Limanu: Peste 1 milion de euro investiți în reabilitarea și dotarea Căminului Cultural

0
353

Inves­ti­tii noi în comu­na Lima­nu.

Pes­te 1 mili­on de euro —  inves­tiți în rea­bi­li­ta­rea și dota­rea Cămi­nu­lui Cul­tu­ral din loca­li­ta­tea Lima­nu. Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a fost gân­dit și ela­bo­rat de echi­pa admi­nis­tra­ți­ei loca­le, iar astazi con­du­ce­rea  Minis­te­ru­lui Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei a sem­nat finan­ța­rea lucră­ri­lor prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții. Este o inves­ti­ție ambi­țioa­să, care are ca ter­men de fina­li­za­re 17 luni de la sem­na­rea con­trac­tu­lui.

Am lucrat la acest pro­iect apro­xi­ma­tiv 2 ani. Pen­tru a obține finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă, este nece­sar să înde­pli­nești nenu­mă­ra­te pro­ce­duri și eta­pe care nece­si­tă timp. Dupa reu­și­ta repre­zen­ta­tă de rea­bi­li­ta­rea cu fon­duri euro­pe­ne a Cămi­nu­lui Cul­tu­ral din loca­li­ta­tea 2 Mai, lucra­re care este aproa­pe de fina­li­za­re, am lup­tat și, iată, am reu­șit să atra­gem încă un mili­on de euro, pen­tru a rea­bi­li­ta și a dota și Cămi­nul Cul­tu­ral din loca­li­ta­tea Lima­nu. Cred că sun­tem o admi­nis­tra­ție loca­lă model, pen­tru că am acce­sat toa­te sur­se­le posi­bi­le de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă. Sunt mân­dru pen­tru că am reu­șit să îmi res­pect toa­te pro­mi­siu­ni­le pe care le-am făcut oame­ni­lor, în urmă cu patru ani. Am demon­strat că, dacă exis­tă voin­ță, SE POATE! Și știu că se poa­te și mai mult”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Co-finan­ța­rea asi­gu­ra­tă de Pri­mă­ria Lima­nu se ridi­că la 77.000 euro, bani asi­gu­rați din buge­tul local. Prac­tic, se vor exe­cu­ta lucrări pe o supra­fa­ță tota­lă de apro­xi­ma­tiv 900 de mp, regi­mul de îna­l­ți­me fiind par­ter și etaj.

Este un suc­ces al admi­nis­tra­ți­ei loca­le care demon­strea­ză ca efor­tu­ri­le unei echi­pe com­pe­ti­ti­ve se con­cre­ti­zea­ză în inves­ti­ții rea­le, în bene­fi­ci­ul între­gii comu­ni­tăți. Potri­vit docu­men­ta­ți­ei, patru luni din cele 17 vor fi alo­ca­te pro­iec­tă­rii Cămi­nu­lui, res­tul de 13 fiind nece­sa­re pen­tru con­struc­ție și dota­re. La final, Cămi­nul Cul­tu­ral din Lima­nu va fi uti­lat și dotat modern, iar via­ța cul­tu­ra­lă a comu­nei va putea fi relu­a­tă cu spec­ta­co­le și eve­ni­men­te artis­ti­ce. Pen­tru comu­ni­ta­tea noastră,reabilitarea aces­tui cămin cul­tu­ral era o pri­o­ri­ta­te”, mai spu­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu.

Valoa­rea tota­lă a inves­ti­ti­ei este de 1.082.472 euro, cu TVA inclus.

MN: Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii şi Admi­nis­tra­ţi­ei:
#MLPDA a apro­bat indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea cămi­nu­lui cul­tu­ral din loca­li­ta­tea #Lima­nu (jud. Con­stan­ța).
Valo­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 5.227.800,16 lei, iar obiec­ti­vul este inclus în Sub­pro­gra­mul ”Așe­ză­min­te Cul­tu­ra­le” din Pro­gra­mul națio­nal de con­struc­ții de inte­res public sau soci­al (#PNCIPS), coor­do­nat de Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții.


Man­ga­lia News, 28.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply