Planul Național de Investiții și Relansare Economică a fost prezentat de Guvernul României. Ce prevede acest DOCUMENT

0
282

Mier­curi a fost lan­sat Pla­nul Naţio­nal de Inves­ti­ţii şi Relan­sa­re Eco­no­mi­că. În sec­țiu­nea „Docu­men­te”, puteți vizu­a­li­za inte­gral pro­gra­mul.

Prog­no­za evo­lu­ţi­ei PIB pen­tru anul 2020 a luat în con­si­de­ra­re efec­te­le pan­de­mi­ei COVID-19
Guver­nul a pre­zen­tat, mier­curi, Pla­nul Naţio­nal de Inves­ti­ţii şi Relan­sa­re Eco­no­mi­că, într-un eve­ni­ment la care au fost pre­zenţi preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban şi mem­brii Cabi­ne­tu­lui.

În sec­țiu­nea „Docu­men­te”, puteți citi, inte­gral, Pla­nul Națio­nal de Inves­ti­ții și Relan­sa­re Eco­no­mi­că.

Pre­zen­tăm rezu­ma­tul docu­men­tu­lui inti­tu­lat “Reclă­dim Româ­nia”:

RECLĂDIM ROMÂNIA.

PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII ŞI RELANSARE ECONOMICĂ.

Schim­ba­rea para­dig­mei de dezvol­ta­re.

Cri­za sani­ta­ră şi eco­no­mi­că pro­vo­ca­tă de pan­de­mia glo­ba­lă cu COVID-19 a ară­tat vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi­le Româ­ni­ei deter­mi­na­te de mode­lul de dezvol­ta­re pro­mo­vat de guver­nă­ri­le ante­ri­oa­re.

Doar prin inter­venţia promp­tă şi susţi­nu­tă a Guver­nu­lui şi prin con­for­ma­rea volun­ta­ră a româ­ni­lor la măsu­ri­le adop­ta­te de auto­ri­tă­ţi, răs­pân­di­rea infe­cţi­i­lor cu coro­na­vi­rus a fost limi­ta­tă şi con­tro­la­tă efi­cient iar eco­no­mia a fost sal­va­tă de la colaps prin măsuri de spri­jin pen­tru com­pa­nii şi anga­ja­ţi.

Mode­lul de dezvol­ta­re a Româ­ni­ei bazat doar pe con­su­mul popu­la­ţi­ei, deter­mi­nat de poli­ti­ci­le pro-cicli­ce ale guver­nă­ri­lor ante­ri­oa­re, tre­bu­ie schim­bat într-un nou model de cre­ş­te­re eco­no­mi­că axat pe:
- sti­mu­la­rea şi dezvol­ta­rea capi­ta­lu­lui autoh­ton şi a com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii com­pa­ni­i­lor româ­neşti
- inves­ti­ţii în dome­nii stra­te­gi­ce ale infras­truc­tu­rii publi­ce
- trans­for­ma­rea digi­ta­lă a eco­no­mi­ei şi a admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce
- pre­gă­ti­rea eco­no­mi­ei pen­tru noua revo­lu­ţie teh­no­lo­gi­că
- tranzi­ţia către o eco­no­mie dura­bi­lă.

Obiec­ti­vul nou­lui model de dezvol­ta­re eco­no­mi­că pro­mo­vat de Guvern: rea­li­za­rea con­ver­genţei cu eco­no­mi­i­le euro­pe­ne, ast­fel încât Pro­du­sul Intern Brut pe cap de locu­i­tor la pari­ta­tea de cum­pă­ra­re stan­dard să ajun­gă la 87% din media UE27, la ori­zon­tul anu­lui 2025

Con­text

EVOLUŢII MACROECONOMICE ŞI POLITICI ADOPTATE ÎN CONTEXTUL COVID-19

Evo­lu­ţii macro­e­co­no­mi­ce în con­tex­tul COVID-19

În vede­rea depă­şi­rii efec­te­lor nega­ti­ve ale pan­de­mi­ei şi cre­ş­te­rii rezi­li­enţei eco­no­mi­ce, Guver­nul a alo­cat resur­se­le nece­sa­re pen­tru inter­venţia împo­tri­va COVID-19, cât şi pen­tru susţi­ne­rea acti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce (pla­ta şoma­ju­lui teh­nic pen­tru sala­ri­a­ţi şi alţi pro­fe­si­o­ni­şti şi faci­li­tă­ţi fis­ca­le şi buge­ta­re pen­tru dome­ni­i­le eco­no­mi­ce afec­ta­te).

Prog­no­za evo­lu­ţi­ei PIB pen­tru anul 2020 a luat în con­si­de­ra­re efec­te­le pan­de­mi­ei COVID-19, măsu­ri­le de spri­jin pen­tru medi­ul de afa­ceri, pia­ţa mun­cii, com­por­ta­men­tul con­su­ma­to­ri­lor, pre­cum şi inter­venţi­i­le în dome­ni­ul medi­cal. Ca urma­re, se aşteap­tă ca Pro­du­sul Intern Brut al Româ­ni­ei să se redu­că cu 1,9%, în ter­meni reali, în anul 2020.

Ris­cu­ri­le asu­pra dina­mi­cii eco­no­mi­ce sunt pre­pon­de­rent de natu­ră exter­nă, eco­no­mia Româ­ni­ei fiind strâns depen­den­tă de situ­a­ţia schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le cu Zona Euro la nive­lul unor acti­vi­tă­ţi din indus­trie cu valoa­re adă­u­ga­tă ridi­ca­tă.

Pro­ba­bi­li­ta­tea unei reve­niri cu întâr­zi­e­re a acti­vi­tă­ţii indus­tri­a­le va fi prin­ci­pa­lul fac­tor care ar putea con­du­ce la o dina­mi­că nega­ti­vă a PIB-ului în ulti­me­le două tri­mes­tre, con­co­mi­tent cu o scă­de­re mai accen­tu­a­tă la nivel anu­al.

O reve­ni­re a pan­de­mi­ei va afec­ta per­spec­ti­ve­le de cre­ş­te­re şi va cau­za dau­ne sem­ni­fi­ca­ti­ve com­pa­ni­i­lor şi locu­ri­lor de mun­că, ceea ce recla­mă un sti­mu­lent fis­cal şi eco­no­mic rapid şi dire­cţio­nat, coor­do­nat la nivel naţio­nal şi la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne, pen­tru a limi­ta efec­te­le cri­zei şi pen­tru a impul­sio­na relan­sa­rea eco­no­mi­că.

Poli­tici fis­ca­le şi buge­ta­re de spri­jin în con­tex­tul COVID-19

Prin­ci­pa­le­le măsuri fis­ca­le şi pro­gra­me eco­no­mi­ce de spri­jin adop­ta­te de Guvern pen­tru a limi­ta efec­te­le nega­ti­ve pro­vo­ca­te de cri­za deter­mi­na­tă de pan­de­mia COVID-19:
- Cre­di­te cu garanţii de stat şi dobân­dă sub­venţio­na­tă pen­tru inves­ti­ţii şi capi­tal de lucru cu un pla­fon de 15 mld. lei prin pro­gra­mul IMM Invest (cca. 40.000 de bene­fi­ci­ari);
- Amâ­na­rea la pla­tă a rate­lor ban­ca­re pen­tru o peri­oa­dă de 9 luni pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce şi juri­di­ce afec­ta­te de cri­za COVID-19 (cca. 300.000 bene­fi­ci­ari);
- Boni­fi­ca­ţii pen­tru pla­ta impo­zi­te­lor pen­tru com­pa­nii şi per­soa­ne fizi­ce, sus­pen­da­rea obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le şi buge­ta­re pe peri­oa­da stă­rii de urgenţă şi a stă­rii de aler­tă, reeşa­lo­na­rea dato­ri­i­lor buge­ta­re după 31 decem­brie 2020, scu­ti­rea de une­le impo­zi­te spe­ci­fi­ce pen­tru indus­tri­i­le afec­ta­te, sus­pen­da­rea popri­ri­lor şi exe­cu­tă­ri­lor sili­te, ram­bu­r­sa­rea TVA cu con­trol ulte­ri­or, pla­ta con­ce­di­i­lor medi­ca­le res­tan­te etc. — Impact: 15 mld. lei.
- Amâ­na­rea la pla­tă a rate­lor ban­ca­re, chi­ri­i­lor şi uti­li­tă­ţi­lor pen­tru com­pa­ni­i­le afec­ta­te de cri­za COVID-19 în baza cer­ti­fi­ca­tu­lui pen­tru situ­a­ţii de urgenţă (cca. 30.000 de bene­fi­ci­ari);

Pro­gra­me de susţi­ne­re şi pro­te­ja­re a locu­ri­lor de mun­că afec­ta­te de cri­za COVID-19

Pla­ta şoma­ju­lui teh­nic de până la 75% din sala­riu mediu brut pe lună de la buge­tul de stat pen­tru anga­ja­ţii com­pa­ni­i­lor afec­ta­te de cri­ză şi pen­tru alţi pro­fe­si­o­ni­şti cu acti­vi­ta­tea între­rup­tă tem­po­rar (1,3 mil. beneficiari/ impact: 4 mld. lei)

- Numă­rul total de sus­pen­dări ale con­trac­te­lor de mun­că ca efect al pan­de­mi­ei de SARS CoV‑2 a fost de 1.495.111 în peri­oa­da 16.03.2020 — 01.06.2020.

Pla­ta şoma­ju­lui teh­nic de către Guvern a sal­vat locu­ri­le de mun­că şi veni­tu­ri­le româ­ni­lor în peri­oa­da de cri­ză, cu efec­te bene­fi­ce pen­tru susţi­ne­rea con­su­mu­lui din eco­no­mie şi pen­tru dis­po­ni­bi­li­tă­ţi­le de capi­tal ale com­pa­ni­i­lor.

- La data 15.03.2020, numă­rul total al con­trac­te­lor de mun­că acti­ve era de 6.547.962, iar la data 01.06.2020 numă­rul con­trac­te­lor de mun­că acti­ve era de 6.439.494.

Înce­pând cu 1 iunie, pen­tru relu­a­rea acti­vi­tă­ţii anga­ja­ţi­lor care au fost în şomaj teh­nic pen­tru cel puţin 15 zile, Guver­nul susţi­ne 41,5% din sala­ri­ul brut pen­tru o peri­oa­dă de 3 luni (cca. 750.000 beneficiari/ Impact — 3,35 mld. lei).

Plan de Relan­sa­re Eco­no­mi­că

GRANTURI DE SPRIJIN PENTRU COMPANII

Gran­turi de spri­jin pen­tru repor­ni­rea între­prin­de­ri­lor, capi­tal de lucru şi inves­ti­ţii

Gran­turi de spri­jin pen­tru microîn­tre­prin­deri:

- Valoa­re grant: 2000 euro/SRL fără sala­ri­a­ţi; toa­te dome­ni­i­le; chel­tu­ieli: sto­curi, dato­rii fur­ni­zori, chi­rii, uti­l­li­tă­ţi; număr bene­fi­ci­ari: 50.000; buget: 100 mil. euro

Sche­ma de aju­tor pen­tru acti­vi­tă­ţi de come­rţ şi ser­vi­cii afec­ta­te de COVID-19

- Finanţa­rea chi­ri­i­lor pen­tru peri­oa­da în care desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii comer­ci­a­le sau a ser­vi­ci­i­lor pres­ta­te a fost afec­ta­tă pe peri­oa­da stă­rii de urgen­tă sau de aler­tă: valoa­rea chiriei/beneficiar/lună, pen­tru o peri­oa­dă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.

Capi­tal de lucru pen­tru repor­ni­rea acti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce pen­tru IMM-uri:

- Valoa­re grant: max. 125.000 euro; Dome­nii: HoRe­Ca, turism, trans­por­turi, eve­ni­men­te; chel­tu­ieli: sto­curi, dato­rii fur­ni­zori, echi­pa­men­te; buget: 350 mil. euro.

Gran­turi pen­tru inves­ti­ţii şi pen­tru recon­ver­sia eco­no­mi­că a IMM-uri­lor:

- Valoa­re grant: 50.000 — 200.000 euro; dome­nii: indus­tria sani­ta­ră, far­ma­ce­u­ti­că, ali­men­ta­ră, auto, IT, ener­gie, con­stru­cţii, trans­port, turism, con­fe­cţii; chel­tu­ieli: pro­du­cţie, achi­zi­ţia de echi­pa­men­te, uti­la­je, teh­no­lo­gii; buget: 550 mil. euro.

Pro­gra­me de finanţa­re neram­bu­r­sa­bi­lă pen­tru cre­ş­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii IMM-uri­lor

Gran­turi pen­tru inves­ti­ţii pen­tru microîn­tre­prin­deri prin supra­con­trac­ta­rea pro­iec­te­lor din lis­ta de rezer­vă din Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal — Axa 2.1:
- Grant: max. 200.000 euro; Buget alo­cat: 117 mil. euro; Supra­con­trac­ta­re: 130 mil. euro;

Gran­turi pen­tru cre­ş­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii IMM-uri­lor prin alo­ca­rea supli­men­ta­ră de fon­duri prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal — Axa 2.2:
- Grant: 200.000 — 1.000.000 euro; Buget (alo­ca­re ini­ţi­a­lă şi supra­con­trac­ta­re): 450 mil. euro

Gran­turi pen­tru dezvol­ta­rea IMM-uri­lor prin finanţa­rea inves­ti­ţi­i­lor mari în cre­ş­te­rea pro­duc­ti­vi­tă­ţii prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal:
- Grant: 2.000.000 — 6.000.000 euro; Buget (alo­ca­re ini­ţi­a­lă şi supra­con­trac­ta­re): 550 mil. euro

Gran­turi pen­tru ini­ţi­a­ti­ve antre­pre­no­ri­a­le ino­va­ti­ve şi digi­ta­li­za­rea com­pa­ni­i­lor

Gran­turi pen­tru start-up-uri pen­tru stu­denţi în dome­nii com­pe­ti­ti­ve şi ino­va­ti­ve:
- Valoa­re grant: 40.000 euro/2 locuri de mun­că cre­a­te până la 100.000 euro/5 locuri de mun­că cre­a­te. Dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te pre­vă­zu­te în Stra­te­gia Naţio­na­lă de Com­pe­ti­ti­vi­ta­te a Româ­ni­ei şi în Stra­te­gia de Cer­ce­ta­re Dezvol­ta­re Ino­va­re; Buget: 150 mil. euro

Gran­turi pen­tru digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor
- Valoa­re grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ pro­iect; Chel­tu­ieli: echi­pa­men­te IT, auto­ma­ti­za­rea echi­pa­men­te­lor indus­tri­a­le, auto­ma­ti­za­rea flu­xu­ri­lor teh­no­lo­gi­ce; Buget: 150 mil. euro

Star-Tech Inno­va­tion (Noul pro­gram Start — UP)
- Obiec­ti­vul sche­mei este finanţa­rea start-up-uri­lor ino­va­ti­ve prin gran­turi de o valoa­re esti­ma­tă la 42.000 euro. Bene­fi­ci­ari: apro­xi­ma­tiv 7000 de noi IMM-uri

Finanţa­rea pro­gra­me­lor de edu­ca­ţie digi­ta­lă a anga­ja­ţi­lor pen­tru IMM-uri
- Valoa­re grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ pro­iect; Buget: 30 mil. euro

Spri­jin pen­tru dezvol­ta­rea agri­cul­tu­rii şi a indus­tri­ei agro-ali­men­ta­re

Finanţa­rea depo­zi­te­lor de comer­ci­a­li­za­re a pro­du­se­lor agri­co­le
- Obiec­tiv: con­stru­cţia a 8 depo­zi­te regio­na­le cu tem­pe­ra­tu­ră con­tro­la­tă pen­tru depo­zi­ta­rea, sor­ta­rea, amba­la­rea, eti­che­ta­rea şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor agri­co­le loca­le. Valoa­rea inves­ti­ţi­ei: 120 mil. euro.

Gran­turi pen­tru achi­zi­ţia de echi­pa­men­te pen­tru iri­ga­ţii
- Achi­zi­ţia de kit-uri pen­tru iri­ga­ţii — 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

Gran­turi de finanţa­re pen­tru antre­pre­no­ri­at rural
- Obiec­tiv: spri­ji­ni­rea direc­tă a acti­vi­tă­ţi­lor de pro­ce­sa­re şi de dis­tri­bu­ţie a pro­du­se­lor agri­co­le obţi­nu­te de micii pro­du­că­tori; Valoa­re grant:40.000 euro/2 locuri de mun­că cre­a­te până la 100.000 euro/5 locuri de mun­că cre­a­te; Buget: 200 mil. euro.

Insta­la­rea tine­ri­lor fer­mi­eri cu teren agri­col con­ce­sio­nat de la stat:
- Buge­tul esti­ma­tiv este de 42 mili­oa­ne euro (20 mili­oa­ne euro alo­ca­re dis­tinc­tă pen­tru tine­rii din afa­ra gra­ni­ţe­lor în sco­pul reîn­toar­ce­rii în ţară a celor cu expe­rienţă şi for­ma­re în dome­ni­ul agri­col). Pen­tru pri­ma dată, bene­fi­ci­a­rii pot acce­sa faci­li­ta­tea con­ce­sio­nă­rii de tere­nuri cu des­ti­na­ţie agri­co­lă, libe­re de con­tract cu supra­fa­ţă de maxim 50 de ha, apa­rţinând dome­ni­u­lui public sau pri­vat al sta­tu­lui.

Pro­gra­me de finanţa­re pen­tru inves­ti­ţii noi şi pen­tru relo­ca­rea com­pa­ni­i­lor în Româ­nia

Sche­ma de aju­tor de stat pen­tru inves­ti­ţii noi (gre­en­fi­eld)
- Obiec­tiv: Sti­mu­la­rea şi atra­ge­rea inves­ti­ţi­i­lor noi cu impact major în eco­no­mie prin finanţa­rea de pro­iec­te de inves­ti­ţii, inclu­siv inves­ti­ţii de tip gre­en­fi­eld.
- Valoa­re aju­tor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alo­cat: 1,5 mili­ar­de lei anu­al până în 2023.

Sche­ma de aju­tor de stat pen­tru spri­ji­ni­rea inves­ti­ţi­i­lor care pro­mo­vea­ză dezvol­ta­rea regio­na­lă
- Obiec­tiv: gran­turi pen­tru dezvol­ta­rea regio­na­lă prin rea­li­za­rea de inves­ti­ţii care deter­mi­nă cre­a­rea de noi locuri de mun­că.
- Valoa­re aju­tor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alo­cat: 450 mil. lei anu­al până în 2025.

Plan de Relan­sa­re Eco­no­mi­că
SCHEME DE GARANTARE ŞI INSTRUMENTE DE ASIGURARE A LICHIDITĂŢII

Pro­gra­me de garan­ta­re a cre­di­te­lor pen­tru capi­tal de lucru şi inves­ti­ţii

Pro­gra­mul IMM Invest pen­tru garan­ta­rea cre­di­te­lor pen­tru capi­tal de lucru şi inves­ti­ţii pen­tru IMM-uri

- Cre­di­te garan­ta­te de stat în pro­porţie de 80% sau 90% şi dobân­dă sub­venţio­na­tă 100% a cre­di­te­lor de inves­ti­ţii şi creditelor/liniilor de cre­dit afe­ren­te capi­ta­lu­lui de lucru con­trac­ta­te de microîn­tre­prin­deri şi între­prin­deri mici şi mij­lo­cii. Pla­fon: 15 mld. lei; Număr bene­fi­ci­ari: 40.000.

Garanţii de stat pen­tru cre­di­ta­rea com­pa­ni­i­lor mari pen­tru capi­tal de lucru şi inves­ti­ţii

- Garanţii, în nume­le şi în con­tul sta­tu­lui, aco­pe­rind nece­sa­rul de garan­ta­re în pro­porţie de maxim 90%, pen­tru cre­di­te noi sau deja acor­da­te de către bănci comer­ci­a­le pen­tru rea­li­za­rea inves­ti­ţi­i­lor şi/sau pen­tru susţi­ne­rea acti­vi­tă­ţii curen­te a com­pa­ni­i­lor cu cifră de afa­ceri mai mare de 20 mil. lei. Pla­fon: 8 mld. lei; Număr bene­fi­ci­ari: 600.

Pro­gra­me de garan­ta­re pen­tru asi­gu­ra­rea lichi­di­tă­ţii com­pa­ni­i­lor

Sche­ma de garan­ta­re pri­vind asi­gu­ra­rea cre­di­tu­lui comer­ci­al (fur­ni­zor)

- Prin acest pro­gram se urmă­reş­te sti­mu­la­rea expu­ne­rii la risc a asi­gu­ră­to­ri­lor şi faci­li­ta­rea acce­su­lui com­pa­ni­i­lor la asi­gu­ra­rea cre­di­tu­lui comer­ci­al.

- În cazul unei pier­deri, suma plăti­tă de către Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce repre­zin­tă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asi­gu­ră­tor. Pla­fon alo­cat: 1 mld. lei.

Pro­gram de garan­ta­re a finanţă­ri­lor de tip fac­to­ring cu regres şi scon­ta­rea efec­te­lor de come­rţ

- Obiec­tiv: acor­da­rea de faci­li­tă­ţi de garan­ta­re de către stat pen­tru cre­di­te­le pe ter­men scurt acor­da­te între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii a căror valoa­re se sta­bi­leş­te prin core­la­re cu valoa­rea finanţă­ri­lor de tip factoring/operaţiuni de scon­ta­re.

- Valoa­rea unei faci­li­tă­ţi de fac­to­ring acor­da­te IMM-ului ade­rent pe un debi­tor cedat este de maxi­mum 500.000 lei. Pla­fo­a­ne alo­ca­te: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Pro­gram de garan­ta­re a lea­sing-ului de echi­pa­men­te şi uti­la­je

- Obiec­tiv: garan­ta­re a lea­sing-ului pen­tru IMM-uri­le care optea­ză pen­tru o finanţa­re non-ban­ca­ră.

- Vor fi acor­da­te finanţări până la o limi­tă maxi­ma de 5.000.000 lei/ bene­fi­ci­ar, garan­ta­te în limi­ta unui pla­fon de garan­ta­re în valoa­re de 1,5 mili­ar­de lei.

Plan de Relan­sa­re Eco­no­mi­că
INSTRUMENTE FINANCIAR-BANCARE DE CREŞTERE A CAPITALIZĂRII ŞI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

Citiți con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply