#MEEMA te provoacă să fii și tu AMBASADORUL TURISMULUI ROMÂNESC

0
190

#MEEMA te pro­voa­că să fii și tu AMBASADORUL TURISMULUI ROMÂNESC!

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, prin Direc­ția Gene­ra­lă Turism, dă star­tul cam­pa­niei „Fii amba­sa­do­rul turis­mu­lui româ­nesc!”, o pro­vo­ca­re digi­ta­lă care își pro­pu­ne să sus­ți­nă indus­tria ospi­ta­li­tă­ții, greu încer­ca­tă în acest an, încu­ra­jând ast­fel româ­nii să redes­co­pe­re fru­mu­se­țea țării noas­tre și să o pro­mo­veze în medi­ul onli­ne. Ini­ția­ti­va este spri­ji­ni­tă de nume cu noto­ri­e­ta­te din Româ­nia, prin mesa­je video pozi­ti­ve, de încu­ra­ja­re a turis­mu­lui intern.

În acest an, pan­de­mia cu noul coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 și impli­cit măsu­ri­le adop­ta­te pen­tru dimi­nu­a­rea răs­pân­di­rii aces­tu­ia au afec­tat mul­te pla­nuri de vacan­ță, cât și modul în care con­su­măm pro­du­sul turis­tic. Însă, oda­tă cu repor­ni­rea gra­du­a­lă a acti­vi­tă­ți­lor din acest dome­niu, #MEEMA doreș­te să vină în întâm­pi­na­rea nevo­ii de a călă­tori, prin pro­mo­va­rea zone­lor și obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce autoh­to­ne care ar putea oferi expe­rien­țe ine­di­te, în sigu­ran­ță și aproa­pe de casă.

Sus­țin turis­mul româ­nesc! Vara aceas­ta este des­pre Româ­nia. Anul aces­ta este vor­ba des­pre Româ­nia. Hai­deți să fim toți amba­sa­dori ai turis­mu­lui româ­nesc! Fii și tu un amba­sa­dor al turis­mu­lui româ­nesc!”, a fost îndem­nul minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, Vir­gil-Daniel Popes­cu, trans­mis în des­chi­de­rea cam­pa­niei (VIDEO).

Mesa­je­le de sus­ți­ne­re a turis­mu­lui româ­nesc vor fi publi­ca­te în for­mat video pe cana­le­le Soci­al Media ale #MEEMA. În cea de‑a doua zi a cam­pa­niei, res­pec­tiv luni, 20 iulie, secre­ta­rul de stat Emil-Răzvan Pîr­jol va adre­sa, la rân­dul său, câte­va cuvin­te celor care  doresc anul aces­ta să redes­co­pe­re natu­ra, auten­ti­cul și ospi­ta­li­ta­tea loca­lă, călă­to­rind prin Româ­nia. Ulte­ri­or, pe par­cur­sul săp­tămâ­nii, per­so­na­li­tăți din diver­se dome­nii de acti­vi­ta­te vor poves­ti care sunt locu­ri­le lor de suflet și ce des­ti­na­ție din țara noas­tră au ales pen­tru urmă­toa­rea vacan­ță. Pro­vo­ca­rea este des­chi­să tutu­ror celor care doresc să sus­ți­nă turis­mul româ­nesc și ast­fel, să fie amba­sa­dori ai locu­ri­lor mult îndră­gi­te, pe care doresc să le redes­co­pe­re.


Man­ga­lia News, 20.07.2020. (sur­sa: MEEMA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply