Salonul BD – Povești din București în benzi desenate (ediția a VII‑a) se poate vizita și în luna septembrie

0
313

În pre­mie­ră, Salo­nul BD – „Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te” se des­fă­șoa­ră în para­lel în 3 muzee din 3 ora­șe dife­ri­te. Lucră­ri­le par­ti­ci­pan­ți­lor sunt expu­se atât la Pala­tul Suțu din Bucu­rești cât și la Muze­ul de Isto­rie din Târ­go­viș­te și The Dra­cu­la Inves­ti­ga­tion din Sighișoara.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, la ini­ția­ti­va mana­ge­ru­lui muze­u­lui, dr. Adri­an Maju­ru și a auto­ru­lui de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu, iar tema salo­nu­lui din acest an se înca­drea­ză în pro­iec­tul ini­țiat de isto­ri­cul și scri­i­to­rul Vasi­le Lupașc: „2020 – Anul Vlad Țepeș Dră­cu­lea”.

În luna sep­tem­brie iubi­to­rii de ban­dă dese­na­tă vor putea vizi­ta, la Bucu­rești, atât expo­zi­ția de bază a salo­nu­lui, cu lucrări sem­na­te de artiști con­sa­crați din dome­ni­ul BD din țară și de pes­te hota­re, expo­zi­ția ele­vi­lor par­ti­ci­panți la con­cur­sul Vlad Tepes Dră­cu­lea în benzi dese­na­te cât și expo­zi­ția eve­ni­ment „Spi­rou et les Dro­its de l’ Hom­me”, expo­zi­ție dedi­ca­tă apă­ră­rii și pro­mo­vă­rii drep­tu­ri­lor omu­lui, eve­ni­ment care pre­zin­tă nume­roa­se benzi dese­na­te rea­li­za­te de artiș­tii din spa­ți­ul fran­co-bel­gian. Expo­zi­ția „Spi­rou et les Dro­its de l’ Hom­me” este orga­ni­za­tă de dele­ga­ția Wal­lo­nie – Bru­xe­l­les. În para­lel cu aceas­tă expo­zi­ție-eve­ni­ment sunt expu­se și lucră­ri­le ele­vi­lor de la școa­la pri­va­tă Ale­the­ea. Salo­nul mai cuprin­de și o expo­zi­ție cu coper­te de revis­te BD și roma­ne gra­fi­ce ale auto­ri­lor stră­ini care au abor­dat tema Vlad Țepeş Drăculea.

Artiș­tii par­ti­ci­panți la salon: Valen­tin Tăna­se, San­du Flo­rea, Mari­an Mires­cu și Cris­ti­an Păcu­ra­riu, Albin Stă­ne­scu, Puiu Manu, Teo­dor Bogoi, Mihai I. Grăj­dea­nu, Gabriel Rusu, Daniel Danil, Anca Geor­ges­cu, Daniel Edu­ard Buru­ia­nă, Octa­vian Curo­șu, Gabriel Zăba­vă, Cris­ti­an Stan­ciu, Adri­an Cocoș, Valen­tin Ione­scu, Tătă­ră­șa­nu Andre­ea, Horia Daniel, Anton Perus­si, Ale­xan­dru Bălă­i­ță și Ana Maria Bor­lan. Invi­tat al aces­tei edi­ții este artis­tul fran­cez de ori­gi­ne ita­li­a­nă, Giu­se­ppe Manun­ta, autor al nume­roa­se benzi dese­na­te publi­ca­te în spa­ți­ul franco-belgian.

La Târ­go­viș­te, expo­zi­ția de ban­dă dese­na­tă se mută de la Cur­tea Domneas­că în holul Muze­u­lui de Isto­rie și va face par­te din pro­gra­mul Zile­le Ora­șu­lui Târgoviște.

La Sighi­șoa­ra, The Dra­cu­la Inves­ti­ga­tion Gal­le­ry ne invi­tă să des­co­pe­rim ben­zi­le dese­na­te din cadrul salo­nu­lui atât în inte­ri­o­rul cât și în exte­ri­o­rul galeriei.

Tot pen­tru luna sep­tem­brie, orga­ni­za­to­rii Salo­nu­lui BD – Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te (edi­ția a VII‑a) au pre­gă­tit ate­li­e­re de benzi dese­na­te pen­tru copii la Pala­tul Suțu pe 5 și 26 sep­tem­brie, pre­zen­tări și lan­sări de noi publi­ca­ții BD, inter­viuri video cu artiș­tii par­ti­ci­panți la salon și o con­fe­rin­ță sur­pri­ză. Pen­tru toa­te deta­li­i­le eve­ni­men­te­lor vă rugăm să acce­sați pagi­ni­le Face­bo­ok ale Salo­nu­lui și Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui București.

https://web.facebook.com/events/263261438013067/

https://web.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti/?ref=br_rs


Man­ga­lia News, 31.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply