#ANL construiește pentru tine în #Mangalia! 🌞 22 de apartamente prin credit ipotecar se află în procedură de contractare

0
340

Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Locu­in­țe: #ANL con­stru­ieș­te pen­tru tine în #Man­ga­lia 🌞!

👉22 de apar­ta­men­te prin cre­dit ipo­te­car se află în pro­ce­du­ră de con­trac­ta­re!

ℹ️În ansam­blul din str. Oituz se va con­strui un bloc de locu­in­țe cu 1, 2 si 3 came­re, cu 2 scări, 11 apartamente/scară, cu regim de înăl­ți­me Sth+P+2E+M.

Pre­țul apar­ta­men­tor ofe­ri­te spre con­trac­ta­re înce­pe de la 34.800 euro*. Toa­te tipu­ri­le de locu­in­țe bene­fi­ci­a­ză de solu­ții con­struc­ti­ve moder­ne si de o com­par­ti­men­ta­re cu gri­jă pen­tru efi­cien­ță și con­fort.

Pro­iec­tul se deru­lea­ză prin “Pro­gra­mul Locu­in­țe prin cre­dit ipo­te­car”, care se adre­sea­ză tutu­ror per­soa­ne­lor care au împli­nit vâr­sta de 18 ani și pot acce­sa un cre­dit ipo­te­car sau pot face pla­ta inte­gral, din sur­se pro­prii.

Deta­li­i­le pri­vind pro­iec­tul, pre­țu­ri­le, ter­me­ne­le şi pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ţio­na­re a unei locu­inţe în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pot fi fur­ni­za­te de: Biro­ul Rela­ţii cu Publi­cul al ANL, (tele­fon 021.307.67.19, de luni-până joi, în inter­va­lul orar 08:00–16:30; sau vineri, între ore­le 08.00–14.00).

*Vân­za­rea locu­in­țe­lor se va face în lei.
https://www.anl.ro/ro/locuinte-prin-credit-ipotecar/cartiere/22/Strada-Oituz,-Mangalia/

IMPORTANT!

Deta­li­i­le pro­iec­tu­lui și infor­ma­ții refe­ri­toa­re la eta­pe­le pri­vind con­trac­ta­rea locu­in­ței pot fi obți­nu­te înce­pând cu ianu­a­rie 2019 la Biro­ul Rela­ții cu Publi­cul, la numă­rul de tele­fon 021.307.67.19, de luni pana joi, în inter­va­lul orar 08:00–16:30, și vineri, între ore­le 08.00–14.00 sau la nume­re­le de tele­fon ale repre­zen­tan­ți­lor ANL- 0724.255.124 (dl. Doru Zam­fi­ra­che), 0759.040.848 (dl. Mir­cea Dumi­tru).

Con­form noi­lor pre­ve­deri ale Legii 152/1998 pri­vind înfi­inţa­rea Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Locu­inţe, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, apar­ta­men­te­le situ­a­te în blo­cul din acest ampla­sa­ment pot fi achi­zi­țio­na­te de soli­ci­tanți și cu pla­ta inte­gra­lă, din resur­se pro­prii, fără a mai fi nece­sar un cre­dit ban­car.

INFORMARE

Având în vede­re că ter­me­nul de înscri­e­re comu­ni­cat ante­ri­or  a expi­rat, pen­tru apar­ta­men­te­le și case­le necon­trac­ta­te se con­ti­nuă înscri­e­ri­le, iar agen­ția va pro­ce­da la atri­bu­i­rea lor în ordi­nea depu­ne­rii cer­ti­fi­ca­te­lor de sol­va­bi­li­ta­te de către soli­ci­tanți până la con­trac­ta­rea tutu­ror locu­in­țe­lor pre­vă­zu­te în pro­iect.

Loca­ție: Str. Oituz, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța

Supra­fa­ţă tota­lă teren: 9.600 mp.

Nr. imo­bi­le:

- 16 locu­inţe cupla­te  (8 locu­in­țe tip 1 și 8 locu­in­țe tip 2) și 2 locu­in­țe indi­vi­du­a­le (tip 2 – 3a și 3b) cu 3 sau 4 came­re locu­i­bi­le, pe par­ce­le indi­vi­du­a­le de apro­xi­ma­tiv 400 mp fie­ca­re, cu regim de înăl­ți­me P+M; total: 18 uni­tăți loca­ti­ve

- un bloc de locu­in­țe cu 1, 2 si 3 came­re, cu 2 scări, 11 apartamente/scară, cu regim de înăl­ți­me S tehnic+P+2E+M; total: 22 uni­tăți loca­ti­ve (6 gar­so­ni­e­re, 14 apar­ta­men­te cu 2 came­re și 2 apar­ta­men­te cu 3 came­re).

Des­cri­e­re case — locu­in­țe individuale/cuplate

Se pro­pun tipu­ri­le de locu­in­țe de mai jos, cu urmă­toa­re­le spa­ții inte­ri­oa­re și supra­fe­țe:

CASA TIP 1 cupla­tă (cu 3 came­re locu­i­bi­le): Par­ter: hol de intra­re, grup sani­tar, bucă­tă­rie cu loc de luat masa, căma­ră, deba­ra, sca­ră acces man­sar­dă, came­ră de zi, tera­să exte­ri­oa­ră; Man­sar­dă: hol de man­sar­dă cu sca­ră, baie, dor­mi­tor 1, dor­mi­tor 2; Supra­fa­ță con­stru­i­tă: 64,98mp; Supra­fa­ță des­fă­șu­ra­tă: 129,96mp.

CASA TIP 2 cupla­tă (cu 4 came­re locu­i­bi­le): Par­ter: hol de intra­re, grup sani­tar, bucă­tă­rie cu loc de luat masa sau sepa­rat, căma­ră, deba­ra, sca­ră acces man­sa­dă, came­ra de zi, tera­să exte­ri­oa­ră; Man­sar­dă: hol de man­sar­dă cu sca­ră, dor­mi­tor 1, dor­mi­tor 2, dor­mi­tor 3, baie 1, spa­țiu depo­zi­ta­re sau baie 2 (afe­ren­tă unui dor­mi­tor); Supra­fa­ță construită:80,25mp; Supra­fa­ță des­fă­șu­ra­tă: 160,50mp.

CASA TIP 2 indi­vi­du­a­lă (3a, 3b) (cu 4 came­re locu­i­bi­le): Par­ter: hol de intra­re, grup sani­tar, bucă­tă­rie cu loc de luat masa sau sepa­rat, căma­ră, deba­ra, sca­ră acces man­sa­dă, came­ra de zi, tera­să exte­ri­oa­ră; Man­sar­dă: hol de man­sar­dă cu sca­ră, dor­mi­tor 1, dor­mi­tor 2, dor­mi­tor 3, baie 1, spa­țiu depo­zi­ta­re sau baie 2 (afe­ren­tă unui dor­mi­tor); Supra­fa­ță con­stru­i­tă: 83,98mp; Supra­fa­ță des­fă­șu­ra­tă: 167,96 mp.

Sis­tem con­struc­tiv: fun­da­ții con­ti­nue din beton armat, zidă­rie por­tan­tă din cără­mi­dă ter­mo­e­fi­cien­tă, stâlpi, buian­drugi, cen­turi și pla­că pes­te par­ter  din beton armat;

Închi­deri exte­ri­oa­re: rea­li­za­te din pereți de 25–30 cm gro­si­me de cără­mi­dă ter­mo­e­fi­cien­tă, ter­mo­i­zo­lați spre exte­ri­or cu polis­ti­ren expan­dat cu gro­si­mea de min. 10 cm, șar­pan­tă ter­mo­i­zo­la­tă cu vată mine­ra­lă min. 20 cm gro­si­me; tâm­plă­ria exte­ri­oa­ră din pro­fi­le din PVC 5 cu geam ter­mo­i­zo­lant.

Com­par­ti­men­tări inte­ri­oa­re: pereți din zidă­rie de cără­mi­dă 25 / 12,5 cm gro­si­me, pereți exe­cu­tați din gip­s­car­ton cu gro­si­mea min. 10 cm, cu strat ter­mo-fono izo­lant din vată mine­ra­lă;

Fini­sa­je inte­ri­oa­re: par­do­seli și plin­tă peri­me­tra­lă la pereți  h=10 cm: gre­sie cera­mi­că în zone­le ume­de (bucă­tă­rie, băi, grup sani­tar), cir­cu­la­ții, spa­ții depo­zi­ta­re, căma­ră și sca­ră; par­chet lami­nat cu plin­tă peri­me­tra­lă la pereți în zone­le de locu­it; pereți și tava­ne: vop­sea lava­bi­lă; faian­ță max. h=2,10 m la băi / grup sani­tar, în bucă­tă­rie de la cota 85 cm în zona bla­tu­lui de bucă­tă­rie, 65 cm înăl­ți­me; balus­tra­dă sca­ră din lemn / oțel;

Fini­sa­je exte­ri­oa­re: fața­de­le vor fi fini­sa­te cu ten­cu­ia­lă deco­ra­ti­vă pes­te ter­mo­sis­tem, culori pas­te­la­te; soclu – ten­cu­ia­lă rezis­ten­tă la umeze­a­lă pes­te ter­mo­sis­tem polis­ti­ren extru­dat de min. 5 cm gro­si­me; pazia/streașina aco­pe­ri­șu­lui vor fi exe­cu­ta­te din lemn tra­tat pen­tru exte­ri­or; balus­tra­dă lemn / oțel sau para­pet zidă­rie la balcoane/loggii/terasă par­ter;

Aco­pe­ri­șul și înve­li­toa­rea: aco­pe­ri­șul va fi tip șar­pan­tă, din lemn eca­ri­sat și igni­fu­gat; înve­li­toa­rea va fi din tablă ondu­la­tă / făl­țu­i­tă sau țiglă ce va con­ți­ne toa­te acce­so­ri­i­le și stra­tu­ri­le pen­tru a asi­gu­ra imper­mea­bi­li­ta­tea, pre­va­zu­tă cu jghea­buri și bur­la­ne pen­tru colec­ta­rea ape­lor plu­vi­a­le;

Insta­la­ții sani­ta­re: ali­men­ta­rea cu apă pota­bi­lă se va face prin bran­șa­ment la rețea­ua de apă stradală;canalizarea ape­lor mena­je­re se face către rețea­ua de cana­li­za­re stradală;apa cal­dă de con­sum pen­tru bucă­tă­rie şi băi este pre­pa­ra­tă de o cen­tra­lă ter­mi­că pe gaz natu­ral; ape­le plu­vi­a­le sunt colec­ta­te la nive­lul aco­pe­ri­şu­lui şi con­du­se prin jghea­buri şi bur­la­ne către sis­te­mul de cana­li­za­re;

Insta­la­ții elec­tri­ce: va fi pre­vă­zut cu racord sub­te­ran la reţea­ua de dis­tri­bu­ţie stra­da­lă exis­ten­tă; vor fi pre­vă­zu­te insta­la­ţii de ilu­mi­nat şi pri­ze, în fie­ca­re încă­pe­re, inclu­siv tera­să exte­ri­oa­ră; se va pre­ve­dea panou elec­tric gene­ral de sigu­ran­țe la par­ter și panou secun­dar la man­sar­dă;

Insta­la­ţii de curenţi sla­bi: se pre­ve­de pri­ză TVîn fie­ca­re încă­pe­re locu­i­bi­lă, o pri­ză inter­net și tele­fon pe fie­ca­re nivel, sone­rie / inter­fon hol intra­re – poar­tă acces pie­to­nal;

Insta­la­ții ter­mi­ce: încă­l­zi­rea este asi­gu­ra­tă de o cen­tra­lă ter­mi­că pe gaz natu­ral, prin inter­me­di­ul radi­a­toa­re­lor situ­a­te în fie­ca­re încă­pe­re (exclu­zând spa­ții depo­zi­tări, căma­ră); cen­tra­la ter­mi­că este ampla­sa­tă la par­ter, în bucă­tă­rie;

Insta­la­ții gaze: se vor pre­ve­dea racor­duri la par­te­rul locu­in­ței pen­tru ara­gaz și cen­tra­lă ter­mi­că; va fi pre­vă­zut sen­zor de gaz;

Ame­na­jări exte­ri­oa­re: fie­ca­re con­struc­ție va fi încon­ju­ra­tă peri­me­tral de un tro­tu­ar de pro­tec­ție cu lăți­mea de min. 90 cm cu pan­te mini­me către exte­ri­or; pro­pri­e­ta­tea se va împre­j­mui cu gard exe­cu­tat din fun­da­ție izo­la­tă din beton, stâlpi din țevi meta­li­ce zin­ca­te și închi­deri din pano­uri bor­du­ra­te din pla­să de oțel zin­cat (înăl­ți­me max. 2,20 m); spre dru­mul de acces se vor pre­ve­dea porți meta­li­ce de acces auto, poar­tă meta­li­că de acces pie­to­nal și nișa pen­tru con­tor elec­tric și gaz; în incin­tă vor fi pre­vă­zu­te alei beto­na­te / dale îni­er­ba­te pen­tru acce­sul caro­sa­bil şi par­caj auto exte­ri­or pen­tru un auto­tu­rism, alei pie­to­na­le, pla­fo­r­mă pen­tru două pube­le gunoi, cămin racord cana­li­za­re, cămin racord / con­tor apă;

Con­to­ri­zări și bran­șa­men­te: se pre­văd con­to­ri­zări indi­vi­du­a­le pe fie­ca­re lot pen­tru apă, ener­gie elec­tri­că, gaze natu­ra­le; toa­te bran­șa­men­te­le se vor exe­cu­ta pe cât posi­bil sub­te­ran în incin­tă, de la limi­ta pro­pri­e­tă­ții până la con­struc­ția pro­pu­să;

Des­cri­e­re bloc locu­inţe:

Sis­tem con­struc­tiv: fun­da­ții con­ti­nue din beton armat, sub­sol dia­frag­me beton armat, sis­tem cadre cu stâlpi, grinzi și plăci din beton armat;

Închi­deri exte­ri­oa­re: rea­li­za­te din pereți de închi­de­re de 25–30 cm gro­si­me de cara­mi­dă ter­mo­e­fi­cien­tă / BCA ter­mo­i­zo­lați spre exte­ri­or cu polis­ti­ren expan­dat cu gro­si­mea de 10 cm, șar­pan­tă ter­mo­i­zo­la­tă cu vată mine­ra­lă min. 20 cm gro­si­me; tâm­pla­ria exte­ri­oa­ră din pro­fi­le din PVC 5 cu geam ter­mo­i­zo­lant; tâm­plă­ria acce­se­lor în bloc se va rea­li­za din pro­fi­le din alu­mi­niu cu geam ter­mo­i­zo­lant;

Com­par­ti­men­tări inte­ri­oa­re: pereți din zidă­rie de cără­mi­dă 25 / 12,5 cm gro­si­me, sau, unde este cazul, pereți exe­cu­tați din gip­s­car­ton cu gro­si­mea min. 10 cm, cu strat ter­mo-fono izo­lant din vată mine­ra­lă; com­pa­ri­men­tă­ri­le între apar­ta­men­te, spa­ții comu­ne, se vor rea­li­za din pereți gro­si­me 25 cm;

Fini­sa­je inte­ri­oa­re nive­le supra­te­ra­ne, până la acce­sul în sub­sol: par­do­seli și plin­tă peri­me­tra­lă la pereți h=10 cm: gre­sie cera­mi­că anti­de­ra­pan­tă în zone­le ume­de (bucă­tă­rii, băi, gru­puri sani­ta­re), cir­cu­la­ții, spa­ții depo­zi­ta­re, căma­ră, spa­ții comu­ne, scări; par­chet lami­nat cu plin­tă în zone­le de locu­it; pereți și tava­ne apar­ta­men­te și spa­ții comu­ne: vop­sea lava­bi­lă; faian­ță max. h=2,10 m la băi/ gru­puri sani­ta­re, în bucă­tă­rii de la cota 85 cm în zona bla­tu­lui de bucă­tă­rie, 65 cm înăl­ți­me; balus­tra­dă scări din oțel, cu mână curen­tă din lemn;

Fini­sa­je inte­ri­oa­re sub­sol: par­do­seli: șapă beton; pereți: beton apa­rent; tava­nul sub­so­lu­lui se va ter­mo­i­zo­la cu polis­ti­ren expan­dat gro­si­me min. 5 cm;

Fini­sa­je exte­ri­oa­re: fața­de­le vor fi fini­sa­te cu ten­cu­ia­lă struc­tu­ra­tă deco­ra­ti­vă / ten­cu­ieli driș­cu­i­te cu zugră­veli lava­bi­le pes­te ter­mo­sis­tem, culori pas­te­la­te, soclu – ten­cu­ia­lă rezis­ten­tă la umeze­a­lă pes­te ter­mo­sis­tem;

Aco­pe­ri­șul și înve­li­toa­rea: aco­pe­ri­șul va fi tip șar­pan­tă, din lemn eca­ri­sat și igni­fu­gat; înve­li­toa­rea va fi din tablă ondu­la­tă / făl­țu­i­tă sau țiglă.

Insta­la­ții sani­ta­re: ali­men­ta­rea cu apă pota­bi­lă se va face prin bran­șa­ment la rețea­ua de apă stradală;canalizarea ape­lor mena­je­re se face către rețea­ua de cana­li­za­re stradală;apa cal­dă de con­sum pen­tru bucă­tă­rii şi băi este pre­pa­ra­tă de o cen­tra­lă ter­mi­că pe gaz natu­ral;

Insta­la­ții elec­tri­ce: va fi pre­vă­zut racord 220V la pano­ul de sigu­ran­țe ampla­sat în holul de acces al fie­că­rui apar­ta­ment; vor fi pre­vă­zu­te insta­la­ţii de ilu­mi­nat şi pri­ze, în fie­ca­re încă­pe­re;

Insta­la­ţii de curenţi sla­bi: se pre­ve­de pri­ză TV în fie­ca­re încă­pe­re locu­i­bi­lă, o pri­ză inter­net și tele­fon în fie­ca­re apar­ta­ment, sone­rie / inter­fon hol intra­re – acces prin­ci­pal;

Insta­la­ții ter­mi­ce cu cen­tra­lă pro­prie de apar­ta­ment: încă­l­zi­rea este asi­gu­ra­tă de o cen­tra­lă ter­mi­că pe gaz natu­ral (cu tiraj for­țat, în con­den­sa­ție), prin inter­me­di­ul radi­a­toa­re­lor situ­a­te în fie­ca­re încă­pe­re (exclu­zând spa­ții depo­zi­tări, căma­ră); cen­tra­la ter­mi­că este ampla­sa­tă în bucă­tă­ria fie­că­rui apar­ta­ment, cu coș de eva­cu­a­re direct către exte­ri­or; se vor pre­ve­dea în bucă­tă­rie sen­zor de gaz și gură de ven­ti­la­ție per­ma­nen­tă;

Insta­la­ții gaze: se va pre­ve­dea racord la bucă­tă­ria fie­că­rui apar­ta­ment pen­tru ara­gaz și cen­tra­lă ter­mi­că.

PREȚURI CASE: Pre­țu­ri­le în euro au fost cal­cu­la­te la o valoa­re de schimb de 1 euro = 4,75 lei.


Man­ga­lia News, 13.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele