ATENȚIE! SE OPREȘTE APA pe străzile Libertății, Mihai Viteazu și Țepeș Vodă, din municipiul MANGALIA, luni, 17.08.2020

0
192

Aten­ție, se opreș­te apa pe stră­zi­le Liber­tă­ții, Mihai Vitea­zu și Țepeș Vodă din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia!

Pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re a rețe­lei de apă pota­bi­lă și sec­to­ri­za­rea sis­te­mu­lui, prin monta­rea a trei vane de legă­tu­ră din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, echi­pe­le RAJA S.A. vor fi nevo­ite să între­ru­pă fur­ni­za­rea apei pota­bi­le, luni – 17 august 2020, în inter­va­lul orar 09.00 – 17.00. 

În acest timp, vor fi afec­tați de lip­sa apei con­su­ma­to­rii de pe stră­zi­le: Liber­tă­ții, Mihai Vitea­zu și Țepeș Vodă.

Ne cerem scu­ze pen­tru neplă­ce­ri­le cre­a­te abo­na­ți­lor, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp.

Tot­o­da­tă, rugăm toți con­su­ma­to­rii afec­tați de aceas­tă lucra­re să își asi­gu­re rezer­va mini­mă de apă, pen­tru con­sum și uz cas­nic, în peri­oa­da în care va fi sis­ta­tă ali­men­ta­rea cu apă. 


Man­ga­lia News, 15.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply