Mai mult de 30% dintre profesori nu au luat examenul pentru definitivare în învățământ. Opt dintre ei au fost eliminați din examen pentru tentativa de fraudă

0
233

1. Alo­ca­ți­i­le pen­tru copii vor fi majo­ra­te cu un pro­cent cuprins între 15% și 20%, din luna august, urmând ca la 1 ianu­a­rie să urmeze o altă creș­te­re, a anun­țat minis­trul Finan­țe­lor, Flo­rin Cîțu. (Profit.ro)

2. Minis­trul Sănă­tă­ții, Nelu Tăta­ru, a decla­rat că a înce­put tes­ta­rea la nivel națio­nal care va ară­ta gra­dul de imu­ni­za­re a popu­la­ți­ei la infec­ția cu SARS-CoV‑2, urmând ca rezul­ta­te­le să vină în toam­nă. (Zia­re)

3. Comi­te­tul Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă a sta­bi­lit noi măsuri pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii SARS-CoV‑2. Ast­fel, este insti­tu­i­tă obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie, în anu­mi­te inter­va­le ora­re, pen­tru toa­te per­soa­ne­le pre­zen­te în spa­ţi­i­le publi­ce des­chi­se sta­bi­li­te prin hotă­râre a Comi­te­tu­lui Judeţean pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, cu avi­zul Dire­cţi­ei de Sănă­ta­te Publi­că. De ase­me­nea, s‑a decis închi­de­rea tera­se­lor după ora 23.00 şi până la ora 06.00. Pe pla­jă pot sta mai aproa­pe de 2 metri doar per­soa­ne­le din ace­ea­şi fami­lie, res­pec­tiv copii şi părinţi sau bunici. (News.ro)

Una din Cro­ni­ca de Busi­ne­ss: Pre­țu­ri­le apar­ta­men­te­lor au scă­zut sub aștep­tări în peri­oa­da pan­de­mi­ei. Cere­rea, ofer­ta și tranzac­ți­i­le și-au reve­nit în bună măsu­ră. (Profit.ro)

4. Mai mult de 30% din­tre pro­fe­sori nu au luat exa­me­nul pen­tru defi­ni­ti­va­re în învă­țământ. Opt din­tre ei au fost eli­mi­nați din exa­men pen­tru ten­ta­ti­va de fra­u­dă. (News.ro)

5. Gold­man Sachs a trans­mis un aver­tis­ment că dola­rul ame­ri­can și-ar putea pier­de sta­tu­tul de cea mai folo­si­tă valu­tă a lumii. Aver­tis­men­tul vine în con­di­ți­i­le în care Fed și‑a cres­cut deja balan­ța cu $2800 mili­ar­de în ulti­me­le luni, iar Con­gre­sul ame­ri­can pre­gă­teș­te un nou pachet de sus­ți­ne­re a eco­no­mi­ei ame­ri­ca­ne. (Blo­om­berg)

6. Joe Biden, can­di­da­tul Demo­cra­ți­lor la func­ția de pre­șe­din­te al SUA, a anun­țat că își va ale­ge Vice­pre­șe­din­te­le, ală­tu­ri de care va can­di­da, săp­tămâ­na vii­toa­re. (Reu­ters)

7. Came­ra supe­ri­oa­ră a par­la­men­tu­lui ita­li­an a apro­bat cere­rea pre­mi­e­ru­lui Giu­se­ppe Con­te de a pre­lungi sta­rea de urgen­ță până la 15 octom­brie. (Reu­ters)

Una din Cro­ni­ca Exter­nă: Un jude­că­tor al Cur­ții Supre­me a Mala­e­zi­ei l‑a găsit vino­vat de abuz de pute­re pe fos­tul pre­mi­er Najib Razak, pre­cum și încăl­ca­rea con­fi­den­ți­a­li­tă­ții, spă­la­re de bani în legă­tu­ră cu un scan­dal în care este impli­cat și fon­dul deți­nut de stat 1Malaysia Deve­lo­p­ment Ber­had. Fos­tul prim minis­tru a fost con­dam­nat la 12 ani închi­soa­re, în pri­mul din cele cinci pro­ce­se în care aces­ta este acu­zat. (Link)
8. Pan­de­mia a cres­cut cu o lună peri­oa­dă medie de folo­si­re a unui mașini de către ame­ri­cani, până la 11,9 ani, un record. (AP)

9. Kodak, com­pa­nia care a domi­nat pia­ța came­re­lor foto, va deve­ni pro­du­că­tor de medi­ca­men­te, accesând un cre­dit de la guver­nul ame­ri­can de aproa­pe $800 mili­oa­ne. (BBC)

10. Ucrai­ne­nii aflați în arest pre­ven­tiv pot cum­pă­ra vou­che­re în valoa­re de 72 de dolari pe zi, cu care bene­fi­ci­a­ză de con­di­ții mai bune de deten­ție, pre­cum aer con­di­țio­nat sau cup­tor cu micro­un­de. (Profit.ro)

Foto­gra­fia dimi­ne­ții – Coper­ta urmă­to­ru­lui număr al revis­tei New Yorker:

Lin­ku­ri­le acti­ve, în cronica.ro


Man­ga­lia News, 29.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply