Comoara de artă de la Topalu. Locul 1 în Europa | Foto/VIDEO

0
634

Aure­lia Lăpu­şan, 23 iunie 2020: Muze­ul de la Topa­lu este zes­trea comu­nei, ofe­ri­tă gene­ros de un fiu al ei. Este o comoa­ră fas­ci­nan­tă care tre­bu­ie doar cunos­cu­tă și pro­mo­va­tă. Aşe­za­tă la malul Dună­rii, lega­tă cu toa­te fire­le exis­tenţei sale de cur­ge­rea mol­co­mă a flu­vi­u­lui, loca­li­ta­tea Topa­lu a avut un des­tin apar­te. Bine­cu­vân­ta­tă de Dum­ne­zeu şi de oame­nii săi şi‑a pus în lada de zes­tre neste­ma­te­le: o anti­că ceta­te, Capi­da­va, un recif de corali cuprinşi într‑o impor­tan­tă rezer­va­ţia natu­ra­lă, un Muzeu de artă plas­ti­că, unic în Euro­pa şi o impre­sio­nan­tă isto­rie ora­lă păs­tra­tă de oame­nii săi. Am adu­nat isto­ria aces­tei loca­li­tăți româ­nești de la malul Dună­rii într-un valo­ros docu­men­tar care meri­tă cunos­cut”.

Comoa­ra de artă de la Topa­lu. Locul 1 în Euro­pa.

Autor:  Ili­es­cu Valen­tin | iunie 20, 2020.
Am fost sur­prins. Extrem de sur­prins când, la apro­xi­ma­tiv 80 de kilo­me­tri depăr­ta­re de muni­ci­pi­ul Con­stanţa, în comu­na dobro­gea­nă Topa­lu – comu­nă cu pes­te 2.000 de locu­i­tori și situ­a­tă pe malul Dună­rii, o casă bătrâ­neas­că, e drept una cu o boga­tă sem­ni­fi­ca­ție, a fost trans­for­ma­tă într‑o comoa­ră de artă – Muze­ul „Dinu şi Sevas­ta Vin­ti­lă”.

Muze­ul rural de artă ”Dinu și Sevas­ta Vin­ti­lă”.

Am avut plă­ce­rea să pri­mesc invi­ta­ția de a vizi­ta acest muzeu chiar de la pri­ma­rul aces­tei loca­li­tăți – dom­nul Valen­tin Stan­ciu – un om har­nic, gos­po­dar și pus seri­os să facă din loca­li­ta­tea sa una extrem de atrac­ti­vă. pen­tru vizi­ta­tori, pen­tru inves­ti­tori și, nu în ulti­mul rând pen­tru local­ni­cii care o popu­lea­ză.

Maria Buza­tu și Valen­tin Stan­ciu – doi din­tre stâl­pii de rezis­ten­ță de la Muze­ul de artă Topa­lu.

Dar cel mai mult m‑a impre­sio­nat fap­tul că pri­ma­rul se mân­dreș­te și este bucu­ros să dea tot spri­ji­nul nece­sar unei ase­me­nea comori de artă, se spu­ne, pe pri­mul loc în Euro­pa. Cel mai mare muzeu rural din Euro­pa. Cum s‑ar spu­ne, sun­tem și noi pe locul 1 la ceva în Euro­pa.

Muze­ul rural de artă Topa­lu.

Muze­ul de artă ”Dinu și Sevas­ta Vin­ti­lă”, pen­tru că des­pre el este vor­ba. este unic în medi­ul rural din ţara noas­tră, adu­nând la un loc 228 de ope­re de pic­tu­ră, sculp­tu­ră şi gra­fi­că ale unor arti­şti cele­bri, prin­tre care pic­to­rii Nico­lae Gri­go­res­cu, Şte­fan Luchian, Mir­cea Deme­tres­cu, Octav Băn­ci­lă, Theo­dor Pal­la­dy, Ghe­or­ghe Petra­ş­cu, Nico­lae Tonit­za, Camil Res­su, Cor­ne­liu Baba. Toa­te lucră­ri­le sunt ori­gi­na­le.

M‑a sur­prins exis­ten­ța unui ase­me­nea muzeu aici. Nu că nu s‑ar putea orga­ni­za și des­fă­șu­ra un muzeu de o ase­me­nea anver­gu­ră într‑o loca­li­ta­te rura­lă dobro­gea­nă. M‑a sur­prins că eu, un om infor­mat, nu ști­am nimic des­pre exis­ten­ța lui. În con­di­ți­i­le în care, o spun a tre­ia oară în decurs de 20 de rân­duri, MUZEUL ESTE O COMOARĂ DE ARTĂ.

Un alt lucru excep­țio­nal este că toți pri­ma­rii din loca­li­tă­ți­le din zonă se mân­dresc cu acest muzeu și vor­besc des­pre el ca și cum ar func­țio­na pe raza loca­li­tă­ții lor.

Admi­rând pân­ze­le, sculp­tu­ri­le și pie­se­le de gra­fi­că, rămâi inter­zis. Nu numai de valoa­rea uri­a­șă a unor lucrări expu­se în ori­gi­nal, care apar­țin celor mai impor­tanți artiști români, dar și de atmosfe­ra de mare muzeu cre­a­tă de un om care și‑a pus toa­tă via­ța în slu­j­ba aces­tui altar al Artei româ­nești. Doam­na Maria Buza­tu. Sus­ți­nu­tă fără niciun fel de rezer­vă de pri­ma­rul Valen­tin Sto­ica.

VIDEO - Muze­ul rural de artă din Topa­lu:

Citiți nea­pă­rat arti­co­lul inte­gral AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply