Un om de la munte, ajuns la mare. Domnul Director Sorin Voicu, de la “Mera Onix” Hotel, Cap Aurora — reportaj de vacanță [Foto/VIDEO]

0
519

Un om de la mun­te, ajuns la mare. Dom­nul Direc­tor Sorin Voicu de la “Mera Onix” Hotel, Cap Auro­ra — repor­taj de vacan­ță.

Spre deo­se­bi­re de alte hote­luri all inclu­si­ve de pe lito­ra­lul Mării Negre, “Mera Onix” are o așe­za­re spec­ta­cu­loa­să: Cap Auro­raPe Inter­net întâl­nim “o gre­șe­a­lă din punct de vede­re geo­gra­fic”: “Cap Auro­ra este o loca­li­ta­te com­po­nen­tă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia din jude­țul Con­stan­ța, Dobro­gea, Româ­nia”. Cla­si­fi­ca­rea sa admi­nis­tra­ti­vă ca “sat” este o gre­șe­a­lă din punct de vede­re geo­gra­fic, deo­a­re­ce Cap Auro­ra nu este o loca­li­ta­te per­ma­nent locu­i­tă, ci o sta­țiu­ne bal­neo-cli­ma­te­rică ce face par­te din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Am achi­zi­țio­nat câte­va zile de vacan­ță la “Mera Onix” și am des­co­pe­rit, în pri­ma sea­ră, un duo exce­lent: ”Just Bre­e­zin Duo”. Oli­ver Andas și Cla­u­dia Andas au ofe­rit un show ”Que­en” aproa­pe de per­fec­țiu­ne. În fie­ca­re sea­ră, un pro­gram artis­tic deo­se­bit ne‑a fost ofe­rit, în ambi­an­ța extra­or­di­na­ră de la malul Mării Negre. (Hote­lul bene­fi­ci­a­ză de un golf, o pla­jă și o pis­ci­nă, toa­te în loca­ție pro­prie, cu baru­ri­le afe­ren­te, dem­ne de remar­cat). Dar cel mai spec­ta­cu­los con­cert ne‑a fost ofe­rit, cu o sea­ră îna­in­te de ple­ca­re, de “Direc­ția 5”, într‑o for­mu­lă ce bene­fi­ci­a­ză de voci foar­te bune și de apor­tul unei saxo­fo­nis­te de excep­ție.

Sunt mul­te lucruri ce ar tre­bui con­sem­na­te în acest repor­taj și spe­răm să reve­nim cân­d­va, pen­tru a le cuprin­de ”all inclu­si­ve” și pe ele. Deo­cam­da­tă am păs­trat pen­tru final un inter­viu rea­li­zat pe tera­sa de la “Mera Onix”, cu dom­nul Direc­tor Sorin Voicu, ”un om de la mun­te, ajuns la mare”, cum se carac­te­ri­zea­ză domnia sa.

- Dom­nu­le Direc­tor Sorin Voicu, cum ați dori să vă pre­zen­tați sin­te­tic acti­vi­ta­tea lega­tă de TURISM și ce ne puteți spu­ne des­pre hote­lul ”Mera Onix”, care este un fanion al turis­mu­lui româ­nesc all inclu­si­ve?

- In pri­mul rând, vreau să îmi exprim deo­se­bi­ta onoa­re și plă­ce­re de a fi întâl­nit o per­so­na­li­ta­te de cali­brul Dum­ne­a­voas­tră. Eu nu con­si­der acest moment un inter­viu, îl con­si­der o dis­cu­ție între doi pri­e­te­ni, care se ști­au de mult, dar nu s‑au întâl­nit nici­o­da­tă. Poves­tea mea, adi­că “EU” din turism,  are mai mul­te capi­to­le și este scri­să de un alt “EU”, sce­no­graf, care am pus pe hâr­tie mai mul­te locuri de mun­că, de la cele mai exo­ti­ce, până la cele mai bana­le, de la cele mai înde­păr­ta­te, până la cele de aca­să, de mul­te ori între­bân­du-mă unde este aceas­ta.

Dacă “un sfert de veac“ de expe­rien­ță în Turism înseam­nă mult sau puțin, nu pot apre­cia, pen­tru că tim­pul este o noțiu­ne pe care fie­ca­re din­tre noi o per­ce­pem dife­rit și îi dăm dimen­siuni în func­ție de valo­ri­le și nevo­i­le noas­tre, dar asta este ce aduc în rela­ția din­tre mine și oas­pe­ții mei. EU din turism, sunt per­soa­na care s‑a îndră­gos­tit la pri­ma vede­re de sce­na­ri­ul unde acto­rul prin­ci­pal, adi­că tot “EU”, juca rolul în care un fost mili­tar de carie­ră, cu o min­te de ingi­ner, are cea mai fru­moa­să oport­u­ni­ta­te din lume, ace­ea de a putea face oameni feri­ciți, prin pris­ma mese­ri­ei pe care o prac­ti­că. 

Am pri­vi­le­gi­ul să lucrez în cel mai fru­mos Hotel de pe Lito­ral și sunt pe deplin res­pon­sa­bil de dimen­siu­nea afir­ma­ți­i­lor mele. “Mera Onix” este deo­se­bit prin tot și prin nimic. Știu că sună cel puțin dife­rit față de un răs­puns stan­dard, dar uni­ci­ta­tea Onix-ului este ener­gia și pute­rea pe care o ema­nă. Sun­tem o echi­pă tână­ră și sufle­tis­tă, care facem turism un pic dife­rit față de alții, adi­că îl facem să con­te­ze, îl facem cu sufle­tul. Noi, gaz­de­le, ne invi­tăm oas­pe­ții în casa noas­tră și îi ospă­tăm la masa noas­tră, ne petre­cem tim­pul cu ei și ne bucu­răm împre­u­nă. Este un con­cept dife­rit față de ceea ce ofe­ră pia­ța, dar noi avem lideri spe­ciali în per­soa­ne­le fami­li­ei care a inves­tit în Hotel, iar poves­tea noas­tră este spe­cia­lă. Avem cea mai fru­moa­să și mai pri­e­te­noa­să loca­ție de pe Lito­ral, cea mai fru­moa­să echi­pă, cei mai buni lideri. De câte ori aveți posi­bi­li­ta­tea, noi vă aștep­tăm cu drag.

- Dacă faceți câte­va pre­ci­zări lega­te de “sta­fia de la Cap Auro­ra”, poa­te veți avea o aflu­en­ță de turiști ame­ri­cani inte­re­sați de “feno­me­nul Dra­cu­la”. Aveți de gând să “inclu­deți sta­fia” în meniu?

- Acest aspect este cel mai dis­trac­tiv din­tre toa­te, dar tre­bu­ie să recu­nosc că este un pic sen­si­bil, pri­vit din per­spec­ti­va oas­pe­ți­lor noș­tri. Toți cunoaș­tem poves­tea Con­te­lui Dra­cu­la, care a deve­nit fai­mos în lume, dar pen­tru o des­ti­na­ție de fami­lie, cred că putem lăsa res­pec­ti­va fan­to­mă să stea dosi­tă unde­va în unghe­re­le ima­gi­na­ți­ei noas­tre.

- Am remar­cat diver­si­ta­tea ofer­tei gas­tro­no­mi­ce all inclu­si­ve, dar și vari­e­ta­tea și cali­ta­tea pro­gra­me­lor artis­ti­ce de sea­ră. După “Direc­ția 5”, să spe­răm la un “VUNK”? La un Paul McCar­t­ney? 

- Masa noas­tră este boga­tă și buca­te­le ale­se pe sprân­cea­nă. Șefii noș­tri bucă­tari pun pe masă meniuri pre­pa­ra­te din ingre­dien­te atent ale­se, fiind feri­ciți să aibă oas­peți nenu­mă­rați. Par­tea de diver­tis­ment este la cel mai îna­lt nivel la Mera Onix, aces­ta fiind în gri­ja unu­ia din­tre cei mai expe­ri­men­tați mana­geri de enter­tain­ment de pe Lito­ral.

- Ce ați dori să trans­mi­teți celor ce vor citi acest inter­viu? Care se pot afla pe ambe­le maluri ale Atlan­ti­cu­lui. 

-  Dacă vă doriți ser­vi­cii hote­li­e­re făcu­te “CU SUFLETUL“, de oameni căro­ra le pasă, atunci veniți la Mera Onix, în sta­țiu­nea Cap Auro­ra.

- O între­ba­re care ați fi dorit să vă fie adre­sa­tă?

- Cum am putea să edu­căm oas­pe­ții din Româ­nia să aibă aștep­tări corec­te, când vine vor­ba des­pre petre­ce­rea vacan­țe­lor? Un mare om pe care eu l‑am întâl­nit și care este de depar­te cel care mi‑a influ­en­țat via­ța la toa­te nive­lu­ri­le de gân­di­re, mi‑a spus demult că suc­ce­sul unei vacan­țe este în tota­li­ta­te influ­en­țat de aștep­tă­ri­le pe care le avem de la ea. Secre­tul ori­că­rei expe­rien­țe reu­și­te în via­ță este să ai întot­dea­u­na aștep­tă­ri­le corec­te. Dacă aces­te aștep­tări vor fi depă­și­te, expe­rien­ța va fi de neu­i­tat. Lan­țul Mera Hotels Roma­nia apar­ți­ne unor vizio­nari care iubesc oame­nii și au reu­șit să schim­be fața turis­mu­lui de Lito­ral și nu numai. Pro­iec­te­le de vii­tor sunt deja pe plan­șa pro­iec­tan­ți­lor, deci vii­to­rul ara­tă bine.

- V‑ați defi­nit ca “un om de la mun­te, ajuns la mare”. Cum își petre­ce con­ce­di­ul un “om de la mun­te, ajuns la mare”?

- Stând ACASĂ.

Repor­taj rea­li­zat la malul Mării Negre de Ioan Iacob, august 2020.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 9 august 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply