A început asfaltarea străzilor din stațiunea Neptun-Olimp, cu fonduri UE

0
272

În sta­țiu­nea Nept­un, a înce­put asfal­ta­rea stră­zi­lor, în cadrul pro­iec­tu­lui cu finan­ța­re euro­pea­nă, care pre­ve­de moder­ni­za­rea mai mul­tor arte­re ruti­e­re și zone pie­to­na­le. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a decla­rat că docu­men­ta­ția pro­iec­tu­lui a fost întoc­mi­tă și depu­să la insti­tu­ți­i­le de resort, încă din 2017, iar de atunci au fost par­cur­se toa­te eta­pe­le de ana­li­ză și eva­lu­a­re, spe­ci­fi­ce pro­iec­te­lor cu fon­duri UE, neram­bu­r­sa­bi­le.

Am înde­pli­nit toa­te pro­ce­du­ri­le lega­le, iar la înce­pu­tul aces­tui an am intrat cu lucră­ri­le în teren. Am întâm­pi­nat difi­cul­tăți la refa­ce­rea fun­da­ți­ei dru­mu­ri­lor, întru­cât, de‑a lun­gul ani­lor, au fost tra­se mul­te cabluri și con­duc­te fără auto­ri­za­ție. Am ame­na­jat cana­li­za­ția sub­te­ra­nă pen­tru ilu­mi­na­tul stra­dal și toa­te cele­lal­te cabluri, iar apoi am deli­mi­tat tro­tu­a­re­le pen­tru a dema­ra lucră­ri­le de asfal­ta­re,” a sub­li­ni­at edi­lul Man­ga­li­ei.

El a mai spus că, în urmă­toa­re­le două săp­tămâni, va fi tur­nat pri­mul strat de covor asfal­tic pe toa­te stră­zi­le supu­se rea­bli­li­tă­rii, pen­tru a nu afec­ta buna des­fă­șu­ra­re a tra­fi­cu­lui ruti­er și pie­to­nal, în tim­pul sezo­nu­lui esti­val.

S‑au asfal­tat, deja, stră­zi­le Gării, Ale­ea Stea­guri, Șco­lii și Plo­pi­lor (par­ți­al). Urmea­ză să se toar­ne asfalt și pe cele­lal­te arte­re inclu­se în pro­iect. Tot­o­da­tă, con­ti­nuă lucră­ri­le la tro­tu­a­re, pis­ta de bici­cliști, ilu­mi­na­tul stra­dal și zone­le verzi”, a mai spus Radu Cris­ti­an.

 

Pro­iec­tul de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Nept­un are o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 23 mili­oa­ne de lei, urmând să se fina­li­ze­ze în toam­na anu­lui vii­tor, con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce. Potri­vit decla­ra­ți­i­lor edi­lu­lui, în Man­ga­lia sunt în curs de exe­cu­ție, în pre­zent, șase pro­iec­te cu fon­duri UE, inclu­siv cel din Nept­un. Alte pro­iec­te simi­la­re vizea­ză moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Saturn și a fale­zei Man­ga­lia-Saturn, moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii, rea­bi­li­ta­rea unui număr de 17 străzi, din oraș, pre­cum și res­ta­u­ra­rea bise­ri­cii Sf. Ghe­or­ghe — monu­ment isto­ric.

Sunt cele mai ample lucrări de infras­truc­tu­ră, des­fă­șu­ra­te în ulti­mii 30 de ani, în sudul jude­țu­lui Con­stan­ța. Până acum, am atras pes­te 50 de mili­oa­ne de euro, bani euro­peni, iar în aceas­tă toam­nă vom dema­ra alte pro­iec­te cu finan­ța­re UE, neram­bu­r­sa­bi­lă”, a sub­li­ni­at Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 03.06.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele