Consiliul Județean Constanța este convocat, marți, 30 iunie 2020, în ședință ordinară. Vezi ordinea de zi propusă

0
255

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Dis­po­zi­ţia nr. 216 / 22.06.2020

pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră

pen­tru data de Marți, 30 iunie 2020, ora 13,00.

Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de 30 iunie 2020, ora 13,00, ședin­ță ce se va des­fă­șu­ra în sis­tem vide­o­con­fe­rin­ță, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al şedinţei Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa desfă­şu­ra­tă la data de 29 mai 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Mono­gra­fi­ei eco­no­mi­co-mili­ta­re a judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind expri­ma­rea acor­du­lui refe­ri­tor la con­sti­tu­i­rea Judeţu­lui Con­stanţa ca par­te civi­lă într-un dosar penal.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea ini­ţi­a­ti­vei „Admi­nis­tra­ţia Judeţea­nă – mai aproa­pe de cetă­ţean”.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind actu­a­li­za­rea devi­zu­lui gene­ral pen­tru obiec­ti­vul „Extin­de­re Del­fi­na­riu, muni­ci­pi­ul Con­stanţa”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în admi­nis­tra­re a unui bun imo­bil, pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa către Com­pa­nia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re SA Con­stanţa în vede­rea edi­fi­că­rii inves­ti­ţi­ei „Ame­na­ja­re inter­se­cţie DN22 (E87) km 286+050 cu DJ226”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind împu­ter­ni­ci­rea Regi­ei Auto­no­me Judeţe­ne de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa „în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment” să achi­zi­ţio­ne­ze ser­vi­cii de cadas­tra­re, ser­vi­cii de exper­ti­ză teh­ni­că şi ser­vi­cii de întoc­mi­re docu­men­ta­ţii teh­ni­ce pen­tru DJ 392 Amza­cea-Peci­nea­ga-Vână­tori.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Coles­niuc Sorin Mar­cel, director/manager la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re pen­tru Tea­trul de Stat Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Caie­tu­lui de obiec­ti­ve ela­bo­rat în vede­rea orga­ni­ză­rii con­cur­su­lui de pro­iec­te de mana­ge­ment pen­tru Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Comi­si­ei pen­tru con­cur­sul de pro­iec­te de mana­ge­ment la Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Acor­du­lui de par­te­ne­ri­at între Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Judeţul Con­stanţa şi Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa pen­tru deru­la­rea pro­iec­tu­lui „Dota­rea Cen­tre­lor soci­a­le din cadrul DGASPC Con­stanţa în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ţii de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re Covid-19”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea cos­tu­ri­lor medii anu­a­le pe 2020, pen­tru finanţa­rea ser­vi­ci­i­lor soci­a­le des­ti­na­te pro­te­cţi­ei şi pro­mo­vă­rii drep­tu­ri­lor copi­lu­lui şi per­soa­nei adul­te cu han­di­cap ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Murat Cris­ti­na.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  repar­ti­za­rea pe uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le a unor sume din cote defal­ca­te din impo­zi­tul pe venit în anul 2020 pen­tru susţi­ne­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re loca­lă, pen­tru susţi­ne­rea pro­gra­me­lor de infras­truc­tu­ră care nece­si­tă cofi­nanţa­re loca­lă, pre­cum şi pen­tru chel­tu­ie­li­le de fun­cţio­na­re pe care uni­tă­ţi­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le din judeţ, în mod jus­ti­fi­cat, nu le pot finanţa din veni­tu­ri­le pro­prii, inclu­siv din impo­zi­tul pe venit repar­ti­zat şi din sume defal­ca­te din taxa pe valoa­re adă­u­ga­tă pen­tru echi­li­bra­rea buge­te­lor loca­le.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  repar­ti­za­rea pe uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le a sume­lor defal­ca­te din T.V.A. pe anul 2020, pen­tru finanţa­rea chel­tu­ie­li­lor pri­vind dru­mu­ri­le judeţe­ne şi comu­na­le.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a Lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 de la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a Lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa, pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.

Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,
Belu Mari­a­na.


Man­ga­lia News, 27.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply