri­ma oară în lume”, a decla­rat Putin, în cadrul reu­niu­nii a guver­nu­lui său.

El a dat asi­gu­rări că vac­ci­nul rusesc este efi­cient, că a tre­cut toa­te tes­te­le nece­sa­re şi per­mi­te obţi­ne­rea unei “imu­ni­tă­ţi dura­bi­le” la COVID-19.

Mai mult, inclu­siv VIDEO, pe stiri.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply