Valentin Tănase: Astăzi este ziua soției mele! Îi doresc din suflet mulți ani fericiți, luminoși și sănătoși. Fiind și eu jumătate a întregului ideal, pot spune că este și aniversarea mea de suflet

0
172

Valen­tin Tăna­se: ”Con­form unei zica­le mai mult sau mai puțin iro­ni­că, ori­ce băr­bat devi­ne “întreg” abia atunci când este însu­rat, după care este cu ade­vă­rat “ter­mi­nat”. Lăsând la o par­te iro­nia și inter­pre­tând zica­la în sens per­so­nal, pot afir­ma cu tărie că sunt pe deplin “ter­mi­nat” (în sens figu­rat) după soția mea și asta nu de ieri, de astăzi, ci de 33 de ani.

Pla­ton afir­ma într-unul din­tre “Dia­lo­gu­ri­le” sale că fie­ca­re din­tre noi sun­tem doar jumă­tăți ale unui întreg pri­mor­di­al care a exis­tat demult, iar via­ța noas­tră este o con­ti­nuă cău­ta­re a jumă­tă­ții pier­du­te, pen­tru a refa­ce fiin­ța ide­a­lă, cu puți­ne pro­ba­bi­li­tăți de suc­ces.

Dum­ne­zeu m‑a iubit și mi‑a ofe­rit șan­sa de a‑mi găsi jumă­ta­tea, în aceas­tă via­ță, în per­soa­na iubi­tei mele soții, ală­tu­ri de care mă simt pe deplin împli­nit și fără de care nu mi-aș mai putea con­ce­pe exis­ten­ța.

Astăzi este ziua ei! Îi doresc din suflet mulți ani feri­ciți, lumi­noși și sănă­toși. Fiind și eu jumă­ta­te a între­gu­lui ide­al, pot spu­ne că este și ani­ver­sa­rea mea de suflet”.

MN: Minu­na­tă Decla­ra­ție de Dra­gos­te! La mulți ani, cu sănă­ta­te, dra­gos­te și bucu­rii, și de la mal de mare! 💐 Cu alea­să sti­mă, un pri­nos de recu­noș­tin­ță pen­tru Doam­na săr­bă­to­ri­tă și pen­tru Arta Maes­tru­lui Valen­tin Tăna­se: https://bit.ly/3kwYCDm.


Man­ga­lia News, 10 august 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply