Anotimpul mulțumirilor și al despărțirilor…, la Școala din 23 August

0
406

ANOTIMPUL MULȚUMIRILOR ȘI AL DESPĂRȚIRILOR…

Este tim­pul… este ano­tim­pul renun­ță­rii la modes­tie și al mul­țu­mi­ri­lor.

Acest an șco­lar… ati­pic s‑a înche­iat, pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August, cu rea­li­zări:

  • Pro­iec­tul Digi­ta­li­a­da a per­mis con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ții și în modul onli­ne, a rea­dus zâm­be­tul pe buze copi­i­lor, a împri­e­te­nit ele­vii cu mate­ma­ti­ca și alte dis­ci­pli­ne con­si­de­ra­te difi­ci­le, a dezvol­tat abi­li­tă­ți­le digi­ta­le ale pro­fe­so­ri­lor (aflați în per­ma­nen­tă for­ma­re și ino­va­re);
  • Ansam­blul Fol­cloric ”Româ­na­șii” a con­ti­nu­at să adu­că pre­mii și meda­lii, să con­tri­bu­ie la for­ma­rea cul­tu­rii orga­ni­zațio­na­le, să îmbu­nă­tă­țeas­că ima­gi­nea șco­lii în comu­ni­ta­te și nu numai;
  • Echi­pa de lup­tă­tori și ”Kara­te Kid” au adus nume­roa­se pre­mii la com­pe­ti­ții jude­țe­ne, regio­na­le și națio­na­le (două fete admi­se la lotul națio­nal);
  • Uni­ta­tea șco­la­ră a fost dota­tă cu tele­vi­zoa­re smart TV cu con­e­xiu­ne la inter­net și table inte­rac­ti­ve, cu încă 50 de table­te (ală­tu­ri de cele 90 exis­ten­te) și recent s‑a fina­li­zat locul de joa­că cu supra­fa­ță spe­cia­lă de tar­tan, în cur­tea șco­lii din 23 August;
  • ”Cei mai buni din­tre cei buni” au adus nume­roa­se pre­mii și men­țiuni la con­cur­su­ri­le și olim­pi­a­de­le șco­la­re, con­fir­ma­te prin rezul­ta­te­le exa­me­nu­lui de Eva­lu­a­re Națio­na­lă, la cla­sa a VIII‑a.

Am cres­cut încet, cu răb­da­re, cu mul­tă mun­că, cu per­se­ve­ren­ță! Am avut ală­tu­ri o comu­ni­ta­te întrea­gă, de la Pri­mar la Con­si­li­ul Local, de la Aso­ci­a­ți­i­le de Părinți ”Nico­lae Ior­ga” Moș­neni și ”Domni­ța Ele­na” 23 August, la pri­e­te­nii și spon­so­rii șco­lii, de la pro­fe­so­rii pen­tru învă­țămân­tul pre­ș­co­lar, la cadre­le didac­ti­ce de la gim­na­ziu și per­so­na­lul didac­tic auxi­li­ar și nedi­dac­tic, dar cei care ne-au înțe­les și ne-au fost ală­tu­ri în mod deo­se­bit au fost ele­vii și părin­ții lor.

Aces­tor oameni minu­nați, care au demon­strat că își fac ”mese­ria de părin­te” cu res­pon­sa­bi­li­ta­te, doresc să le mul­țu­mesc acum! Pen­tru încre­de­rea acor­da­tă, pen­tru cola­bo­ra­rea apro­pi­a­tă, pen­tru comu­ni­ca­rea deo­se­bi­tă, VĂ MULȚUMIM!

Iar vouă, dra­gii noș­tri copii, care ne-ați adus aces­te rezul­ta­te minu­na­te, VĂ MULȚUMIM pen­tru că ați rămas ace­eași copii feri­ciți, sănă­toși, isteți și dor­nici de cunoaș­te­re!

Cam­pi­oa­ne­le noas­tre abso­lu­te sunt Adil­buri Elif și Mitro­fan Mădă­li­na, urma­te îndea­proa­pe de alți 7 colegi cu note între 9 și 10, 13 colegi cu note între 8 și 9, 6 elevi cu note între 7 și 8, 7 copii cu note între 6 și 7, 6 copii cu note între 5 și 6 și doar 5 note sub 5.

V‑am numit gene­ric ”Gene­ra­ția de aur”, dar o meri­tați cu pri­so­sin­ță. Sun­teți dova­da vie a lui SE POATE! Da, și la sat școa­la este bună! Unde exis­tă elevi seri­oși, părinți impli­cați, pro­fe­sori inte­re­sați, admi­nis­tra­ție loca­lă care inves­teș­te seri­os în edu­ca­ție, în vii­tor, o comu­ni­ta­te care creș­te și evo­lu­ea­ză, asi­gu­rând tine­ri­lor un mediu sigur, SE POATE!

Pen­tru toa­te aces­tea colec­ti­vul Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Geor­ge Coș­buc” 23 August VĂ MULȚUMEȘTE! Am mun­cit împre­u­nă, ne-am cer­tat, ne-am împă­cat, ne-am bucu­rat de reu­și­te, ne-am plâns pe umăr la eșec, am tră­it cli­pe minu­na­te împre­u­nă în extraș­co­lar, dar sco­pul a fost atins! Sun­tem în top, sun­tem prin­tre cei mai buni!

În nume­le cole­gi­lor,

Pro­fe­sor Baciu-Iacob Magda­le­na.


MN — Valen­ti­na David:
Cand apre­ci­e­ri­le vin din par­tea unui direc­tor cu expe­rien­ta si sunt facu­te in mod public, 😲inseam­na altru­ism, res­pon­sa­bi­li­ta­te cres­cu­ta pen­tru noi, bucu­rie, pri­lej de man­drie, sur­prin­de­re spre uimi­re…
Mul­tu­mim, d‑na Popes­cu Adri­a­na!💖
Reu­si­ta este a voas­tra, dragi copii, dar nu uitati!!! Fara pro­fe­so­rii vos­tri, Came­lia Nico­le­ta Ale­xan­dru, Usu­re­lu Car­men, Cris­ti­na Dra­goi, nu ati fi avut ASEMENEA note!


Man­ga­lia News, 25.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply