Școala dintr‑o comună de pe litoral, mai dotată decât Clujul, pentru cursuri în sistem online

0
237

Eve­ni­men­tul Zilei: Una din­tre cele mai vechi școli gim­na­zi­a­le din zona rura­lă a jude­țu­lui Con­stan­ța, Școa­la Limanu‑2 Mai, care func­țio­nea­ză de pes­te 125 de ani, este cea mai pre­gă­ti­tă uni­ta­te de învă­țământ pen­tru înce­pe­rea cur­su­ri­lor în pli­nă pan­de­mie, cei 500 de elevi fiind dotați cu table­te iar săli­le de cla­să cu sis­te­me audio-video per­for­ma­te.

Școa­la gene­ra­lă Lima­nu — 2 Mai este una din­tre puți­ne­le școli din Româ­nia care au rea­li­zat din vre­me că vin vre­muri inco­mo­de pen­tru des­fă­șu­ra­rea cur­su­ri­lor. Spre deo­se­bi­re de pri­ma­rul din Cluj, Emil Boc, care spu­nea că încă din luna iunie a dat ele­vi­lor table­te și inter­net gra­tu­it, comu­na  Lima­nu din jude­țul Con­stan­ța i‑a luat‑o îna­in­te.

De fapt, îna­in­te de vacan­ța de Paști s‑a făcut o rec­ti­fi­ca­re de buget, la urgen­ță. Am renun­țat la alte pro­iec­te, fes­ti­va­luri, con­cur­suri, care nu se mai puteau orga­ni­za, și cu o supli­men­ta­re din buge­tul local, am cum­pă­rat 500 de table­te pen­tru toți copii din școa­la noas­tră”, spu­ne direc­to­rul șco­lii, prof. Gela Ivaș­cu. De ace­ea, pro­iec­tul hibrid pe care școa­la îl va apli­ca pen­tru des­fă­șu­ra­rea cur­su­ri­lor este mult ușu­rat.

Conti­nu­a­rea în evz.ro (Autor: Feri Pre­des­cu).

Vă invi­tăm să citiți și: ȘCOLILE din LIMANU și 2 MAI, DOTATE la STANDARDE EUROPENE, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Local și al Pri­mă­ri­ei


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply