Stagiunea Estivală BestSummerArtFEst — Primul weekend BE.SAFE: „A douăsprezecea noapte”, de Shakespeare, în Parcul Arheologic din Constanța și poveștile lui Creangă, pe scena de la ”Perla”, în Mamaia

0
264

Sâm­bă­tă, 25 iulie și dumi­ni­că, 26 iulie, de la ora 21:00, în Par­cul Arhe­o­lo­gic din Con­stan­ța, în veci­nă­ta­tea Pri­mă­ri­ei, vă invi­tăm la tea­tru!

A două­spre­ze­cea noap­te”, de Wil­li­am Sha­kes­pea­re, este pri­mul spec­ta­col invi­tat în cadrul sta­giu­nii esti­va­le, pro­duc­ție a Tea­tru­lui Dra­ma­tic „I.D.Sîrbu” Petroşani, în regia lui Radu Tudo­sie, nomi­na­li­zat la Pre­mi­i­le UNITER din anul aces­ta pen­tru debut.

Doi gemeni, Sebas­ti­an și Vio­la, sunt des­păr­țiți de un nau­fra­giu și ajung pe insu­la Ilyria, cre­zând  unul des­pre celă­lalt că au pie­rit în apa mării. Vio­la ia nume­le de Cesa­rio și intră în slu­j­ba Duce­lui Orsi­no, de care se îndră­gos­teș­te, aces­ta iubind‑o, la rân­dul lui, pe Con­te­sa Oli­via, la care îl tri­mi­te pe tână­rul Cesa­rio (Vio­la) să o cuce­reas­că  pen­tru el. Dar Oli­via, care pro­mi­se­se că nici un băr­bat nu o să îi vadă chi­pul timp de șap­te ani, înce­pe să nutreas­că sen­ti­men­te de iubi­re pen­tru Cesa­rio.  Ast­fel se naș­te un tri­unghi al dra­gos­tei: Vio­la îl iubeș­te pe Orsi­no, Orsi­no o iubeș­te pe Oli­via, iar Oli­via îl iubeș­te pe Cesa­rio (Vio­la).

Toa­te aces­te „chi­nuri” din dra­gos­te sunt acom­pa­ni­a­te de cân­te­ce­le și fra­ze­le pli­ne de tâlc ale nebu­nu­lui Fes­te, care pare să știe tot ce se întâm­plă  și ne dă impre­sia că, de fapt, el orches­trea­ză totul.

Intra­rea este libe­ră. Puteți să rezer­vați maxi­mum două locuri la una din­tre cele două repre­zen­ta­ții, prin­tr-un ema­il, la [email protected]

Aten­ție! Rezer­va­rea va fi vala­bi­lă până la ora 20.40.

*****************

Tot în acest wee­kend sunt pro­gra­ma­te și spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța, pe sce­na ampla­sa­tă în zona Per­la din Mama­ia. Sâm­bă­tă, de la ora 19, părin­ții și copi­ii vor putea să vadă „Capra cu trei iezi”, după Ion Cre­an­gă, în regia lui Gabriel Apos­tol, iar dumi­ni­că, tot de la ora 19, „Fata babei și fata moș­nea­gu­lui”, după Ion Cre­an­gă, în regia lui Daniel Stan­ciu.

Sta­giu­nea Esti­va­lă Best­Su­m­me­rArt­FEstBE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, cuprin­de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le diver­se, ce se des­fă­șoa­ră în spa­ții adec­va­te, în aer liber, până la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie. Par­te­ne­rii sta­giu­nii sunt Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”.

PROGRAM pro­vi­zo­riu — iulie-august-BE.SAFE 2020

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar toa­te eve­ni­men­te­le din cadrul sta­giu­nii vor avea loc cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 25.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply