Polaris M Holding — MULTUMIM personalului de la salubrizare, care se expune zilnic pericolului de a se îmbolnăvi cu COVID-19

0
222

Pola­ris M Hol­ding — MULTUMIM per­so­na­lu­lui de la salu­bri­za­re, care se expu­ne zil­nic peri­co­lu­lui de a se îmbol­nă­vi cu COVID-19.

👏 Mul­tu­mim tutu­ror celor care, in aceas­ta peri­oa­da grea, au gri­ja de sana­ta­tea noas­tra! 👍 In pri­mul rand mul­tu­mim PERSONALULUI MEDICAL, casi­e­ri­lor, curi­e­ri­lor, poli­tis­ti­lor, volun­ta­ri­lor si per­so­na­lu­lui din dome­ni­ul cura­te­ni­ei, prin­tre care si lucra­to­ri­lor de salu­bri­za­re.

🦸🏻‍♂️ Prin­tre ero­ii men­tio­nati mai sus se afla si lucra­to­rii de la salu­bri­za­re. Ei sunt cei mai putin remar­cati si prin­tre cei mai expu­si la viru­sul COVID – 19, desi se afla si ei in pri­ma linie in lup­ta impo­tri­va aces­tui virus.

🔛 Acti­vi­ta­tea de salu­bri­za­re este in pli­na des­fa­su­ra­re, mai ales in aceas­ta peri­oa­da in care cura­te­nia si dez­in­fec­tia sunt esen­ti­a­le pen­tru a com­ba­te COVID ‑19. Echi­pati cu manu­si, com­bi­nez­oa­ne si masti de pro­tec­tie, ope­ra­to­rii nos­tri colec­tea­za guno­i­ul si dez­in­fec­tea­za spa­ti­i­le publi­ce zi si noap­te, 24/24 h, cu expu­ne­re per­ma­nen­ta la acest virus.

🙏 Le MULTUMIM si îi RESPECTĂM, pen­tru că:

1️⃣ Lucrea­za non­stop, indi­fe­rent de sar­ba­toa­re, de tem­pe­ra­turi ridi­ca­te, de ploa­ie, de nin­soa­re, sau de… pan­de­mie.

2️⃣ Daca ei se opresc, chiar si pen­tru o peri­oa­da scur­ta de timp, medi­ul in care traim ar fi polu­at cu dese­uri si, in pri­mul rand, ar fi mai putin sana­tos. Daca nu se ridi­ca guno­i­ul o peri­oa­da scur­ta de timp, ora­se­le se trans­for­ma cu usu­rin­ta in foca­re de infec­tii.

3️⃣ Dato­ri­ta con­di­ti­i­lor in care lucrea­za sunt expu­si infec­ti­i­lor:

➡️ Este cunos­cut fap­tul ca majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor nu-si lea­ga sacii de gunoi erme­tic, ast­fel ope­ra­to­rul ia con­tact direct cu dese­u­ri­le arun­ca­te de noi: gunoi mena­jer, masti de pro­tec­tie, manu­si, chiar si dese­uri medi­ca­le etc.

➡️ Colec­ta­rea manu­a­la a guno­i­u­lui arun­cat la intam­pla­re pe spa­tii verzi, pe tro­tu­a­re etc duce la o expu­ne­re supli­men­ta­ra.

🙏🏻 In aceas­tă peri­oa­dă, în care sun­tem atât de greu încer­cați de acest virus, cuvin­te­le care ar tre­bui să ne defi­neas­că între­gul com­por­ta­ment sunt: SOLIDARITATE, EMPATIE, AFECTIUNE.

Si, in pri­mul rand, le MULTUMIM pen­tru ca, desi nu sunt doc­tori, au gri­ja de noi, sa nu ajun­gem la doc­tor.


Man­ga­lia News, 07.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply