Organizația ”Salvați Copiii România” dotează de urgență două spitale din Constanța și Slobozia cu aparatură medicală vitală

0
192

Spi­ta­lul Jude­țean de Urgen­ță Slo­bo­zia și Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță ”Sfân­tul Apos­tol Andrei” din Con­stan­ța vor pri­mi apa­ra­tu­ră medi­ca­lă esen­ți­a­lă unor inter­ven­ții per­for­man­te. Fili­a­la Sal­vați Copi­ii Con­stan­ța, cu spri­ji­nul EDP Renewa­bles, a alo­cat fon­duri de 12.000 de Euro pen­tru dota­rea de urgen­ță.

Ast­fel, un video-larin­go­scop por­ta­bil va ajun­ge la Sec­ția de Neo­na­to­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Jude­țean de Urgen­ță Slo­bo­zia și șap­te injec­to­ma­te vor fi dona­te sec­ți­i­lor ATI și Pedia­trie ale Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță ”Sfân­tul Apos­tol Andrei” Con­stan­ța.

”Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță « Sf. Apos­tol Andrei » Con­stan­ța împre­u­nă cu repre­zen­tan­ții Sec­ți­ei Cli­ni­ce Pedia­trie vă mul­țu­mesc pen­tru aju­to­rul necon­di­țio­nat și atât de impor­tant pe care ni l‑ați ofe­rit. Apa­ra­tu­ra achi­zi­țio­na­tă de dum­ne­a­voas­tră este mai mult decât indis­pen­sa­bi­lă, în momen­tul de față injec­to­ma­te­le fiind esen­ți­a­le pen­tru admi­nis­tra­rea tra­ta­men­tu­lui intra­ve­nos micu­ți­lor noș­tri pacienți.

Tot­o­da­tă, dorim să vă adu­cem la cunoș­tin­ță fap­tul că pen­tru copi­la­șii din Dobro­gea nu exis­tă un Spi­tal de Pedia­trie. De ace­ea, toa­te cazu­ri­le gra­ve și nu numai, din Con­stan­ța și Tul­cea, sunt inter­na­te în Sec­ția de Pedia­trie a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță « Sf. Apos­tol Andrei » Con­stan­ța. Ast­fel, prin aceas­tă dona­ție, con­tri­bu­iți la însă­nă­to­și­rea gra­b­ni­că a mii­lor de copi­lași care ne trec anu­al pra­gul. Vă mul­țu­mim!”, a decla­rat Ș.L. Dr. Cătă­lin Nico­lae Gra­sa, Mana­ger Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sfan­tul Apos­tol Andrei” Con­stan­ța.

În urma soli­ci­tă­ri­lor urgen­te pri­mi­te de la spi­ta­le, Orga­ni­za­ția Sal­vați Copi­ii a achi­zi­țio­nat pri­o­ri­tar, din Fon­dul de urgen­ță des­chis pen­tru spi­ta­le, echi­pa­men­te și mate­ri­a­le medi­ca­le indis­pen­sa­bi­le în lup­ta medi­ci­lor con­tra pan­de­mi­ei de Covid-19.

Până în acest moment, 54 de uni­tăți medi­ca­le și de îngri­ji­re pacienți și 79 de cabi­ne­te de medi­ci­nă de fami­lie au pri­mit echi­pa­men­te de pro­tec­ție și apa­ra­tu­ră per­for­man­tă. Pes­te 6.500 de cadre medi­ca­le au fost ast­fel spri­ji­ni­te în lup­ta con­tra pan­de­mi­ei cu 263,686 echi­pa­men­te și mate­ri­a­le medi­ca­le indis­pen­sa­bi­le.

Nu exis­tă nedrep­ta­te mai mare decât dis­cri­mi­na­rea încă de la veni­rea pe lume. Un pre­ma­tur cu gre­u­ta­te mică sau cu o pato­lo­gie gra­vă nu poa­te supra­vie­țui decât dacă medi­cii au la dis­po­zi­ție apa­ra­tu­ră medi­ca­lă de ulti­mă gene­ra­ție, iar în mul­te mater­ni­tăți din țară, rea­li­ta­tea este cu totul alta și ea înseam­nă vieți pier­du­te. Sal­vați Copi­ii acce­le­rea­ză pro­gra­mul de dota­re a mater­ni­tă­ți­lor și duce apa­ra­tu­ră medi­ca­lă vita­lă aco­lo unde medi­cii au nevo­ie, pen­tru a‑i putea sal­va pe micu­ții lup­tă­tori”, a pre­ci­zat Gabrie­la Ale­xan­dres­cu, Pre­șe­din­te Exe­cu­tiv Sal­vați Copi­ii Româ­nia.

În Româ­nia, rata mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le a fost de 6,2 la mia de năs­cuți vii în 2019 (date tem­po­ra­re, INS), aproa­pe dub­lă față de media Uniu­nii Euro­pe­ne (3,5 la mie).

Potri­vit date­lor pro­vi­zo­rii INS pen­tru anul 2019, cele mai mari rate ale mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le (la mia de copii năs­cuți vii) s‑au înre­gis­trat în jude­țe­le:

· Tul­cea — 15.6‰

· Mehe­dinți – 11.7‰

· Con­stan­ța – 9.5‰

· Vran­cea – 9.3‰

· Mureș – 9‰.

O tre­i­me din­tre dece­se­le copi­i­lor sub un an pot fi pre­ve­ni­te prin dezvol­ta­rea de pro­gra­me suport pen­tru mame și copii și prin dota­rea mater­ni­tă­ți­lor și sec­ți­i­lor de nou-năs­cuți cu echi­pa­men­te medi­ca­le per­for­man­te.

Dr. Pâr­lea Lili­a­na — Medic spe­cia­list neo­na­to­log, Spi­ta­lul Jude­țean de Urgen­ță Slo­bo­zia,  a adă­u­gat: ”Ulti­ma peri­oa­dă pe care am traversat‑o ne‑a facut să ne oprim un pic din iure­șul în care ne agi­tam zil­nic, să răsu­flăm puțin și să avem timp să ne gân­dim la lucru­ri­le care sunt cu ade­vă­rat impor­tan­te în vie­ți­le noas­tre: fami­lia, sănă­ta­tea noas­tră și a celor dragi nouă. În tot acest timp am avut din nou răga­zul să ne rea­min­tim și să strân­gem legă­tu­ri­le, chiar dacă dis­tan­țați soci­al, cu pri­e­te­nii nos­tri de pre­tu­tin­deni.

Orga­ni­za­ția Sal­vați Copi­ii ne‑a ofe­rit un vide­o­la­rin­go­scop — o usten­si­lă extrem de uti­lă mai ales în cazul neo­na­to­lo­gi­ei, unde tot ce ține de pacien­tul nos­tru este mini­a­tu­ral. Le mul­țu­mim pen­tru că ne-au ușu­rat mun­ca și le pro­mi­tem că ges­tul lor va fi recom­pen­sat nu de noi, ci de toți pacien­ții nos­tri cri­tici, a căror îngri­ji­re va fi mult îmbu­nă­tă­ți­tă prin folo­si­rea vide­o­la­rin­go­sco­pu­lui ca uneal­tă prin­ci­pa­lă a tera­piei inten­si­ve neo­na­ta­le. Pri­e­te­ni, mul­țu­mim!”

În nouă ani de cam­pa­nie împo­tri­va mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le, Sal­vați Copi­ii a dotat 96 de mater­ni­tăți, din toa­te jude­țe­le țării, cu pes­te 630 de echi­pa­men­te medi­ca­le, pen­tru sal­va­rea a 72.000 de pre­ma­turi.

”Într‑o peri­oa­dă greu încer­ca­tă de efec­te­le pan­de­mi­ei COVID-19, în care am fost fizic sepa­rați, am demon­strat că putem fi împre­u­nă, gene­roși și res­pon­sa­bili. Pen­tru o cau­ză nobi­lă, ace­ea de a sal­va vieți și de a ali­na sufe­rin­ța micu­ți­lor pacienți, gru­pul EDP Renewa­bles a soli­da­ri­zat cu misiu­nea Sal­vați Copi­ii, donând apa­ra­tu­ră medi­ca­lă per­for­man­tă, 1 vide­o­la­rin­go­scop por­ta­bil și 7 injec­to­ma­te”, Car­men Sil­via Andrei, Pre­șe­din­te Orga­ni­za­ția Sal­vați Copi­ii — fili­a­la Con­stan­ța.

Edu­ar­do Nie­to, Coun­try Mana­ger EDP Renewa­bles: „Ne dorim să ofe­rim un spri­jin sem­ni­fi­ca­tiv comu­ni­tă­ți­lor noas­tre loca­le în lup­ta împo­tri­va efec­te­lor pan­de­mi­ei. Ast­fel, am sus­ți­nut dona­ția de echi­pa­men­te vita­le pen­tru două spi­ta­le impor­tan­te din regiu­nea noas­tră. În aces­te momen­te difi­ci­le am cola­bo­rat cu Orga­ni­za­ția Sal­vați Copi­ii — fili­a­la Con­stan­ța și cu auto­ri­tă­ți­le loca­le pen­tru a dimi­nua impac­tul pan­de­mi­ei COVID-19 asu­pra copi­i­lor români și a fami­li­i­lor lor.”

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, per­soa­na de con­tact: Car­men Sil­via Andrei, Pre­șe­din­te Orga­ni­za­ția Sal­vați Copi­ii — fili­a­la Con­stan­ța – tel. 0752.025.917.

Des­pre Sal­va­ţi Copi­ii Româ­nia: 30 de ani

De 30 de ani, Sal­vați Copi­ii Româ­nia con­stru­ieș­te pro­gra­me soci­a­le, poli­tici publi­ce și prac­tici soli­de în bene­fi­ci­ul copi­lu­lui din Româ­nia. Exper­ti­za și com­ple­xi­ta­tea pro­iec­te­lor la nivel națio­nal fac din orga­ni­za­ție o insti­tu­ție soci­a­lă esen­ți­a­lă, al cărei rol este medi­e­rea între soci­e­ta­tea și auto­ri­ta­tea publi­că, în bene­fi­ci­ul  copi­lu­lui.

În trei dece­nii de acti­vi­ta­te, Sal­vați Copi­ii a inter­ve­nit activ în soci­e­ta­te, iden­ti­fi­când solu­ții con­cre­te pen­tru pro­te­ja­rea și spri­ji­ni­rea copi­i­lor vul­ne­ra­bili, și a mili­tat, în ace­lași timp, pen­tru o cola­bo­ra­re via­bi­lă cu auto­ri­tă­ți­le deci­den­te, pen­tru asi­gu­ra­rea inte­re­su­lui supe­ri­or al copi­lu­lui. În cei 30 de ani de acti­vi­ta­te, pes­te 2.200.000 de copii au fost impli­cați în pro­gra­me­le și cam­pa­ni­i­le Orga­ni­za­ți­ei Sal­vați Copi­ii.

Sal­vați Copi­ii Con­stan­ța este una din­tre cele 11 fili­a­le ale Orga­ni­za­ți­ei Sal­vați Copi­ii Româ­nia, a fost înfi­in­ța­tă în anul 1990 și a ade­rat încă de la înce­put la miș­ca­rea de pro­mo­va­re și de apă­ra­re a Drep­tu­ri­lor Copi­i­lor. Pro­gra­me­le și cam­pa­ni­i­le fili­a­lei se adre­sea­ză  tutu­ror copi­i­lor, acor­dând o atenţie deo­se­bi­tă celor afla­ţi în situ­a­ţii difi­ci­le: copii sin­guri aca­să (care au părin­ții ple­cați la mun­că în stră­i­nă­ta­te), copii care au aban­do­nat şcoa­la sau care se află în risc de aban­don şco­lar, copii afec­ta­ţi de sără­cie, copii căro­ra li se încal­că drep­turi pre­vă­zu­te de lege.

EDP ​​Renewa­bles (Euron­ext: EDPR) este lider glo­bal în sec­to­rul ener­gi­ei rege­ne­ra­bi­le și al patru­lea mare pro­du­că­tor de ener­gie eoli­a­nă din lume. Cu o rețea de dezvol­ta­re soli­dă, de pri­mă cla­să și capa­ci­ta­te de ope­ra­re ca lider pe pia­ță, EDPR a cunos­cut o dezvol­ta­re excep­țio­na­lă în ulti­mii ani și este pre­zen­tă  pe 14 pie­țe inter­națio­na­le (Bel­gia, Bra­zi­lia, Can­a­da, Colum­bia, Fran­ța, Gre­cia, Ita­lia, Mexic, Polo­nia, Por­tu­ga­lia, Româ­nia, Spa­nia, Marea Bri­ta­nie și SUA). Pre­zen­tă în Româ­nia din 2008, EDPR are o capa­ci­ta­te de ope­ra­re tota­lă de pes­te 521 MW pen­tru mai mul­te pro­iec­te eoli­e­ne. În 2013 a intrat în func­țiu­ne pri­ma cen­tra­lă sola­ră EDPR în Româ­nia.


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply