VIAȚA PE SCURT, cu Goran Mrakić

0
187

VIAȚA PE SCURT, cu Goran Mra­kić:

- Nea­ța, veci­ne, de unge vii așa devre­me?
- Iaca, am fo‘ pân‘ la far­ma­cie, să-mi iau mas­că, da‘ m‑o dat afar‘ fiind­că n‑am mas­că. Io spun — pă‘ d‑aia am venit, să-mi iau mas­că, ei zîc — nu se poa­te, dacă n‑aveți mas­că.


Fie vama cât de rea, tot mai bine‑n Gre­cia!


Foar­te repe­de con­stat că pot să mă lip­sesc de obiec­te­le la care nu ajung în timp ce stau întins.


Pen­tru o gene­ra­ție care a cres­cut cu sucu­ri­le tec și rio, încă ne ținem bine.


Ia tele­co­man­da, se trân­teș­te pe cana­pea, dă pes­te cap un ștam­plu de șli­bo­vi­ță. La tele­vi­zor înce­pe un gru­paj de știri.
- ”Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţi ana­li­zea­ză un raport…”
Se ridi­că, scoa­te cuți­tul din ser­tar și o tablă de slă­ni­nă din fri­gi­der.
- ”…reco­man­dă­ri­le refe­ri­toa­re la noul coro­na­vi­rus după ce pes­te 200 de oameni de şti­inţă…”
Mai dă pes­te cap o răchie. Taie două roșii și o pipar­că.
— ”au pre­zen­tat dovezi că noul coro­na­vi­rus se poa­te răs­pân­di…”
Pune niș­te boia pes­te feliu­țe­le de slă­ni­nă. Înghi­te un cățel de ustu­roi.
— ”prin par­ti­cu­le mici în aer…”
Rade și a tre­ia răchie. Arun­că cuți­tul în chiu­ve­tă. Scoa­te o bere din fri­gi­der, bea juma de sti­clă dintr‑o gură. Râgâie.
— ”OMS afir­mă că SARS-CoV‑2, viru­sul care pro­voa­că COVID-19, se răs­pân­deş­te în prin­ci­pal prin par­ti­cu­le mici…”
Mai ia o gură de bere, îi bagă prin­tre dinți în piz­da mamii lor pe ăia de la cana­le­le de știri. Se scar­pi­nă sub boxeri. Se întin­de după tele­co­man­dă, schim­bă cana­lul, pune pe muzi­că din anii 80. Ce bunoa­că era Sabri­na! Mer­ge la fri­gi­der să-și mai ia o bere dar vede că nu mai sînt. Se înjură‑n gând și pe sine pen­tru că le‑a băut ieri pe toa­te. Își ia șlapii‑n picioa­re și cobo­a­ră cu pla­sa până la maga­zi­nul de jos.


Dacă iau pre­mi­ul cel mare la loto mă duc un wee­kend la Mama­ia.


Când eram la liceu, a venit oda­tă la noi o veci­nă care ne‑a com­bi­nat să ne ghi­ceas­că în zațul cafe­lei. Mi‑a spus că vede că voi lua notă mare la bac, că se va îndră­gos­ti de mine o fată fru­moa­să ca o actri­ță de cine­ma și că voi locui într‑o casă cu pis­ci­nă și teren de tenis. N‑a obser­vat că i‑am întins cana din care a băut buni­că-mea.


Stră­bu­ni­ca se lău­da tutu­ror veci­ni­lor și rude­lor că are ”la secret” o sti­clă de ”extra-răchie” din ‘68. Până într‑o zi din ‘84 când s‑a cer­tat cu stră­bu­ni­cul care i‑a spus că de fapt n‑o mai are din ‘75.


Când s‑a des­chis pri­mul maga­zin chi­ne­zesc din oraș, buni­ca s‑a dus și ne‑a cum­pă­rat tutu­ror pija­ma­le iden­ti­ce. Sea­ra ară­tam ca națio­na­la de gim­nas­ti­că a URSS-ului, din 1976.


Oame­nii de ști­in­ță din Banat au con­sta­tat că un ștam­plu de răchie îna­in­te de prânz nu e doar sănă­tos, ci și puțin.


La Mama­ia, ieși mai ieftin dacă dormi la hotel decât pe șez­long. 🙂
MN: Din scri­e­ri­le lui Goran Mra­kic, am publi­cat mai mul­te arti­co­le ce pot fi citi­te AICI. Volu­mul său POVESTIRI DIN GARAJ, poa­te fi pro­cu­rat de AICI.


Man­ga­lia News, 16.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele