Este gata PRIMUL TEST RAPID de depistare a virusului SARS-CoV‑2, produs în România. Acesta poate detecta anticorpii rezultați, în doar 5 minute!

0
375

Două com­pa­nii româ­nești, Rom­lab și Sin­to­farm, au lan­sat pri­mul test rapid de depis­ta­re a viru­su­lui SARS-CoV‑2 pro­dus în Româ­nia. Aces­ta poa­te detec­ta anti­cor­pii daţi de SARS-CoV‑2 în doar 5 minu­te și are avi­zul Agenţi­ei Naţio­na­le a Medi­ca­men­tu­lui pen­tru pro­du­cţie şi comer­ci­a­li­za­re.

Cele două soci­e­tăți, cu finan­ța­re din par­tea unor inves­ti­tori ame­ri­cani, au pus în func­țiu­ne în Româ­nia, sub umbre­la ini­ția­ti­vei ”Ne tes­tăm din Româ­nia”, o linie de pro­duc­ție de tes­te rapi­de pen­tru depis­ta­rea anti­cor­pi­lor viru­su­lui SARS-CoV‑2. Capa­ci­ta­tea curen­tă de pro­duc­ție zil­ni­că este de 50.000 de tes­te, cu posi­bi­li­ta­tea extin­de­rii în scurt timp la 100.000 de tes­te zil­nic.  

FUNCȚIONEAZĂ CA UN TEST DE SARCINĂ

Citiți con­ti­nu­a­rea în revistabiz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply