SE POATE MAI MULT! La Limanu, echipa Daniel GEORGESCU se bazează, pentru dezvoltarea comunei, pe Felix STROE, pe experiența, energia și puterea lui de muncă

0
579

Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

După 4 ani de efor­turi sus­ți­nu­te, comu­na Lima­nu – 2 Mai – Vama Veche – Hagieni a înre­gis­trat un pro­gres viz­bil și de care sun­tem toți mân­dri. Ne-am unit și am reu­șit, în ECHIPĂ! De la aban­do­nul și izo­la­rea tris­tă în care o adu­se­se fos­ta con­du­ce­re, am ajuns azi la mul­te pro­iec­te reu­și­te pen­tru comu­nă, la mili­oa­ne de euro din fon­duri, atra­se. Dato­răm asta unei echi­pe ini­moa­se de la pri­mă­rie, din Con­si­li­ul Local și mul­tor cola­bo­ra­tori căro­ra le mul­țu­mesc din nou.

Un mul­țu­mesc apar­te mer­ge și către auto­ri­tă­ți­le jude­țe­ne PSD, care au fost lân­gă noi. Sunt și ei par­te din aceas­tă echi­pă suda­tă puter­nic în 4 ani. Fără ei, o mare par­te din pro­iec­te­le pe care le-am rea­li­zat după 2016, nu ar fi fost posi­bi­le: Dru­mul Hagieni-Lima­nu, pro­gra­mul de asfal­tări, sau moder­ni­za­rea șco­li­lor, ori rea­li­za­rea rețe­lei de gaze natu­ra­le, au fost sus­ți­nu­te din buge­tul jude­țu­lui.

Con­tăm pe spri­ji­nul lor și mai depar­te, pen­tru că „echi­pa câști­gă­toa­re nu se schim­bă” și avem mul­te de făcut în con­ti­nu­a­re!

Echi­pa Geor­ges­cu se bazea­ză, pen­tru dezvol­ta­rea comu­nei, pe Felix Stroe, pe expe­rien­ța, ener­gia și pute­rea lui de mun­că.

Se poa­te mai mult!

GEORGESCU Daniel Ghe­or­ghe, pri­mar.

#sepoa­te­mai­mult #feli­xs­tro­e­pre­șe­din­te­CJ #con­ti­nu­i­ta­te­în­pro­iec­te #echi­pap­sd #res­pec­tpen­tru­co­mu­ni­ta­te


Man­ga­lia News, 31.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply