La Mangalia, s‑a lansat proiectul european de transport electric și modernizare a falezei din Cap-Aurora [VIDEO]

0
231

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat, marți, 23 iunie, la sedi­ul Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „Spri­ji­ni­rea mobi­li­tă­ții urba­ne dura­bi­le, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța”, finan­țat din fon­duri euro­pe­ne. Pre­zen­ta­rea pro­iec­tu­lui a fost sus­ți­nu­tă de către admi­nis­tra­to­rul public Dan Geor­ges­cu, ală­tu­ri de șeful Ser­vi­ci­u­lui Mana­ge­ment Pro­iec­te, Cipri­an Popa.

Cei pre­zenți la eve­ni­ment au fost infor­mați cu pri­vi­re la înfi­in­ța­rea trans­por­tu­lui public modern, nepo­lu­ant, cu auto­bu­ze elec­tri­ce, prin imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui euro­pean, la nive­lul ora­șu­lui. În cadrul pro­iec­tu­lui, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 10 mili­oa­ne de euro, vor fi moder­ni­za­te stră­zi­le și ale­i­le pie­to­na­le în depli­nă sigu­ran­ță și con­fort, vor fi cre­a­te pis­te de bici­cle­te și noi tra­see de trans­port public, pre­cum și sta­ții de auto­buz, sem­na­li­za­te cores­pun­ză­tor atât pe ori­zon­ta­lă, cât și pe ver­ti­ca­lă, pe tra­se­ul mij­loa­ce­lor de trans­port în comun.

Imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui va fi rea­li­za­tă pe trei seg­men­te, care se refe­ră la achi­zi­țio­na­rea auto­bu­ze­lor elec­tri­ce, înfi­in­ța­rea unei auto­ba­ze și sta­ții de încăr­ca­re a bate­ri­i­lor, res­pec­tiv rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re, în car­ti­e­rul de case al ora­șu­lui.

”Oda­tă cu imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect, vom moder­ni­za une­le arte­re ruti­e­re și pie­to­na­le, în spe­cial din car­ti­e­rul de case. Tot­o­da­tă, vom crea noi tra­see pen­tru mij­loa­ce­le de trans­port public, pe stră­zi­le Petre Ispi­res­cu, Horia, Cloș­ca și Cri­șan, 1 Mai, aco­pe­rind, ast­fel, nevo­ia de depla­sa­re urba­nă a cetă­țe­ni­lor care locu­iesc în acest car­ti­er, prin trans­por­tul public cu auto­bu­ze elec­tri­ce”, a decla­rat mana­ge­rul pro­iec­tu­lui, Dan Geor­ges­cu.

La rân­dul său, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a pre­ci­zat că pro­iec­tul mai vizea­ză moder­ni­za­rea fale­zei din Cap — Auro­ra, ame­na­ja­rea unei par­cări de tip Park&Ride, rea­bi­li­ta­rea unor alei și spa­ții verzi, în sta­țiu­ne și oraș.

”Spe­răm ca până la sfâr­și­tul aces­tui an să sem­năm con­trac­te­le de atri­bu­i­re și exe­cu­ție a lucră­ri­lor și să intrăm în teren cât mai repe­de. Este cel mai amplu pro­iect cu bani euro­peni, care se va imple­men­ta în Man­ga­lia și sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Man­ga­li­ei.


Man­ga­lia News, 24.06.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele