Marin Florian: În lipsa unei reforme instituționale și programatice profunde și imediate, România este în pericol să rateze oportunitățile imediate oferite de fondurile europene structurale și de investiții

0
130

Nicio soli­ci­ta­re din par­tea Guver­nu­lui, în peri­o­da de pro­gra­ma­re 2014 — 2020, pen­tru acce­sa­rea sume­lor din Fon­dul Euro­pean de Ajus­ta­re la Glo­ba­li­za­re, pe ulti­mul loc in Uniu­nea Euro­pea­na la absorb­ția fon­du­ri­lor des­ti­na­te tine­ri­lor, pe penul­ti­mul loc la absorb­ția fon­du­ri­lor des­ti­na­te pie­ței mun­cii și sis­te­mu­lui edu­ca­țio­nal, în con­di­ți­i­le în care con­ce­di­e­ri­le sunt din ce în ce mai frec­ven­te, iar sis­te­mul edu­ca­țio­nal este depar­te de rea­li­tă­ți­le eco­no­mi­ce și soci­a­le.

In acest con­text, noi vrem sa acce­săm 80 de mili­ar­de, in peri­oa­da ime­di­at urma­toa­re. Nu avem o lis­ta de pro­iec­te matu­re, nu avem un plan coe­rent si con­cret cu pri­vi­re la uti­li­za­rea aces­tor fon­duri, iar numa­rul de pro­ce­duri de infrin­ge­ment gene­ra­toa­re de pena­li­tati pen­tru Roma­nia este sem­ni­fi­ca­tiv.

In lip­sa unei refor­me insti­tu­tio­na­le si pro­gra­ma­ti­ce pro­fun­de si ime­di­a­te, Roma­nia este in peri­col sa rate­ze oport­u­ni­ta­ti­le ime­di­a­te ofe­ri­te de fon­du­ri­le euro­pe­ne struc­tu­ra­le si de inves­ti­tii.

Vrem sa acce­sam de doua ori mai mul­te fon­duri, uti­li­zand un cadru insti­tu­tio­nal si pro­gra­ma­tic care si‑a dove­dit deja ine­fi­cien­ța. Cu toa­te aces­tea, nicio refor­ma la ori­zont…

Marin Flo­ri­an, Bucu­rești, 4 august 2020.


Man­ga­lia News, 05.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply