PLOAIE DE STELE, ÎN ACEASTĂ NOAPTE! PERSEIDELE, LA APOGEU! FOTO

0
349

Astro Nau­ti­cus Man­ga­lia: La noap­te, între ore­le 03:00 și 05:00, va fi maxi­mul curen­tu­lui de mete­ori (ploa­ie de ste­le) PERSEIDE!

Un curent de mete­ori este un eve­ni­ment ceresc în care mai mulți mete­ori (feno­men lumi­nos) sunt obser­vați pe cerul nop­ții, apa­rent radi­ind din­tr-un punct fix (numit radiant). Aces­te „ste­le căză­toa­re” sunt cau­za­te de flu­xuri de cor­puri cos­mi­ce numi­te mete­o­ro­izi care intră în atmosfe­ra Pămân­tu­lui la vite­ze extrem de mari pe tra­iec­to­rii para­le­le. Majo­ri­ta­tea mete­o­ro­i­zi­lor sunt mai mici decât un bob de nisip, ast­fel încât aproa­pe toți se dez­in­te­grea­ză în atmosfe­ră și nu lovesc nici­o­da­tă supra­fa­ța Pămân­tu­lui.

”La fie­ca­re mete­or căzut, poți să-ți pui o dorin­ță…, de rea­li­za­rea căre­ia tre­bu­ie să te ocupi per­so­nal!” (Coman­dor ( r ) Vasi­le Chi­ri­lă).

1.Curentul de mete­ori Per­sei­de foto­gra­fi­at din Man­ga­lia. (sur­sa: Astro Nau­ti­cus).

2. Ima­gini de pe net.

3. Foto: Răzvan Vitio­ne­scu.

MN: În aceas­tă peri­oa­dă nu se orga­ni­zea­ză sesiuni de obser­va­ții astro­no­mi­ce la Clu­bul Astro Nau­ti­cus din Man­ga­lia. Dar putem des­chi­de gea­mu­ri­le fie­ca­re și, dacă vom pri­vi către Nord-Est, vom vedea PERSEIDELE în toa­tă splen­doa­rea lor! Doar că ore­le sunt cam mati­na­le… 🙂


Man­ga­lia News, 12.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply