Au fost aprobate granturile în valoare de un miliard de euro pentru IMM-uri (DOCUMENTE)

0
217

Guver­nul Româ­ni­ei a adop­tat vineri, 31 iulie, Ordo­nan­ța de urgen­ță pen­tru des­chi­de­rea a 3 sche­me de finan­ța­re pen­tru IMM-uri­le care au fost puter­nic afec­ta­te de cri­za coro­na­vi­ru­su­lui COVID-19, pro­iect cuprins în Pla­nul națio­nal de inves­ti­ții și relan­sa­re eco­no­mi­că, ini­țiat de Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne și admi­nis­trat de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Măsu­ri­le adop­ta­te de Exe­cu­tiv vizea­ză spri­ji­ni­rea din fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014 – 2020, în cuan­tum de 1 mili­ard de euro, a între­prin­de­ri­lor mici și mij­lo­cii, prin acor­da­rea de micro­gran­turi, gran­turi pen­tru capi­tal de lucru și gran­turi pen­tru inves­ti­ții.

Prin măsu­ri­le adop­ta­te astăzi, un mili­ard de euro intră direct în eco­no­mie, prin IMM-uri­le care vor pri­mi o injec­ție direc­tă de capi­tal de lucru și fon­duri pen­tru extin­de­rea sau rea­li­za­rea de capa­ci­tăți de pro­duc­ție. Banii tre­bu­ie să ajun­gă la fir­me până la sfâr­și­tul aces­tui an. Este un pro­iect ambi­țios, pe care ne-am anga­jat că îl vom duce la bun sfâr­șit și așa vom face”, a decla­rat minis­trul Vir­gil Popes­cu des­pre fon­du­ri­le care ar urma să ajun­gă, potri­vit esti­mă­ri­lor Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, la cir­ca 100.000 de afa­ceri.

Cele trei for­me de spri­jin din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le repre­zin­tă:

  • micro­gran­turi pen­tru microîn­tre­prin­deri, acor­da­te din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră;
  • gran­turi pen­tru capi­tal de lucru acor­da­te bene­fi­ci­a­ri­lor sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră și în pro­cent din cifra de afa­ceri;
  • gran­turi pen­tru inves­ti­ții pro­duc­ti­ve acor­da­te IMM-uri­lor din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le în baza eva­luă­rii pro­iec­tu­lui de inves­ti­ții depus.

Micro­gran­tu­ri­le, cu o valoa­re de 2.000 euro, se acor­dă o sin­gu­ră dată, sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră și sunt des­ti­na­te bene­fi­ci­a­ri­lor:

a) între­prin­de­ri­lor mici și mij­lo­cii care fac dova­da prin situ­a­ți­i­le finan­ci­a­re depu­se că nu dețin sala­ri­ați cu con­tract indi­vi­du­al de mun­că la data de 31.12.2019;

b) PFA, ONG-uri cu acti­vi­ta­te eco­no­mi­că în unul din dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te pre­vă­zu­te în Ane­xa nr 1;

c) PFA/CMI dacă au fost implic­te în trans­por­tul, echi­pa­rea, eva­lu­a­rea, dia­gnos­ti­ca­rea și tra­ta­men­tul pacien­ți­lor dia­gnos­ti­cați cu COVID-19 care nu au bene­fi­ci­at de sti­mu­len­tul medi­cat acor­dat în baza OUG 43/2020.

Suma for­fe­ta­ră de 2.000 euro se va uti­li­za pen­tru aco­pe­ri­rea anu­mi­tor tipuri de chel­tu­ieli ce vor fi deta­li­a­te în Sche­ma de aju­tor de stat.

Cere­ri­le de finan­ța­re depu­se în cadrul ape­lu­ri­lor de pro­iec­te sunt selec­ta­te în ordi­nea depu­ne­rii, cu res­pec­ta­rea cri­te­ri­i­lor de eli­gi­bi­li­ta­te.

Buge­tul alo­cat pen­tru acor­da­rea de micro­gran­turi este în valoa­re tota­lă de 100 mili­oa­ne euro.

Gran­tu­ri­le des­ti­na­te capi­ta­lu­lui de lucru vor avea valoa­re cuprin­să între 2.000 și 150.000 euro, fon­du­ri­le alo­ca­te fiind în valoa­re de 350 mili­oa­ne euro.

Alo­ca­rea gran­tu­lui pen­tru capi­tal de lucru se rea­li­zea­ză pe bază de cotă pro­cen­tu­a­lă din cifra de afa­ceri, fiind des­ti­nat IMM-uri­lor a căror acti­vi­ta­te a fost afec­ta­tă de răs­pân­di­rea viru­su­lui COVID-19 sau a căror acti­vi­ta­te a fost inter­zi­să sau redu­să prin ordo­nan­țe mili­ta­re pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță și/sau pe peri­oa­da stă­rii de aler­tă, în con­di­ți­i­le spe­ci­fi­ce pre­vă­zu­te de pre­zen­ta ordo­nan­ță de urgen­ță. Valoa­rea spri­ji­nu­lui din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru capi­tal de lucru se sta­bi­leș­te în tran­șe, în func­ție de cifra de afa­ceri afe­ren­tă anu­lui 2019 şi repre­zin­tă 15% din aceas­ta, nu mai puțin de 2.000 euro și nu mai mult de 150.000 euro, buge­tul alo­cat fiind în valoa­re de 350 mili­oa­ne euro. Valoa­rea gran­tu­ri­lor nu inclu­de cofi­nan­ța­rea bene­fi­ci­a­ri­lor de aju­tor de stat, în pro­cent de minim 15% din valoa­rea gran­tu­lui soli­ci­tat. Suma se va uti­li­za pen­tru aco­pe­ri­rea anu­mi­tor tipuri de chel­tu­ieli ce vor fi deta­li­a­te în Sche­ma de aju­tor de stat.

Lis­ta dome­ni­i­lor de acti­vi­ta­te eli­gi­bi­le se regăsește în Sche­ma de aju­tor de stat.

Cere­ri­le de finan­ța­re depu­se în cadrul ape­lu­ri­lor de pro­iec­te sunt selec­ta­te la finan­ța­re în ordi­nea depu­ne­rii cere­rii, cu res­pec­ta­rea cri­te­ri­i­lor de eli­gi­bi­li­ta­te.

Pen­tru acor­da­rea gran­tu­ri­lor des­ti­na­te capi­ta­lu­lui de lucru, MEMMA va eli­be­ra în peri­oa­da 01 august – 15 sep­tem­brie 2020, la cere­re, cer­ti­fi­ca­te de situ­a­ții de urgen­ță, ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici a căror acti­vi­ta­te a fost afec­ta­tă în con­tex­tul pan­de­mi­ei SARS-CoV‑2 în peri­oa­da stă­rii de urgen­ță. Cer­ti­fi­ca­tul pen­tru situ­a­ții de urgen­ță emis de către MEEMA, în baza Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 29/2020, con­sta­tă în baza decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re că ope­ra­to­rul eco­no­mic a înre­gis­trat dimi­nu­a­rea veni­tu­ri­lor sau a înca­să­ri­lor de minim 25% în luna mar­tie, apri­lie sau mai 2020 prin rapor­ta­re la media luni­lor ianu­a­rie și febru­a­rie 2020 sau între­ru­pe­rea par­ți­a­lă sau tota­lă a acti­vi­tă­ții ca efect al deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță decre­ta­tă.

Gran­tu­ri­le pen­tru inves­ti­ții se acor­dă pe pro­iect și bene­fi­ci­ar și au o valoa­re cuprin­să între 50.000 euro și 200.000 euro, în func­ție de nevo­i­le de finan­ța­re ale pro­iec­te­lor de inves­ti­ții depu­se. Fon­du­ri­le tota­le alo­ca­te pen­tru gran­tu­ri­le des­ti­na­te inves­ti­ți­i­lor sunt în valoa­re de 550.000.000 euro.

Gran­tu­ri­le pen­tru inves­ti­ții nu includ cofi­nan­ța­rea pro­prie a bene­fi­ci­a­ri­lor sta­bi­li­tă în pro­cent de minim 15% din valoa­rea gran­tu­lui soli­ci­tat de către bene­fi­ci­a­rii din regiu­ni­le mai puțin dezvol­ta­te și 30% din valoa­rea gran­tu­lui soli­ci­tat de către bene­fi­ci­a­rii din regiu­nea Bucu­rești-Ilfov.

Gran­tu­ri­le se acor­dă IMM-uri­lor care imple­men­tea­ză inves­ti­ții nece­sa­re pen­tru:

  • extin­de­rea capa­ci­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te, pre­cum și pen­tru extin­de­rea capa­ci­tă­ți­lor de pres­tă­rii de ser­vi­cii;
  • rea­li­za­rea de uni­tăți noi ale capa­ci­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te, pre­cum și pen­tru
  • rea­li­za­rea unor uni­tăți noi de pres­ta­re de ser­vi­cii;
  • reabilitarea/modernizarea uni­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te pre­cum și pen­tru
  • reabilitarea/modernizarea unor uni­tăți noi de pres­ta­re de ser­vi­cii.

Lis­ta dome­ni­i­lor de acti­vi­ta­te eli­gi­bi­le se regăsește în Sche­ma de aju­tor de stat, iar cri­te­ri­i­le de selec­ție la finan­ța­re ale pro­iec­te­lor de inves­ti­ții se regă­sesc în ane­xa nr. 4 a OUG.

OUG‑3 Gran­turi IMM 31iulie2020

Anexa‑1. DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 1. MICROGRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU;

Anexa‑2. DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 2. GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU;

Anexa‑3. DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 3. GRANT PENTRU INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE;

Anexa‑4. CRITERIILE DE SELECȚIE LA FINANȚARE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII AFERENTE MĂSURII 3.

Măsu­ri­le adop­ta­te vineri de Exe­cu­tiv vor intra în vigoa­re la momen­tul publi­că­rii docu­men­tu­lui în Moni­to­rul Ofi­ci­al.


Man­ga­lia News, 02.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply