Rezultate excepționale obținute de elevii Școlii Gimnaziale Nr.3 Mangalia, la Evaluarea Națională

0
1161

Avem deo­se­bi­ta plă­ce­re să împăr­tă­șim cu dum­ne­a­voas­tră imen­sa bucu­rie pen­tru rezul­ta­te­le excep­țio­na­le obți­nu­te de ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.3 Man­ga­lia, la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă!

Una din­tre cele 19 medii gene­ra­le de 10 din întreg jude­țul Con­stan­ța apar­ți­ne unu­ia din­tre ele­vii noș­tri!

De ase­me­nea, școa­lă noas­tră se mân­dreș­te cu un numar de patru note de 10 la pro­ba de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă și tot patru note de 10 la pro­ba de Mate­ma­ti­că!

Dra­gii noș­tri elevi, și de data aceas­ta ne-ați făcut mân­dri de voi, cu atât mai mult cu cât aces­te rezul­ta­te fru­moa­se vin într-un an gre­vat de o situ­a­ție fără pre­ce­dent în ulti­ma sută de ani!

Sun­tem con­vinși că de acum nimic nu va putea sta in calea rea­li­za­rii voas­tre!

Par­te­ne­ri­a­tul nos­tru elev-pro­fe­sor-parin­te și‑a demon­strat încă o dată valoa­rea! Apre­ci­em mun­ca asi­duă în echi­pa din spa­te­le aces­tor rezul­ta­te fru­moa­se!

Feli­ci­tări, dra­gi­lor noas­tre pro­fe­soa­re Gogoa­șă Vir­gi­nia (Mate­ma­ti­ca) și Gea­ni­na Roșu (Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă)!

Feli­ci­tări, dra­gi­lor noș­tri elevi!

Feli­ci­tări, dom­nu­lui direc­tor Mihai Ione­scu și doam­nei direc­tor adjunct Miha­e­la Sasu!

Feli­ci­tări, dra­gi­lor nos­tri părinți, pen­tru sus­ți­ne­rea necon­di­tio­na­tă!

 

Cu toții, aveți toa­tă sti­ma și pre­țu­i­rea noas­tră!

Cris­ti­na Humă,

Pre­șe­din­te Aso­ci­a­ția de părinți “Alba­tros”.

 


Man­ga­lia News, 23.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply