Staţia Meteorologică Mangalia — Istorie și actualitate

0
204

Sta­ţia Mete­o­ro­lo­gi­că Man­ga­lia a fost infi­in­ta­ta anul 1937, ini­ţi­al având pro­gram de obser­va­ţii vizu­a­le pen­tru pro­te­cţia navi­ga­ţi­ei pe mare. În anul urmă­tor, cu oca­zia rea­li­ză­rii unor stu­dii acti­o­me­tri­ce la Man­ga­lia, în incin­ta sana­to­ri­u­lui TBC, s‑a înfi­inţat sta­ţia cu pro­gram sinop­tic. Comi­sia de omo­lo­ga­re a aces­tei sta­ţii a fost for­ma­tă din prof. Hero­van şi mete­o­ro­lo­gii Andri­ţo­iu şi Andru­ş­că, de la Insti­tu­tul Mete­o­ro­lo­gic Cen­tral. Pro­gra­mul sta­ţi­ei cuprin­dea obser­va­ţii asu­pra tem­pe­ra­tu­rii aeru­lui, dire­cţi­ei şi vite­zei vân­tu­lui, pre­siu­nii atmo­fe­ri­ce şi date des­pre sta­rea mării. Ca sta­ţie sinop­ti­că fun­cţio­nea­ză până în decem­brie 1946, pe ace­la­şi ampla­sa­ment. Apoi, în urmă­to­rii 19 ani va fi muta­tă de câte­va ori, în fun­cţie de sistematizarea/dezvoltarea loca­li­tă­ţii şi în fun­cţie de foru­ri­le tute­la­re. Toa­te aces­te loca­ţii au în comun fap­tul că se află în par­tea esti­că a Man­ga­li­ei, spre mare, aproa­pe de pla­jă.

Ast­fel, în decem­brie 1946 sta­ţia este muta­tă în Man­ga­lia pe stra­da Fili­mon Sâr­bu, fără să bene­fi­cie­ze de o plat­for­mă stan­dard. În 1948 este muta­tă pe stra­da Vasi­le Pâr­van, pe un pro­mo­to­riu foar­te aproa­pe de pla­jă, unde bene­fi­ci­a­ză de o dis­tanţă cores­pun­ză­toa­re faţă de obs­ta­co­le­le îna­l­te care ar afec­ta para­me­tri mete­o­ro­lo­gici, plat­for­ma având dimen­siuni redu­se. Din cau­za demo­lă­ri­lor care au loc în zonă, în decem­brie 1958 sta­ţia este muta­tă în incin­ta unei uni­tă­ţi mili­ta­re, de care apa­rţi­ne din punct de vede­re admi­nis­tra­tiv, până în 1960. Din acest an, din ordi­nul Minis­te­ru­lui Forţe­lor Arma­te sta­ţia fun­cţio­nea­ză în punc­tul mili­tar al Mari­nei Mili­ta­re, unde dis­pu­ne de o plat­for­mă ati­pi­că. În anul 1962 sta­ţia iese din sub­or­di­nea MFA şi tre­ce la Con­si­li­ul de Stat al Ape­lor, noul sediu fiind la Radi­o­far.

În luna mai 1963, prin efor­tu­ri­le per­so­na­lu­lui sta­ţi­ei, se înche­ie ame­na­ja­rea plat­for­mei mete­o­ro­lo­gi­ce. Aici a fost insta­la­tă con­form nor­me­lor, apa­ra­tu­ră eta­lo­na­tă: plu­vi­o­me­tre, două adă­pos­turi mete­o­ro­lo­gi­ce, în care au fun­cţio­nat pe par­cur­sul tim­pu­lui apa­ra­tu­ra cla­si­că cu citi­re direc­tă — ter­mo­me­tre, psi­hro­me­tru, higro­me­tru şi apa­ra­te înre­gis­tra­toa­re — ter­mo­graf, higro­graf. În plat­for­mă mai erau giru­e­te­le (cu pla­că uşoa­ră şi cu pla­că grea), heli­o­gra­ful şi ter­mo­me­tre­le pen­tru tem­pe­ra­tu­ra supra­feţei solu­lui. În biro­ul sta­ţi­ei au fost insta­la­te baro­me­trul cu mer­cur şi baro­gra­ful.

La 04.11.1963, Sta­ţia Mete­o­ro­lo­gi­că Man­ga­lia este decla­ra­tă “sta­ţie model”, fiind repre­zen­ta­ti­vă şi în luna ianu­a­rie 1964 este vizi­ta­tă de Secre­ta­rul Gene­ral al OMM.

La 01.08.1964, ca urma­re a intră­rii sta­ţi­ei Man­ga­lia în reţea­ua mete­o­ro­lo­gi­că inter­na­ţio­na­lă, a înce­put con­stru­cţia nou­lui sediu. Clă­di­rea cu des­ti­na­ţie spe­cia­lă pen­tru sta­ţia mete­o­ro­lo­gi­că, a fost fina­li­za­tă în 1965, iar plat­for­ma a fost omo­lo­ga­tă de o comi­sie a Sec­to­ru­lui de Mete­o­ro­lo­gie şi Hidro­lo­gie Bucu­reşti. Sta­ţia fun­cţio­nea­ză neîn­tre­rupt pe acest ampla­sa­ment până în pre­zent (coor­do­na­te geo­gra­fi­ce: 43°48′58″ lati­tu­di­ne nor­di­că, 28°35′15″ lon­gi­tu­di­ne esti­că). În 1966 se exe­cu­tă lucrări pen­tru monta­rea apa­ra­tu­rii acti­no­me­tri­ce. Pro­gra­mul de obser­va­ţii acti­no­me­tri­ce se efec­tu­ea­ză în peri­oa­da 1966–1970.

Până în 1972, sta­ţia a fun­cţio­nat la para­me­tri nor­mali, dar înce­pe­rea lucră­ri­lor de con­stru­cţie a Hote­lu­lui Man­ga­lia, la mică dis­tanţă pe dire­cţia SV, a deter­mi­nat muta­rea plat­for­mei mete­o­ro­lo­gi­ce în spa­te­le clă­di­rii sta­ţi­ei, spre mare, dimen­siu­ni­le aces­te­ia deve­nind redu­se, din lip­să de teren (16m/20m).

Sta­ţia Man­ga­lia face par­te din reţea­ua naţio­na­lă de supra­ve­ghe­re mete­o­ro­lo­gi­că.

Până în anul 1962 se trans­mi­teau doar tele­gra­me sinop­ti­ce şi se efec­tu­au obser­va­ţi­i­le cli­ma­to­lo­gi­ce la cele patru ter­me­ne 1, 7, 13, 19. De la 01.01.1962 se trans­mit şi tele­gra­me meteo vizu­a­le (ora­re) şi se fac obser­va­ţii asu­pra feno­me­ne­lor mete­o­ro­lo­gi­ce. În pre­zent, pro­gra­mul cu per­so­nal este de 15 observaţii/zi (05–19 UTC). Obser­va­ţi­i­le şi măsu­ră­to­ri­le se efec­tu­ea­ză în con­for­mi­ta­te cu stan­dar­de­le Orga­ni­za­ţi­ei Mete­o­ro­lo­gi­ce Mondi­a­le (OMM). Pro­gra­mul de obser­va­ţii mete­o­ro­lo­gi­ce şi trans­mi­sia date­lor sunt asi­gu­ra­te de către 2 mete­o­ro­logi şi 1 teh­ni­cian mete­o­ro­log.

Pri­ma sta­ţie mete­o­ro­lo­gi­că auto­ma­tă (Logo­tro­nic) a intrat în flux ope­ra­tiv la 08.05.2009, cu tra­duc­tori pen­tru dire­cţie vânt (ane­mo­me­tru ULTRASONIC Thies 2D, 4.3810.00.340), vite­ză vânt (ane­mo­me­tru ULTRASONIC Thies 2D, 4.3810.00.340), tem­pe­ra­tu­ra aer (Rotro­nic Hygro­clip S), umi­di­ta­te rela­ti­vă aer (Rotro­nic Hygro­clip S), pre­siu­ne atmosfe­ri­că (logo­tro­nic 61202V (OEM R.M. Young)), dura­ta de stră­lu­ci­re a soa­re­lui (Mete­o­Ser­vis SD6), pre­ci­pi­ta­ţii (plu­vi­o­me­tru cu cân­tă­ri­re-MPS Sys­tem TRwS 200E), tem­pe­ra­tu­ra supra­fa­ţa solu­lui (Logo­tro­nic Gea­log NTC).

Din punct de vede­re al cli­mei, Sta­ţia Mete­o­ro­lo­gi­că Man­ga­lia este o sta­ţie de lito­ral-coas­tă. Medi­i­le anu­a­le ale tem­pe­ra­tu­rii aeru­lui sunt de 11–12°C, dura­ta de stră­lu­ci­re a Soa­re­lui însu­mea­ză pes­te 2300 ore anu­al, can­ti­tă­ţi­le anu­a­le de pre­ci­pi­ta­ţii sunt de 300–500 mm. Tem­pe­ra­tu­ra aeru­lui maxi­mă abso­lu­tă s‑a înre­gis­trat în data de 25 iulie 2007 (39.5°C) şi tem­pe­ra­tu­ra aeru­lui mini­mă abso­lu­tă s‑a înre­gis­trat în data de 25 ianu­a­rie 1942 (-25.2°C).

Sur­sa: Cen­trul Mete­o­ro­lo­gic Regio­nal Dobro­gea.


Man­ga­lia News, 27.05.2020. (Admi­nis­tra­tia Natio­na­la de Mete­o­ro­lo­gie RA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele