România ignoră o armă anti-COVID, britanicii o fac politică de stat: „Ne va salva sistemul sanitar!“

0
324

La 6 luni de la înce­pu­tul pan­de­mi­ei, când ţări­le civi­li­za­te au rea­li­zat şi mai mult impor­tanţa unui stil de via­ţă sănă­tos pen­tru popu­la­ţie, la noi acest subiect n‑a fost menţio­nat nici măcar o dată în dis­cur­sul auto­ri­tă­ţi­lor.

Au tre­cut exact 6 luni de la apa­ri­ţia pri­mu­lui caz de coro­na­vi­rus în Româ­nia, însă, în aceas­tă peri­oa­dă, nu găsim nici măcar o inter­venţie, din par­tea unui ofi­ci­al, în care aces­ta să sub­li­ni­e­ze impor­tanţa spo­ri­tă a unui stil de via­ţă sănă­tos, acum, în pli­nă pan­de­mie.  

Şi, atenţie, în Româ­nia seden­ta­ris­mul şi obe­zi­ta­tea fac rava­gii! Cifre­le vor­besc de la sine:  

*6 din 10 adulţi au pro­ble­me cu gre­u­ta­tea.  

*Con­form date­le­lor Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii (OMS), în Româ­nia, 57.7% din­tre adulţi sunt supra­pon­de­rali şi între 20–29.9% sunt obezi.    

*11,6% din popu­la­ţia adul­tă a Româ­ni­ei sufe­ră de dia­bet zaha­rat, adi­că pes­te 1,5 mili­oa­ne de români sunt afec­ta­ţi de aceas­tă boa­lă.

Obe­zi­ta­tea şi dia­be­tul cresc expo­nenţi­al ris­cul apa­ri­ţi­ei unor for­me gra­ve de COVID-19 şi sunt comor­bi­di­tă­ţi întâl­ni­te la mulţi din­tre cei care au fost răpu­şi de boa­lă! Şi, totu­şi, auto­ri­tă­ţi­le de la noi nu numai că nu sunt pre­o­cu­pa­te de pro­mo­va­rea unui stil de via­ţă sănă­tos, dar chiar lasă impre­sia că des­cu­ra­jea­ză acest lucru! 

Cites­te mai mult: adev.ro/qfnjt0


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply