Caz pozitiv de infectare cu coronavirus, la Căminul de bătrâni din Mangalia

0
284

La Cămi­nul de bătrâni din Man­ga­lia, a fost con­fir­mat un caz pozi­tiv de infec­ta­re cu coro­na­vi­rus, la una din­tre îngri­ji­toa­re, în urma tes­tă­rii peri­o­di­ce a anga­ja­ți­lor.

Cole­gii de la Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă, în cola­bo­ra­re cu DSP, au apli­cat ime­di­at pro­to­co­lul sani­tar spe­ci­fic în ast­fel de situ­a­ții. Cămi­nul a intrat în caran­ti­nă, per­so­na­lul și vâr­st­ni­cii sunt retes­tați pen­tru a se lua măsu­ri­le de izo­la­re, dacă se vor depis­ta alte cazuri. Fac apel, încă o dată, la toți locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, să res­pec­te regu­li­le de igie­nă și dis­tan­ța­re fizi­că, pen­tru a evi­ta răs­pân­di­rea infec­tă­ri­lor cu COVID-19, în ora­șul nos­tru”, a trans­mis pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, pe pagi­na sa de Face­bo­ok.


Man­ga­lia News, 02.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply