Start-Up Nation aprobat de Parlament. Reguli: inovație, digitalizare, brevete

0
278

Came­ra Depu­ta­ți­lor a apro­bat, mier­curi, 27 mai, legea de modi­fi­ca­re a pro­gra­mu­lui Start-Up Nation și se aduc nume­roa­se schim­bări față de anii pre­ce­denți. Din­co­lo de impo­si­bi­li­ta­tea vân­ză­rii inte­gra­le a com­pa­niei, cri­te­ri­i­le de ino­va­ție sunt mai dure.

Pen­tru pro­gra­mul din 2020, scriu cei de la fonduri-structurale.ro, vor fi eli­gi­bi­le între­prin­de­ri­le înfi­in­ța­te cu maxi­mum 3 ani îna­in­te de data com­ple­tă­rii pla­nu­lui de afa­ceri. De ase­me­nea, aces­tea tre­bu­ie să înde­pli­neas­că cri­te­ri­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te pen­tru aju­toa­re­le de minimis.

De ase­me­nea, spre deo­se­bi­re de anii pre­ce­denți, când mul­te pro­iec­te Start-Up Nation au fost vân­du­te în inte­gra­li­ta­te, bene­fi­ci­a­rii nu pot vin­de mai mult de 49% din companie.

Vân­za­rea va putea fi făcu­tă către busi­ne­ss angels sau antre­pre­nori care ante­ri­or nu au mai avut nicio soci­e­ta­te, așa­dar regle­men­ta­rea aceas­ta e foar­te, foar­te importantă.

De ase­me­nea, la cri­te­rii de eva­lu­a­re, ino­va­ția e impor­tan­tă, chiar dacă are doar 10 punc­te, pen­tru că tre­bu­ie să însem­ne par­te­ne­ri­a­te cu uni­ver­si­tă­ții, insti­tu­te de cer­ce­ta­re sau folo­si­rea unui bre­vet de inven­ție deți­nut deja de unul din­tre asociați.

  • Dome­ni­ul de acti­vi­ta­te – în func­ție de punc­ta­jul alo­cat pen­tru fie­ca­re cod CAEN (maxi­mum 20 punc­te) – punc­taj minim pen­tru comerț, punc­taj maxim pen­tru pro­duc­ție, cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re; IT-ul și indus­tri­i­le cre­a­ti­ve pri­mesc 15 puncte/20
  • Ino­va­re (maxi­mum 10 punc­te) – față de edi­ți­i­le ante­ri­oa­re, în acest an vor pri­mi punc­taj în cadrul aces­tui cri­te­riu între­prin­de­ri­le care la data depu­ne­rii cere­rii de ram­bu­r­sa­re „pre­zin­tă un con­tract de fur­ni­za­re pro­du­se către o între­prin­de­re mare sau un docu­ment emis de o uni­ver­si­ta­te cu pri­vi­re la efec­tu­a­rea unor stu­dii de cercetare/dezvoltare/inovare efec­tu­a­te de bene­fi­ci­a­rul Pro­gra­mu­lui. De ase­me­nea, soli­ci­tan­tul tre­bu­ie să folo­seas­că pen­tru lan­sa­rea afa­ce­rii un bre­vet de inven­ție (deți­nut de unul din­tre aso­ci­ați, achi­zi­țio­nat sau pen­tru care a obți­nut drept de folo­sin­ță) înre­gis­trat la OSIM sau altă insti­tu­ție recu­nos­cu­tă pen­tru înre­gis­tra­rea și pro­te­ja­rea invențiilor;
  • Apor­tul la capi­ta­lul soci­al sub­scris și văr­sat al soci­e­tă­ții apli­can­te (maxi­mum 15 punc­te) – vor pri­mi punc­taj maxim între­prin­de­ri­le cu un capi­tal soci­al sub­scris și văr­sat de 6000 lei;
  • Cri­te­rii afe­ren­te inves­ti­ţi­ei (maxi­mum 15 punc­te) – vor pri­mi punc­taj maxim între­prin­de­ri­le care vor să achi­zi­țio­ne­ze echi­pa­men­te și softwa­re de cel puțin 80% din valoa­rea bugetului;
  • Cri­te­rii afe­ren­te asociaților/acționarilor (maxi­mum 10 punc­te) – vor pri­mi punc­taj maxim între­prin­de­ri­le pen­tru care aso­ci­a­ții nu au mai avut alte societăți
    Pla­nul de afa­ceri con­du­ce la cre­a­rea de noi locuri de mun­că per­ma­nen­te în cadrul între­prin­de­rii (maxi­mum 5 punc­te) – se acor­dă punc­taj pen­tru mini­mum 1 loc de mun­că per­ma­nent cu nor­mă întrea­gă față de cel obli­ga­to­riu (n.r. este obli­ga­to­rie cre­a­rea a cel puțin un loc de mun­că în cadrul programului);
  • Den­si­ta­te IMM (maxi­mum 5 punc­te) – punc­taj maxim pen­tru loca­li­tă­ți­le din jude­țe­le în care IMM/100 locu­i­tori <4 (între­prin­de­ri­le din Bucu­rești, Ilfov, Cluj, Bihor, Bra­șov, Timiș, Con­stan­ța nu vor pri­mi punc­taj la acest criteriu);
  • Cri­te­riu cu pri­vi­re la digi­ta­li­za­rea afa­ce­rii (maxi­mum 10 punc­te) – se acor­dă punc­taj pen­tru găz­du­i­rea unui web­si­te al com­pa­niei, achi­zi­țio­na­rea apli­ca­ți­i­lor de con­ta­bi­li­ta­te, achi­zi­ția unui sis­tem de trans­mi­te­re onli­ne a comen­zi­lor de către cli­enți, achi­zi­ția unei apli­ca­ții de fac­tu­ra­re electronică;
  • Cri­te­riu cu pri­vi­re la efi­cien­ța ener­ge­ti­că (maxi­mum 10 punc­te) — echi­pa­men­te­le teh­no­lo­gi­ce încor­po­rea­ză teh­no­lo­gie spe­ci­fi­că obţi­ne­rii unei eco­no­mii de ener­gie, sau sunt sis­te­me care uti­li­zea­ză sur­se rege­ne­ra­bi­le de ener­gie pen­tru efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor pen­tru care a soli­ci­tat finanţa­re, în pon­de­re mai mare sau ega­lă cu 50% din valoa­rea tota­lă a chel­tu­ie­li­lor eligibile.


Man­ga­lia News, 30.05.2020. (sur­sa: start-up.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply