E‑Distribuție Dobrogea întrerupe curentul electric în Mangalia și Dulcești. Vezi programul din săptămâna 29 iunie — 5 iulie 2020

0
637

E‑Distribuție Dobro­gea a afi­șat pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te în judeţul Con­stanţa, săp­tămâ­na 29 iunie — 5 iulie 2020.

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor.

Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții.

Luni, 29 iunie 2020

• Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu strã­zi­le: Bar­bu Ste­fă­ne­scu Dela­vran­cea; Calis­trat Hogas; Geor­ge Cră­ciun, Vir­gil Teo­do­rea­nu, Ion Minu­les­cu si Gri­go­re Ili­sei – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

Marţi, 30 iunie 2020

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu strã­zi­le: Șer­ban Can­ta­cu­zi­no si Ale­xan­dru Ili­as – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 11:00.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu Sta­ție TransGaz, UM2146 Pom­pe – între­ru­pe­re tota­lã. 11:00 — 13:00.

Mier­curi, 01 iulie 2020

•Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu stra­zi­le: Cezar Ivă­ne­scu, Sorin Titel, Con­stan­tin Zăr­ne­scu, Petre Nea­goe si Ion Mano­les­cu – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

Joi, 02 iulie 2020

•Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu stra­zi­le: Cezar Ivă­ne­scu, Sorin Titel, Con­stan­tin Zăr­ne­scu, Petre Nea­goe si Ion Mano­les­cu – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

Vineri, 03 iulie 2020

•Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu stra­zi­le: Aurel Dumi­traș­cu si Nico­lae Fili­mon – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

Pro­gra­mul din cele­lal­te loca­li­tăți ale jude­țe­lor din zona Dobro­gea, îl aveți aici:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 29.06.2020 — 05.07.2020.


Man­ga­lia News, 28.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply