ANAF: Declarația unică se depune până marți, 30 iunie 2020, inclusiv

0
228

Prin Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr.69/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, pre­cum şi pen­tru insti­tu­i­rea unor măsuri fis­ca­le, ter­me­nul de depu­ne­re a for­mu­la­ru­lui ”Decla­ra­ție uni­că pri­vind impo­zi­tul pe venit și con­tri­bu­ți­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne fizi­ce” a fost pro­ro­gat până la data de 30 iunie 2020, inclu­siv.

Prin ace­lași act nor­ma­tiv, s‑a sta­bi­lit că, dacă Decla­ra­ţia uni­că pri­vind impo­zi­tul pe venit şi con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce se depu­ne până la 30 iunie 2020 inclu­siv, se acor­dă urmă­toa­re­le boni­fi­ca­ţii:

a) pen­tru pla­ta impo­zi­tu­lui pe venit, a con­tri­bu­ţi­ei de asi­gu­rări soci­a­le şi a con­tri­bu­ţi­ei de asi­gu­rări soci­a­le de sănă­ta­te, repre­zen­tând obli­ga­ţii fis­ca­le anu­a­le pen­tru anul 2019, se acor­dă o boni­fi­ca­ţie de 5% din aces­te sume, dacă toa­te aces­te obli­ga­ţii fis­ca­le de pla­tă se sting prin pla­tă sau com­pen­sa­re, inte­gral până la data 30 iunie 2020 inclu­siv;

b) pen­tru depu­ne­rea decla­ra­ţi­ei uni­ce pri­vind impo­zi­tul pe venit şi con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tanţă con­form art. 79 din Legea nr. 207/2015 pri­vind Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, se acor­dă o boni­fi­ca­ţie de 5% din impo­zi­tul pe venit, con­tri­bu­ţia de asi­gu­rări soci­a­le şi con­tri­bu­ţia de asi­gu­rări soci­a­le de sănă­ta­te.

Boni­fi­ca­ția pre­vă­zu­tă la lit.b) se acor­dă numai dacă este înde­pli­ni­tă con­di­ția de acor­da­re a boni­fi­ca­ți­ei pre­vă­zu­tă la lit.a), caz în care se apli­că ambe­le boni­fi­ca­ții.

Decla­ra­ția uni­cã se uti­li­zea­zã atât pen­tru decla­ra­rea veni­tu­lui rea­li­zat și defi­ni­ti­va­rea impo­zi­tu­lui anu­al pe venit și a con­tri­bu­ți­i­lor soci­a­le dato­ra­te pen­tru anul 2019, cât și pen­tru esti­ma­rea obli­ga­ți­i­lor dato­ra­te pen­tru anul 2020.

Decla­ra­ția uni­cã se depu­ne de cãtre per­soa­ne­le fizi­ce care rea­li­zea­zã, indi­vi­du­al sau într‑o for­mã de aso­ci­e­re, venituri/pierderi din: acti­vi­tãți inde­pen­den­te, drep­turi de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lã, cu excep­ția con­tri­bu­a­bi­li­lor pen­tru care impo­zi­tul se reți­ne la sur­sã, ceda­rea folo­sin­ței bunu­ri­lor, cu excep­ția veni­tu­ri­lor din aren­dă, acti­vi­tãți agri­co­le, pis­ci­cul­tu­rã și/sau sil­vi­cul­tu­rã, trans­fe­rul titlu­ri­lor de valoa­re, pre­cum și veni­turi din alte sur­se (de exem­plu: câști­guri din trans­fe­rul de mone­dã vir­tu­a­lã sau veni­turi impo­za­bi­le ca urma­re a cesiu­nii de cre­an­țã).

Decla­ra­ția uni­cã se depu­ne și de cãtre per­soa­ne­le fizi­ce rezi­den­te care rea­li­zea­zã veni­turi din strãinã­ta­te, supu­se impo­zi­tãrii în Româ­nia (de exem­plu: veni­turi din acti­vi­tãți inde­pen­den­te, veni­turi din valo­ri­fi­ca­rea drep­tu­ri­lor de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lã, veni­turi din ceda­rea folo­sin­ței bunu­ri­lor, veni­turi din acti­vi­tãți agri­co­le, pis­ci­cul­tu­rã, sil­vi­cul­tu­rã, veni­turi sub for­mã de divi­den­de, veni­turi sub for­mã de dobânzi, veni­turi din pre­mii, veni­turi din jocuri de noroc, câști­guri din trans­fe­rul titlu­ri­lor de valoa­re etc.).

În con­di­ți­i­le actu­a­le, când este foar­te impor­tan­tă res­pec­ta­rea dis­tan­ță­rii fizi­ce, Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă amin­teș­te con­tri­bu­a­bi­li­lor că pot depu­ne Decla­ra­ția uni­că prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tan­ță ast­fel:

 — prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui “Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al” (SPV);

 — pe site-ul e‑guvernare.ro, cu sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că cali­fi­ca­tă.

Pen­tru îndru­ma­re și asis­ten­ță la com­ple­ta­rea decla­ra­ției, per­soa­ne­le fizi­ce  pot ape­la numă­rul 031.403.91.60 sau pot vizu­a­li­za, pe site-ul ANAF, la sec­țiu­nea ”Toa­te for­mu­la­re­le cu expli­ca­ții”, Instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re a decla­ra­ției, pre­cum și tuto­ri­a­lul video pos­tat in sec­țiu­nea Asis­ten­ță Contribuabili/Ghiduri Curen­te.


Man­ga­lia News, 27.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply