Ministerul de Finanțe: România a atras peste 3 miliarde de dolari de pe piețele externe

0
144

Româ­nia a atras 3,3 mili­ar­de dolari ame­ri­cani de pe pie­țe­le exter­ne de capi­tal. (COMUNICAT DE PRESĂ).

Emi­siu­nea de euro­o­bli­ga­țiuni lan­sa­tă în data de 7 iulie 2020 de Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce s‑a bucu­rat de un inte­res deo­se­bit din par­tea inves­ti­to­ri­lor, Româ­nia reve­nind pe pia­ța USD pen­tru pri­ma oară din 2018. Tranzac­ția a recon­fir­mat pozi­ția Româ­ni­ei de emi­tent suve­ran sofis­ti­cat pe pie­țe­le exter­ne de capi­tal, prin­tre punc­te­le de inte­res ale emi­siu­nii numă­rân­du-se:

Pri­ma tranzac­ție de euro­o­bli­ga­țiuni deno­mi­na­tă în USD rea­li­za­tă de Româ­nia în 2020, cu o tran­șă dub­lă, 10 ani lung în sumă de 1,3 mili­ar­de USD și 30 ani lung în sumă de 2 mili­ar­de USD, după cele două tranzac­ții rea­li­za­te în pri­ma jumă­ta­te a anu­lui careau fost deno­mi­na­te în EUR.

Este pri­ma tranzac­ție în USD rea­li­za­tă de Româ­nia după 2 ani de absen­ță de pe aceas­tă pia­ță, fiind cel mai mare volum atras de pe pie­țe­le exter­ne de capi­tal în dolari ame­ri­cani.

O redu­ce­re con­sis­ten­tă a cos­tu­lui față de nive­lul ini­țial lan­sat în pia­ță, de 25 de punc­te de bază.

O valoa­re a cupoa­ne­lor de pla­tă (3% pen­tru 10 ani lung și 4% pen­tru 30 ani lung), net infe­ri­oa­ră cupoa­ne­lor afe­ren­te tranzac­ți­i­lor în USD efec­tu­a­te în anii ante­ri­ori – 2018 (cupon de 5.125% pen­tru 30 ani), 2014 (cupon de 4,875% pen­tru 10 ani și 6,125% pen­tru 30 ani), 2013 (cupon de 4,375% pen­tru 10 ani) și 2012 (cupon de 6,750% pen­tru 10 ani).

Emi­siu­nea s‑a bucu­rat de o cere­re foar­te mare din par­tea inves­ti­to­ri­lor îna­in­te de sta­bi­li­rea cos­tu­lui final al emi­siu­nii (cu ordi­ne de pes­te 8 mili­ar­de USD), dar si la închi­de­rea tranzac­ți­ei când nive­lul cere­rii s‑a men­ți­nut la un nivel record, de 7.4miliarde USD.

Suc­ce­sul recen­tei tranzac­ții deno­tă inte­re­sul inves­ti­to­ri­lor în titlu­ri­le emi­se de Româ­nia în dolari ame­ri­cani, pre­cum și încre­de­rea aces­to­ra în capa­ci­ta­tea de răs­puns a țării noas­tre în fața cri­zei gene­ra­te de pan­de­mia COVID-19, și în pla­nul de relan­sa­re eco­no­mi­că pe ter­men mediu al actu­a­lu­lui Guvern. Împru­mu­tul va fi uti­li­zat pen­tru aco­pe­ri­rea nevo­i­lor de finan­ța­re în creș­te­re, rezul­ta­te din defi­ci­tul buge­tar și volu­mul refi­nan­ță­rii dato­ri­ei publi­ce” , a decla­rat Flo­rin-Vasi­le Cîțu, minis­trul Finan­țe­lor Publi­ce.

Valoa­rea tota­lă a emi­siu­nii este de 3,3 mili­ar­de USD, cu o sub­scri­e­re fina­lă de 7,4 mili­ar­de USD, prin par­ti­ci­pa­rea unui număr de pes­te 400 de inves­ti­tori. Fon­du­ri­le afe­ren­te aces­tei tranzac­ții au fost înca­sa­te marți, 14 iulie, anul curent.

Emi­siu­nea a fost rea­li­za­tă în două tran­șe, din care 1,3 mili­ar­de USD cu matu­ri­ta­tea de 10 ani lung, cu un ran­dament de 3.045% și o rata de dobân­dă de 3.00% pe an și 2 mili­ar­de USD cu matu­ri­ta­tea de 30 ani lung, cu un ran­dament de 4,00% și o rata de dobân­dă de 4,00% pe an.

Față de valo­ri­le cu care au fost lan­sa­te ini­țial în pia­ță cele două tran­șe, de 265 punc­te de bază pes­te cota­ția de refe­rin­ță Mid-Swap pen­tru matu­ri­ta­tea de 10 ani lung și ran­damen­tul de 4,25% pen­tru matu­ri­ta­tea de 30 ani lung, cos­tu­ri­le au fost redu­se cu 25 punc­te de bază, obținân­du-se în final pri­me de emi­siu­ne de 5 punc­te de bază pen­tru matu­ri­ta­tea de 10 ani lung, res­pec­tiv 3 punc­te de bază pen­tru matu­ri­ta­tea de 30 ani lung.

Baza inves­ti­țio­na­lă a tranzac­ți­ei a fost diver­si­fi­ca­tă atât din punct de vede­re geografic,cât și din punct de vede­re al tipu­ri­lor de inves­ti­tori. În pri­vin­ța, tipu­ri­lor de inves­ti­tori, în ambe­le tran­șe se poa­te obser­va pre­pon­de­ren­ța inves­ti­to­ri­lor de tipul “real money”, res­pec­tiv fon­duri de acti­ve admi­nis­tra­te pri­vat și bănci comer­ci­a­le. De ase­me­nea, este de remar­cat o creș­te­re a par­ti­ci­pă­rii inves­ti­to­ri­lor din Asia (11% în cazul tran­șei de 30 ani lung) și a par­ti­ci­pă­rii în pro­por­ție de pes­te 65% a mari­lor inves­ti­tori activi pe pie­țe­le inter­națio­na­le de capi­tal din SUA și Marea Bri­ta­nie pen­tru ambe­le tran­șe.

În ceea ce pri­veș­te dis­tri­bu­ția geo­gra­fi­că a inves­ti­to­ri­lor, pen­tru matu­ri­ta­tea de 10 ani lung (cu sca­den­ță la 14 febru­a­rie 2031), aceas­ta a fost urmă­toa­rea: Marea Bri­ta­nie 39%, SUA 27%, România10%, res­tul CEE 2%, Ger­ma­nia 4%, Austria/Elveția 4%, Bene­lux 3%, Țări­le Nor­di­ce 2%, Sudul Euro­pei 2%, Fran­ța 1%, Asia 3% , res­tul lumii 3%.

Pen­tru matu­ri­ta­tea de 30 ani lung (cu sca­den­ță la 14 febru­a­rie 2051), dis­tri­bu­ția geo­gra­fi­că a inves­ti­to­ri­lor a fost urmă­toa­rea: SUA 37%, Marea Bri­ta­nie 29%, Româ­nia 3%, res­tul CEE 1%, Ger­ma­nia 4%, Austria/Elveția 6%, Bene­lux 4%, Țări­le Nor­di­ce 1%, Sudul Euro­pei 2%, Asia 11% , res­tul lumii 2%.

Dis­tri­bu­ția pe cate­go­rii de inves­ti­tori pen­tru matu­ri­ta­tea de 10 ani lung a fost pre­pon­de­rent către fon­duri de acti­ve admi­nis­tra­te pri­vat, res­pec­tiv 68%,10% către bănci comer­ci­a­le și pri­va­te, 14% către fon­duri de pen­sii și com­pa­nii de asi­gu­rări și 6% către fon­duri de inves­ti­ții.

Pen­tru matu­ri­ta­tea de 30 ani lung, dis­tri­bu­ția în func­ție de tipul inves­ti­to­ri­lor a fost urmă­toa­rea: fon­duri de acti­ve admi­nis­tra­te privat67%, bănci comer­ci­a­le și pri­va­te 3%, fon­duri de pen­sii și com­pa­nii de asi­gu­rări 19% și fon­duri de inves­ti­ții 9%.

Tranzac­ția a fost inter­me­di­ată de Citi­gro­up Glo­bal Mar­kets Limi­ted, Erste Gro­up Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Mor­gan Secu­ri­ti­es plc și Rai­ffe­i­sen Bank Inter­na­tio­nal AG.


Man­ga­lia News, 15.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele