Sesiunea august — septembrie 2020 a examenului național de Bacalaureat începe luni, 24 august

0
225

1584 de can­di­da­ţi din jude­țul Con­stan­ța s‑au înscris în vede­rea sus­ți­ne­rii pro­be­lor din a doua sesiu­ne (august — sep­tem­brie) a exa­me­nu­lui națio­nal de baca­la­u­re­at 2020, înce­pând de luni, 24 august. Din tota­lul celor înscri­şi, 995 de can­di­dați pro­vin din pro­moţia 2019–2020, iar 589 de can­di­dați sunt din pro­moţi­i­le ante­ri­oa­re. Aceștia vor sus­ți­ne pro­be­le în 15 cen­tre de exa­men (13 în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, 1 în Med­gi­dia, 1 Năvo­dari).

Pro­be­le scri­se sunt pro­gra­ma­te în săp­tămâ­na 24 — 27 august, după urmă­to­rul calen­dar:

24 august: Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă — Ea);

25 august: pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui — Ec);

26 august: pro­ba la ale­ge­re a pro­fi­lu­lui și spe­cia­li­ză­rii — Ed).

Echi­va­la­rea și recu­noaș­te­rea com­pe­ten­țe­lor ling­vis­ti­ce și digi­ta­le se vor deru­la în zile­le de 28 și 31 august, res­pec­tiv 1 sep­tem­brie. În acest sens, comi­si­i­le de baca­la­u­re­at din uni­tă­ți­le de învă­țământ liceal vor cal­cu­la medi­i­le can­di­da­ți­lor și vor asi­gu­ra echivalarea/recunoașterea nive­lu­ri­lor de com­pe­ten­ță la pro­be­le de pro­fil din cadrul exa­me­nu­lui națio­nal de baca­la­u­re­at (2020), potri­vit meto­do­lo­gi­ei spe­ci­fi­ce.

Afi­șa­rea pri­me­lor rezul­ta­te înre­gis­tra­te la pro­be­le scri­se va avea loc în data de 2 sep­tem­brie (până la ora 12:00) și va fi urma­tă de eta­pa depu­ne­rii con­tes­ta­ți­i­lor, în ace­eași zi, în inter­va­lul orar 14:00 — 20:00.

La fel ca în pri­ma sesiu­ne, rezul­ta­te­le ele­vi­lor vor fi publi­ca­te prin ano­ni­mi­za­rea nume­lui și a pre­nu­me­lui, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le spe­ci­fi­ce în vigoa­re (Regu­la­men­tul gene­ral pri­vind pro­tec­ția date­lor — RGPD).

Con­tes­ta­ți­i­le pot fi depu­se atât în for­mat fizic, cât și elec­tro­nic. În acest caz, can­di­da­ții com­ple­tea­ză, sem­nea­ză și depun/transmit elec­tro­nic inclu­siv o decla­ra­ție-tip în care se men­țio­nea­ză fap­tul că au luat cunoș­tin­ță că nota acor­da­tă ca urma­re a solu­țio­nă­rii con­tes­ta­ți­ei poa­te modi­fi­ca, după caz, nota ini­ția­lă, prin creș­te­re sau des­creș­te­re. Pen­tru can­di­da­ții minori, decla­ra­ția-tip este sem­na­tă și de către părinții/reprezentanții legali ai aces­to­ra.

Rezul­ta­te­le fina­le, după solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor (3–4 sep­tem­brie), vor fi comu­ni­ca­te sâm­bă­tă, 5 sep­tem­brie.

Pro­be­le scri­se încep la ora 9:00, acce­sul ele­vi­lor în săli fiind per­mis până la ora 8:30. Rea­min­tim că toa­te măsu­ri­le de pre­ve­ni­re și com­ba­te­re a îmbol­nă­vi­ri­lor pre­vă­zu­te în ordi­nul comun MECMS nr. 4.267/841/2020 sunt vala­bi­le și pen­tru sesiu­nea august-sep­tem­brie a exa­me­nu­lui de baca­la­u­re­at.

Tim­pul des­ti­nat ela­bo­ră­rii unei lucrări scri­se este de trei ore, din momen­tul în care s‑a înche­iat dis­tri­bu­i­rea subiec­te­lor fie­că­rui elev. Toa­te săli­le de exa­men au în dota­re came­re func­țio­na­le de supra­ve­ghe­re video și audio.

Pen­tru rezol­va­rea subiec­te­lor, can­di­da­ții vor folo­si numai cer­ne­a­lă sau pas­tă de culoa­re albas­tră, iar pen­tru exe­cu­ta­rea sche­me­lor și a dese­ne­lor, vor uti­li­za numai cre­ion negru. Pen­tru pro­be­le scri­se la Mate­ma­ti­că și Geo­gra­fie, can­di­da­ții pot ape­la doar la instru­men­te de desen. La pro­be­le scri­se, mijloacele/instrumentele de cal­cul sunt inter­zi­se, iar hâr­tia folo­si­tă este doar cea dis­tri­bu­i­tă în sala de exa­men.

Pen­tru ele­vii care soli­ci­tă și pri­mesc, în cazuri jus­ti­fi­ca­te, apro­ba­rea Comi­si­ei Națio­na­le în vede­rea sus­ți­ne­rii pro­be­lor cu subiec­tul de rezer­vă, se orga­ni­zea­ză pro­ba scrisă/probele scri­se după fina­li­za­rea ulti­mei pro­be pre­vă­zu­te în calen­da­rul de des­fă­șu­ra­re a exa­me­nu­lui.

Este inter­zi­să intro­du­ce­rea în săli­le de exa­men a unor obiec­te, pre­cum ghi­o­z­da­ne, ruc­sa­curi, saco­șe, poșe­te etc. De ase­me­nea, ele­vii vor fi infor­mați că este inter­zis acce­sul în săli cu ori­ce fel de lucrări: manu­a­le, dic­țio­na­re, notițe, însem­nări etc., pre­cum și cu ori­ce mij­loc elec­tro­nic de cal­cul, de sto­ca­re de infor­ma­ții sau de comu­ni­ca­re (sti­ck-uri de memo­rie, tele­foa­ne, table­te etc.).

În ace­lași timp, can­di­da­ți­lor le este inter­zis să comu­ni­ce între ei sau cu exte­ri­o­rul, să trans­mi­tă ori să schim­be între ei foi din lucra­re, cior­ne, notițe sau alte mate­ri­a­le care ar putea fi uti­li­za­te pen­tru rezol­va­rea subiec­te­lor, pen­tru comu­ni­ca­re în inte­ri­or sau cu exte­ri­o­rul. Cei sur­prinși în aces­te situ­a­ții vor fi eli­mi­nați din exa­men, indi­fe­rent dacă materialele/obiectele inter­zi­se au fost folo­si­te sau nu, indi­fe­rent dacă au fost intro­du­se de aceștia ori de alți can­di­dați, de cadre didac­ti­ce din comi­sie sau de alte per­soa­ne și indi­fe­rent dacă ei au pri­mit ori au trans­mis mate­ri­a­le­le inter­zi­se. Drept con­se­cin­ță, acești can­di­dați nu mai au drep­tul de a par­ti­ci­pa la urmă­toa­re­le două sesiuni.

Nota mini­mă de pro­mo­va­re, pen­tru fie­ca­re pro­bă, este 5 (cinci), iar media fina­lă pen­tru pro­mo­va­rea exa­me­nu­lui este cel puțin 6 (șase).

”Cadre­le didac­ti­ce din comi­si­i­le de exa­men s‑au pre­gă­tit pen­tru aceas­tă sesiu­ne de baca­la­u­re­at, urmă­rind res­pec­ta­rea tutu­ror pre­ve­de­ri­lor meto­do­lo­gi­ce, pre­cum și măsu­ri­le impu­se de situ­a­ția epi­de­mi­o­lo­gi­că actu­a­lă. Ne dorim ca absol­ven­ții să tra­te­ze cu res­pon­sa­bi­li­ta­te acest exa­men, ast­fel încât rezul­ta­te­le fina­le să reflec­te pre­gă­ti­rea ante­ri­oa­ră și să com­ple­te­ze firesc par­cur­sul edu­ca­țio­nal pro­iec­tat”, a afir­mat Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply