Măsuri relaxare 15 mai | Proiect supus dezbaterii publice | DOCUMENT cu prevederile pentru școli, mers la serviciu, la doctor, biserică și transport în comun 

0
314

Auto­ri­tă­ți­le au lan­sat pro­pu­neri de rela­xa­re care ar urma să intre în vigoa­re după 15 mai și așteap­tă reco­man­dări de la popu­la­ție, pe o adre­să de e‑mail a Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții.

Docu­men­tul are 13 pagini și regle­men­tea­ză, la nivel de pro­pu­ne­re, cum ar urma să se rela­xeze res­tric­ți­i­le impu­se de pan­de­mie.

Cei care vor să-și expri­me punc­tul de vede­re des­pre pro­iect tre­bu­ie să acce­se­ze adre­sa de ema­il [email protected]

Masuri 15 mai — pro­iect supus dez­ba­te­rii publi­ce

Con­sul­tați AICI docu­men­tul: Pro­pu­neri Masuri rela­xa­re 15 mai 2020

Copi­ii care tre­bu­ie să mear­gă la școa­lă pen­tru a da exa­me­ne, vor fi câte 10 în cla­se. Este vor­ba des­pre cei care dau admi­te­re la liceu și cei care vor sus­ți­ne exa­me­nul de baca­la­u­re­at, iar sesiu­ni­le de pre­gă­ti­re care se țin la școa­lă vor dura doar trei ore.

La acti­vi­tă­ți­le de pre­gă­ti­re este inter­zi­să par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor și a per­so­na­lu­lui didac­tic sau auxi­li­ar care sufe­ră de afec­țiuni cro­ni­ce, locu­iesc împre­u­nă cu per­soa­ne ce sufe­ră de ast­fel de afec­țiuni, sau per­soa­ne cu vâr­sta de pes­te 65 de ani.

Ele­vii cu ast­fel de afec­țiuni vor bene­fi­ca de o for­mă de pre­gă­ti­re alter­na­ti­vă.

Pau­ze­le se vor pro­gra­ma ast­fel încât simul­tan să nu fie în pau­ză mai mult de 2 gru­pe de maxim 10 elevi fie­ca­re.

Trans­por­tu­ri­le în comun vor per­mi­te acce­sul doar cu pur­ta­rea măș­ti­lor de pro­tec­ție

Saloa­ne­le de coa­fu­ră și cos­me­ti­că se redes­chid, însă acce­sul va fi per­mis cu mas­că și cu pro­gra­ma­re pre­a­la­bi­lă și numai dacă tem­pe­ra­tu­ra cli­en­tu­lui este sub 37 gra­de C. Per­so­na­lul tre­bu­ie să poar­te și măști, și mănuși. Se aeriesc încă­pe­ri­le, la fie­ca­re două ore.

Hote­lu­ri­le se des­chid, însă nu vor func­tio­na într‑o pri­mă eta­pa res­ta­u­ran­te­le; baru­ri­le; cafe­ne­le­le ș ico­fe­ta­ri­i­le din incin­ta hote­lu­lui. Ser­vi­rea mesei se va face in regim room ser­vi­ce, cu tacâ­muri de uni­că folo­sin­ță.

La bise­rici este per­mis acce­sul unui grup res­trâns de per­soa­ne în inte­ri­o­rul lăca­șu­lui de cult, însă nu va fi per­mi­sa săru­ta­rea icoa­ne­lor.

Con­ti­nu­a­rea, pe romania.europalibera.org


ANEXELE, aici:

Insti­tu­tul Natio­nal de Sănă­ta­te Publi­că a pos­tat în trans­pa­ren­ță deci­zio­na­lă pro­pu­ne­rea pri­vind setul de măsuri de rela­xa­re care vor fi apli­ca­te după ridi­ca­rea stă­rii de urgen­ță.

Ane­xa 1

Reguli de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ți­lor de îngri­ji­re per­so­na­lă în spa­ți­i­le spe­cial des­ti­na­te

Prin acti­vi­ta­tea de îngri­ji­re per­so­na­lă se înțe­le­ge acti­vi­ta­tea des­fă­șu­ra­tă în spa­ții spe­cial des­ti­na­te pen­tru fri­ze­rie, coa­fu­ră, mani­chiu­ră, pedi­chiu­ră și cos­me­ti­că.

Acce­sul la aces­te ser­vi­cii se rea­li­zea­ză cu pro­gra­ma­re pre­a­la­bi­lă, ast­fel încât să nu exis­te per­soa­ne în aștep­ta­re în inte­ri­o­rul incin­tei, asi­gu­rân­du-se o supra­fa­ță mini­mă de 4 mp pen­tru fie­ca­re cli­ent și o dis­tan­ță mini­mă de 2 m, între ori­ca­re 2 per­soa­ne apro­pi­a­te;

La efec­tu­a­rea pro­gra­mă­rii, cli­en­tul va fi infor­mat asu­pra fap­tu­lui ca acce­sul în inte­ri­o­rul incin­tei se va rea­li­za doar după veri­fi­ca­rea tem­pe­ra­tu­rii, care nu tre­bu­ie să depă­șeas­că 370, sub rezer­va absen­ței simp­to­me­lor viro­ze­lor res­pi­ra­to­rii și cu dez­in­fec­ția mâi­ni­lor. Ope­ra­to­rul eco­no­mic are obli­ga­ția de a pune la dis­po­zi­ție mate­ri­a­le­le și sub­stan­țe­le nece­sa­re.

Per­so­na­lul anga­jat are obli­ga­ția de a pur­ta în per­ma­nen­ță mânuși și mas­că, iar după fie­ca­re cli­ent se va pro­ce­da la dez­in­fec­ta­rea instru­men­ta­ru­lui și supra­fe­țe­lor de lucru.

Măș­ti­le de pro­tec­ție uti­li­za­te de per­so­nal vor fi schim­ba­te la un inter­val de cel mult 4 ore, iar mânu­și­le vor fi dez­in­fec­ta­te după fie­ca­re cli­ent.

Incin­ta va fi aeri­si­tă la un inter­val de cel mult 2 ore.

Ane­xa 2

Reguli pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții in cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce

Pacien­ții cu simp­to­ma­to­lo­gie de viro­za res­pi­ra­to­rie, pacien­ții aflați în izolare/carantină sau pozitivi/confirmați cu Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 (COVID-19) pot fi tra­tați doar în cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce desem­na­te.

Masuri gene­ra­le pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții in cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce:

– Evi­ta­rea pe cât posi­bil a con­tac­tu­lui cu per­so­na­lul (nu strân­geți mâna, men­ți­neți o dis­tan­ță de mai mult de 1,5 m în tim­pul unei dis­cu­ții, etc);

– În afa­ra mano­pe­re­lor de tra­ta­ment, evi­ta­rea pe cât posi­bil a con­tac­tu­lui cu pacien­tul;

– Per­mi­te­rea acce­su­lui în came­ra de tra­ta­ment doar a pacien­tu­lui, cu excep­ția situ­a­ți­i­lor spe­ci­a­le (copii, per­soa­ne depen­den­te etc), caz în care se va limi­ta acce­sul la o per­soa­nă înso­ți­toa­re;

– Nu se per­mi­te sta­țio­na­rea în sala de aștep­ta­re și se reco­man­dă dez­in­sta­la­rea ori­că­rui apa­rat de cafea și/sau doza­tor de apă, eli­mi­na­rea revis­te­lor, pli­an­te­lor, jucă­ri­i­lor, etc;

– La intra­rea în cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce vor fi ampla­sa­te dis­pen­se­re cu solu­ții dez­in­fec­tan­te (anti­sep­ti­ce pe bază de alco­ol);

– Dez­in­fec­ția regu­la­tă a mâne­re­lor uși­lor, salii de aștep­ta­re, recep­ți­ei;

– Dez­in­fec­ția toa­le­tei după uti­li­za­rea aces­te­ia de către un pacient;

– Este reco­man­da­tă pla­ta cu car­dul si dez­in­fec­ția POS.

Acce­sul la tra­ta­ment:

– Se face doar cu pro­gra­ma­re telefonică/online pre­a­la­bi­lă. La momen­tul pro­gra­mă­rii pacien­tul va fi între­bat dacă:

 Are simp­to­me de răcea­lă, stră­nut, tuse, dureri în gât, difi­cul­tăți de

res­pi­ra­ție și / sau febră (≥37⁰C)?

 Are mem­brii ai fami­li­ei cu aces­te simp­to­me?

 Are vâr­sta de 65 de ani sau mai mult?

 Sufe­ră de o pato­lo­gie cro­ni­că sau o afec­țiu­ne care ii redu­ce imu­ni­ta­tea?

 Este sănă­tos și se sim­te în pre­zent sănă­tos?

– Pro­gra­ma­rea pacien­ți­lor cu risc cres­cut (pes­te 65 de ani sau care sufe­ră de o pato­lo­gie cro­ni­că) se va face pen­tru înce­pu­tul pro­gra­mu­lui de lucru.

– Pro­gra­ma­rea pacien­ți­lor care nece­si­tă pro­ce­duri gene­ra­toa­re de aero­soli va fi făcu­tă pen­tru sfâr­și­tul pro­gra­mu­lui de lucru.

– La pre­zen­ta­rea în cabi­net se va efec­tua ter­mo­me­tri­za­rea pacien­tu­lui și se va soli­ci­ta dez­in­fec­ția mâi­ni­lor.

– Îna­in­te de înce­pe­rea tra­ta­men­tu­lui, medi­cul sto­ma­to­log va obține acor­dul infor­mat al pacien­tu­lui.

Tipuri de pro­ce­duri:

– Pro­ce­duri fără gene­ra­re de aero­soli: con­sul­ta­ție, extrac­ție sim­plă, sutu­ră, inci­zie și dre­naj abces, obtu­ra­ție pro­vi­zo­rie, radi­o­gra­fie, tra­ta­men­te orto­don­ti­ce de men­ți­ne­re;

– Pro­ce­duri gene­ra­toa­re de aero­soli: uti­li­za­rea pie­se­lor de mână rota­ti­ve (în spe­cial tur­bi­na), a spra­yu­lui apa-aer, a apa­ra­tu­rii ultra­so­ni­ce, a dis­po­zi­ti­ve­lor cu jet de par­ti­cu­le. Îna­in­tea unei pro­ce­duri gene­ra­toa­re de aero­soli, pacien­tul va clăti în pre­a­la­bil gura timp de 1 minut cu solu­ție 1% pero­xid de hidro­gen (prin dilu­a­rea unei solu­ții de H2O2 3% cu apă).

Echi­pa­ment de pro­tec­ție:

– Per­so­na­lul va uti­li­za echi­pa­ment de pro­tec­ție – mas­că chi­rur­gi­ca­lă, vizie­ră și mănuși.

– Pen­tru pro­ce­du­ri­le gene­ra­toa­re de aero­soli se va folo­si mas­ca tip FFP2/3 sau echi­va­lent.

După fie­ca­re pacient se va efec­tua:

– Aeri­si­rea came­rei de tra­ta­ment;

– Dez­in­fec­ta­rea rigu­roa­să a supra­fe­țe­lor (unit den­tar, blat de lucru etc.),

cu dez­in­fec­tant de supra­fa­ță con­form stan­dar­de­lor;

– Dacă exis­tă o con­ta­mi­na­re vizi­bi­lă pe supra­fe­țe, se va înde­păr­ta mai întâi cu o câr­pă ume­dă (apă), de uni­că folo­sin­ță cu apă și săpun;

– Dez­in­fec­ția cu alco­ol 80 % a tutu­ror dis­po­zi­ti­ve­lor medi­ca­le care nu sunt rezis­ten­te la ste­ri­li­za­re cu aer cald. Dacă exis­tă o con­ta­mi­na­re vizi­bi­lă pe dis­po­zi­ti­ve, aceas­ta tre­bu­ie mai întâi înde­păr­ta­tă cu o câr­pă ume­dă (cu apă) sau cu o câr­pă de uni­că folo­sin­ță, apă și săpun. Pen­tru un dis­po­zi­tiv medi­cal (sau păr­ți ale aces­tu­ia) care nu este rezis­tent la alco­ol se folo­sesc șer­vețe­le de cură­ța­re și dez­in­fec­ta­re pen­tru supra­fe­țe sen­si­bi­le;

– Este de pre­fe­rat uti­li­za­rea unor mate­ri­a­le de cură­ța­re de uni­că folo­sin­ță, cât mai mult posi­bil;

– Dez­in­fec­ta­rea aspi­ra­to­ru­lui și a scui­pă­toa­rei;

– Dez­in­fec­ta­rea com­ple­tă a uni­tu­lui sto­ma­to­lo­gic cu dez­in­fec­tant cu efect viru­cid, prin pul­ve­ri­za­re;

– Ste­ri­li­za­rea com­ple­tă a pie­se­lor îna­in­te de reu­ti­li­za­re (auto­clav) sau uti­li­za­re de pie­se de uni­că folo­sin­ță;

– Schim­ba­rea măș­tii, mănu­și­lor, cură­ța­rea și dez­in­fec­ta­rea vizi­e­rei;

– Spă­la­rea mâi­ni­lor cu apă și săpun sau dez­in­fec­ția cu solu­ție hidroal­co­o­li­că îna­in­te de a pune altă pere­che de mănuși.

Ane­xa 3

Reguli de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ți­lor în uni­tă­ți­le sani­ta­re non-COVID

În acor­da­rea asis­ten­ței medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te pacien­ți­lor care se pre­zin­tă la spi­ta­le se va încer­ca, pe cât posi­bil, evi­ta­rea inter­nă­rii și efec­tu­a­rea tra­ta­men­tu­lui medi­cal la domiciliu/ambulatoriu.

Din cau­za trans­mi­te­rii comu­ni­ta­re a SARS-CoV‑2 în Roma­nia, toți pacien­ții care se inter­nea­ză tre­bu­ie con­si­de­rați ca fiind poten­ți­al infec­tați, motiv pen­tru care este obli­ga­to­rie uti­li­za­rea echi­pa­men­te­lor indi­vi­du­a­le de pro­tec­ți­ei la toa­te pro­ce­du­ri­le medi­ca­le efec­tu­a­te, con­form ghid INSP.

La pre­zen­ta­rea în spi­tal se va rea­li­za tri­a­jul tutu­ror per­soa­ne­lor și în func­ție de simp­to­ma­to­lo­gia pre­zen­ta­tă, cazu­ri­le sus­pec­te vor fi inter­na­te în zone spe­ci­a­le de izo­la­re (zone tam­pon), urmând a fi tes­ta­te prin RT-PCR pen­tru infec­ția cu SARS-CoV‑2 (con­form reco­man­dă­ri­lor INSP).

Pacien­ții sus­pecți (care poar­tă obli­ga­to­riu mas­că) vor fi pre­lu­ați de la tri­aj si con­duși în zona tam­pon de per­so­na­lul anu­me desem­nat, pe un cir­cu­it sepa­rat față de res­tul bol­na­vi­lor.

Daca numă­rul pacien­ți­lor nu per­mi­te inter­na­rea lor sin­guri în salon, aceștia pot fi inter­nați câte doi într-un salon, însă cu res­pec­ta­rea unei dis­tan­te de minim 2 metri între aceștia.

Pacien­ții vor pur­ta mas­că pe toa­tă peri­oa­da inter­nă­rii în zona tam­pon.

Per­so­na­lul medi­cal din zona tam­pon va fi echi­pat cores­pun­ză­tor (halat de uni­că folo­sin­ță pes­te uni­for­ma de spi­tal, mănuși, bone­ta, mas­că).

Se recol­tea­ză pro­be con­form pro­ce­du­rii pri­vind pre­le­va­rea și trans­por­tul pro­be­lor bio­lo­gi­ce pen­tru dia­gnos­ti­cul infec­ți­ei cu SARS-CoV‑2 și se tri­mit la Labo­ra­to­rul Ana­li­ze

Medi­ca­le, împre­u­na cu For­mu­la­rul de înso­ți­re pro­be recol­ta­te.

În cazul pacien­ți­lor inter­nați în zona tam­pon, având rezul­tat pozi­tiv, medi­cul curant/de gar­dă sună la 112 și pacien­tul va fi trans­fe­rat la cel mai apro­pi­at spi­tal dedi­cat mana­ge­men­tu­lui pacien­ți­lor infec­tați COVID-19 con­form regle­men­ta­ri­lor lega­le în vigoa­re.

Salo­nul va fi dez­in­fec­tat îna­in­te de inter­na­rea urmă­to­ru­lui pacient.

Per­soa­ne­le pre­zen­ta­te și care în urma tri­a­ju­lui nu au fost con­si­de­ra­te cazuri sus­pec­te, vor fi inter­na­te în sec­ți­i­le afe­ren­te pato­lo­gi­ei pre­zen­ta­te cu asi­gu­ra­rea unei dis­tan­țe de minim 2 metri între pacienți.

Fie­ca­re uni­ta­te sani­ta­ră cu paturi are obli­ga­ția de a‑și revi­zui cir­cu­i­te­le func­țio­na­le și pro­ce­du­ri­le de lucru con­for­mi­ta­te cu prin­ci­pi­i­le gene­ra­le pre­zen­ta­te mai sus.

Ane­xa 4

Măsuri de pre­ve­ni­re și pro­tec­ție pe peri­oa­da des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor de pre­gă­ti­re, pen­tru ele­vii cla­se­lor ter­mi­na­le (a 8‑a, a 12- a și a 13‑a) pre­cum și pe peri­oa­da orga­ni­ză­rii exa­me­ne­lor eva­lu­a­re națio­na­lă și baca­la­u­re­at

Acti­vi­ta­tea de pre­gă­ti­re se va orga­ni­za pe gru­pe care vor cuprin­de cel mult 10 elevi și va dura nu mai mult de 3 ore, cu pau­ză de cel puțin 10 de minu­te la fie­ca­re oră, pen­tru aeri­si­rea încă­pe­ri­lor.

La acti­vi­tă­ți­le de pre­gă­ti­re este inter­zi­să par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor și a per­so­na­lu­lui didac­tic sau auxi­li­ar care sufe­ră de afec­țiuni cro­ni­ce, locu­iesc împre­u­nă cu per­soa­ne ce sufe­ră de ast­fel de afec­țiuni sau per­soa­ne cu vâr­sta de pes­te 65 de ani.

Ele­vii pre­vă­zuți la punc­tul 2 vor bene­fi­ca de o for­mă de pre­gă­ti­re alter­na­ti­vă.
Pau­ze­le se vor pro­gra­ma ast­fel încât simul­tan să nu fie în pau­ză mai mult de 2 gru­pe de maxim 10 elevi fie­ca­re.

Îna­in­te de înce­pe­rea acti­vi­tă­ți­lor de pregătire/examinare, în spa­ți­i­le unde aces­tea urmea­ză a se des­fă­șu­ra, se va rea­li­za dez­in­fec­ția supra­fe­țe­lor cu sub­stan­țe bio­ci­de pe bază de clor sau alco­ol, urma­tă de aeri­si­rea încă­pe­rii pen­tru o peri­oa­dă de cel puțin 30 de minu­te.

Acce­sul în inte­ri­o­rul șco­lii se va rea­li­za doar după dez­in­fec­ția mâi­ni­lor, veri­fi­ca­rea tem­pe­ra­tu­rii (care nu tre­bu­ie să depă­șeas­că 370 ) și sub rezer­va absen­ței simp­to­me­lor viro­ze­lor res­pi­ra­to­rii.

Pe toa­tă dura­ta acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te în școa­lă, atât ele­vii cât și pro­fe­so­rii vor pur­ta mas­că medi­ca­lă sim­plă sau mas­că neme­di­ca­lă din diver­se mate­ri­a­le tex­ti­le, iar ele­vii vor fi așe­zați în bănci ast­fel încât să aibă cel puțin un loc liber în stân­ga și dreap­ta și un rând liber în față și spa­te.

Eli­mi­na­rea măș­ti­lor pur­ta­te de elevi și pro­fe­sori se va rea­li­za în locuri spe­cial des­ti­na­te.

Acti­vi­ta­tea de exa­mi­na­re se va des­fă­șu­ra cu res­pec­ta­rea tutu­ror măsu­ri­lor mai sus pre­zen­ta­te, fără a fi obli­ga­to­rie acor­da­rea pau­ze­lor.

Ane­xa 5

Reco­man­dări pri­vind acti­vi­ta­tea în lăca­șu­ri­le de cult

Pre­ca­u­țiuni uni­ver­sal vala­bi­le

Acce­sul per­soa­ne­lor în lăca­șu­ri­le de cult va fi per­mis numai cu res­pec­ta­rea pre­ca­u­țiu­ni­lor uni­ver­sal vala­bi­le pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii infec­ți­ei cu viru­sul SARS-COV‑2:

Acce­sul per­soa­ne­lor în lăca­șul de cult se va face limi­tat, cu res­pec­ta­rea unei supra­feţe de 8 mp per per­soa­nă;

Atât per­so­na­lul care deser­veș­te lăca­șul de cult, cât și per­soa­ne­le care intră în lăca­șul de cult vor pur­ta mas­că. Pen­tru a oferi o pro­tec­ție efi­ca­ce, mas­ca tre­bu­ie să aco­pe­re gura și nasul.

Per­soa­ne­le își vor dez­in­fec­ta mâi­ni­le cu dez­in­fec­tat pe bază de alco­ol care va fi pus la dis­po­zi­ție la intra­rea în lăca­șul de cult;

La intra­rea în lăca­șul de cult se va efec­tua un tri­aj obser­va­țio­nal și nu se va per­mi­te acce­sul per­soa­ne­lor pre­zin­tă simp­to­me de infec­ție res­pi­ra­to­rie (tuse, stră­nut, rino­ree);

Se vor pla­sa la loc vizi­bil anun­țuri scri­se pri­vind regu­li­le de dis­tan­ța­re fizi­că și cele de acces în lacaș.

Pre­ca­u­țiuni spe­ci­a­le:

Se va evi­ta atin­ge­rea sau săru­ta­rea obiec­te­lor sacre de cult, în locul aces­tor ges­turi ritu­a­le se va indi­ca înge­nun­che­rea sau încli­na­rea;

Bine­cu­vân­ta­rea se va oferi/primi de la o dis­tan­ță de cel putin 1 m;
Se va evi­ta oferirea/primirea împăr­tă­șa­niei în con­di­ți­le în care nu se pot asi­gu­ra lin­gu­ri­țe și paha­re de uni­că folo­sin­ță;

Se vor dez­in­fec­ta peri­o­dic, o dată la 4 ore, obiec­te­le frec­vent atin­se: mîne­re­le uși­lor, obiec­te­le de cult, icoa­ne­le, supra­fe­țe­le;

Slu­j­be­le se vor ofi­cia de către slu­ji­to­rii bisericești/religioși, numai în aer liber cu menţi­ne­rea dis­tanţei între per­soa­ne.

Nu se reco­man­dă orga­ni­za­rea de pele­ri­na­je sau călă­to­rii reli­gi­oa­se.

Ane­xa 6

Reco­man­dări pri­vind acti­vi­ta­tea în biro­u­ri­le des­chi­se

Măsuri care pri­vesc anga­ja­ții

Anga­ja­ții vor res­pec­ta măsu­ri­le de pre­ca­u­ție uni­ver­sal vala­bi­le:

– por­tul obli­ga­to­riu măș­tii (medi­ca­le/­non-medi­ca­le), care pen­tru o pro­tec­ție efi­ca­ce tre­bu­ie să aco­pe­re atât gura, cât și nasul.

– izo­la­rea la domi­ci­liu în cazul în care pre­zin­tă simp­to­ma­to­lo­gie de infec­ție res­pi­ra­to­rie (tuse, stă­nut, rino­ree, febră, sta­re gne­ra­lă alte­ra­tă);

– izo­la­re la domi­ci­liu în cazul în care a venit în con­tact cu un caz sus­pect sau con­fir­mat de infec­ție cu viru­sul SARS COV‑2 și res­pec­ta­rea măsu­ri­lor apli­ca­bi­le, în vigoa­re.

– spă­la­tul pe mâini ori de cîte ori este nevo­ie, evi­ta­rea atin­ge­rii feței cu mâi­ni­le nei­gie­ni­za­te.

Măsuri care pri­vesc anga­ja­to­rul

Anga­ja­to­rii vor asi­gu­ra:

Pro­gra­mul de lucru deca­lat, pen­tru a evi­ta aglo­me­ră­ri­le la intrare/ieșire din incin­tă și pen­tru a limi­ta numă­rul de anga­jați pre­zenți în ace­lași timp în ace­eași incin­tă;

Tri­a­jul obser­va­țio­nal al anga­ja­ți­lor și nu vor per­mi­te pre­zen­ța la locul de mun­că al per­soa­ne­lor care pre­zin­tă simp­to­ma­to­lo­gie de infec­ție res­pi­ra­to­rie (tuse, stă­nut, rino­ree, febră, sta­re gene­ra­lă alte­ra­tă);

Ter­mo­me­tri­za­rea zil­nic, la intra­rea în tura de ser­vi­ciu – anga­ja­ții cu tem­pe­ra­tu­ra pes­te 37 C vor fi tri­miși aca­să, cu indi­ca­ţie de con­sul­ta­re a medi­cu­lui de fami­lie;

Vor asi­gu­ra o dis­tan­ță de mini­mum 1,5 m între anga­ja­ții care lucrea­ză la biro­uri orien­ta­te față-spa­te și spa­te-spa­te;

Pen­tru biro­u­ri­le orien­ta­te față-față, vor asi­gu­ra sepa­ra­rea aces­to­ra cu para­va­ne care se vor dez­in­fec­ta zil­nic cu solu­tii pe bază de alco­ol;

Dez­in­fec­ția supra­fe­țe­lor de lucru, la înce­pe­rea ser­vi­ci­u­lui și apoi o dată la 4 ore;

Acor­da­rea pau­ze­lor de masă eșa­lo­nat, cu res­pec­ta­rea dis­tan­ței fizi­ce de mini­mum 2 m;

Aeri­si­rea peri­o­di­că a încă­pe­ri­lor;

În cazul încă­pe­ri­lor cli­ma­ti­za­te cu recir­cu­la­rea aeru­lui se efec­tua nebu­li­za­re o dată pe săp­tămâ­nă, de pre­fe­rat la sfâr­și­tul săp­tămâ­nii și se va efec­tua dez­in­fec­ția insta­la­ți­ei de cli­ma­ti­za­re, con­form instruc­țiu­ni­lor pro­du­că­to­ru­lui.

Ane­xa 7

Reco­man­dări pri­vind func­țio­na­rea uni­tă­ți­lor de caza­re în regim hote­li­er

În con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, având în vede­re fap­tul că ser­vi­ci­i­le hote­li­e­re de caza­re nu au fost sus­pen­da­te în peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, dar aces­tea nu au func­țio­nat dato­ri­tă lip­sei de cli­enți ca urma­re a res­tric­ți­i­lor de cir­cu­la­ție și având în vede­re că în peri­oa­da urmă­toa­re hote­lu­ri­le pot oferi aces­te ser­vi­cii de caza­re, însa nu în scop turis­tic, ci pen­tru moti­ve pre­cum depla­sări în inte­res pro­fe­sio­nal, men­te­nan­ță, etc., în vede­rea pro­te­jă­rii sta­rii de sănă­ta­te a popu­la­ți­ei, se reco­man­dă urmă­toa­re­le :

Hote­lu­ri­le, prin spe­ci­fi­cul acti­vi­ta­tii, sunt locuri în care oas­pe­ții locu­iesc tem­po­rar într-un spa­țiu res­trâns, în care exis­tă un grad ridi­cat de inte­rac­țiu­ne între oas­peți și anga­jați.

Aspec­te­le care tre­bu­ie avu­te în vede­re în mod deo­se­bit sunt: caza­rea oas­pe­ți­lor, ală­tu­ri de ser­vi­ci­i­le impli­ci­te (ali­men­te și bău­turi, cură­țe­nie, orga­ni­za­rea acti­vi­tă­ți­lor etc.), și inte­rac­țiu­ni­le spe­ci­fi­ce aces­tor uni­tăți (oas­peți-oas­peți, per­so­nal-oas­peți și per­so­nal-per­so­nal).

Fie­ca­re mem­bru al per­so­na­lu­lui tre­bu­ie să res­pec­te cu stric­te­țe măsu­ri­le de bază pen­tru pro­te­ja­rea împo­tri­va COVID-19, cum ar fi igie­na mâi­ni­lor, dis­tan­ța­rea fizi­că, evi­ta­rea atin­ge­rii ochi­lor, nasu­lui și a gurii, res­pec­ta­rea igie­nei res­pi­ra­to­rii, și res­pec­ta­rea reco­man­dă­ri­lor de a rămâ­ne aca­să și de a soli­ci­ta asis­ten­ță medi­ca­lă, dacă au simp­to­me spe­ci­fi­ce bolii

Con­du­ce­rea uni­tă­ții tre­bu­ie să adop­te o ati­tu­di­ne res­pon­sa­bi­lă

Echi­pa de mana­ge­ment ar tre­bui să dezvol­te un plan de acțiu­ne adap­tat situ­a­ți­ei și să‑l pună în apli­ca­re în con­for­mi­ta­te cu reco­man­dă­ri­le auto­ri­tă­ți­lor loca­le și națio­na­le de sănă­ta­te publi­că, având ca scop pre­ve­ni­rea cazu­ri­lor, ges­tio­na­rea efi­cien­tă a cazu­ri­lor, și ate­nu­a­rea impac­tu­lui în rân­dul cli­en­ți­lor și al per­so­na­lu­lui.

Echi­pa de mana­ge­ment ar tre­bui să dis­pu­nă de sufi­cien­te resur­se uma­ne și eco­no­mi­ce pen­tru a asi­gu­ra imple­men­ta­rea rapi­dă și efi­cien­tă a pla­nu­lui de acțiu­ne.

Pla­nul de actiu­ne poa­te fi eva­lu­at zil­nic sau ori de cate ori este nevo­ie si aces­ta poa­te cuprinde/se poa­te referi, la urma­toa­re­le :

a) Opti­mi­za­rea comu­ni­ca­rii între con­du­ce­re și per­so­nal, pen­tru a pre-defini o poli­ti­că de infor­ma­re a oas­pe­ți­lor, dar și pen­tru a fur­ni­za și obține rapid infor­ma­ții cu pri­vi­re la inci­den­te­le care pot apă­rea în uni­ta­tea de caza­re și pen­tru a cunoaș­te sta­rea situ­a­ți­ei în ori­ce moment.

b) Opti­mi­za­rea comu­ni­ca­rii intre con­du­ce­re si cli­ent, prin pos­te­re infor­ma­ti­ve pen­tru a creș­te impac­tul mesa­je­lor che­ie în rân­dul oas­pe­ți­lor, inclu­siv pro­mo­va­rea igie­nei mâi­ni­lor (spă­la­rea pe mâini timp de cel puțin 20 de secun­de, pe toa­te păr­ți­le mâi­nii), și igie­na res­pi­ra­to­rie. De ase­me­nea per­so­na­lul de la recep­ție tre­bu­ie să fie sufi­cient de bine infor­mat cu pri­vi­re la COVID-19, ast­fel încât să își poa­tă înde­plini sar­ci­ni­le în con­di­ții de sigu­ran­ță și să poa­tă pre­ve­ni o posi­bi­lă trans­mi­te­re a COVID-19 în cadrul uni­tă­ții. Aces­ta tre­bu­ie să fie în măsu­ră infor­meze oas­pe­ții cu pri­vi­re la poli­ti­ca uni­tă­ții în mate­rie de măsuri pre­ven­ti­ve adop­ta­te sau alte ser­vi­cii ce pot fi soli­ci­ta­te de oas­peți (de exem­plu, ser­vi­cii medi­ca­le și far­ma­ce­u­ti­ce dis­po­ni­bi­le în zonă sau în uni­ta­te). În plus, aces­ta ar tre­bui să sfă­tu­ias­că oas­pe­ții cu simp­to­me res­pi­ra­to­rii să stea în came­re­le lor până când vor fi con­sul­tați de către un medic – con­du­ce­rea se va ocu­pa ime­di­at de aceas­ta – și să poa­tă oferi reco­man­dări de igie­nă de bază, dacă este nevo­ie. Per­so­na­lul de la recep­tie, tre­bu­ie sa asi­gu­re acce­sul la infor­ma­ții ofi­ci­a­le, actu­a­li­za­te, cu pri­vi­re la călă­to­ri­i­le către și din­spre țări­le sau zone­le cu trans­mi­te­re (COVID-19).

c) Se va sta­bili de catre echi­pa de mana­ge­ment poli­ti­ca de ocu­pa­re a came­re­lor, pri­vind per­soa­ne­le înso­ți­toa­re, în situ­a­ția în care exis­tă un caz sus­pec­tat de COVID-19. Cea mai recen­tă defi­ni­ție a cazu­lui sus­pec­tat de COVID-19 poa­te fi acce­sa­tă pe site-ul INSP. Pen­tru ast­fel de cazuri, în cadrul recep­ți­ei, tre­bu­ie să fie dis­po­ni­bi­le ime­di­at nume­re­le de tele­fon ale direc­ti­ei de sana­ta­te publi­ca judetene/a muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti , pen­tru a putea fi uti­li­za­te ori de câte ori exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca un oas­pe­te să fie bol­nav.

d) In cadrul recep­ți­ei, tre­bu­ie să exis­te o tru­să medi­ca­lă care să con­ți­nă:

– Dezinfectant/șervețele cu efect anti­bac­te­ri­an pen­tru cură­ța­rea supra­fe­țe­lor

(șer­vețe­le).

– Măști pen­tru față/ochi (sepa­ra­te sau com­bi­na­te, scut faci­al, oche­lari de pro­tec­ție).

Tre­bu­ie men­țio­nat că măș­ti­le faci­a­le de uni­că folo­sin­ță pot fi uti­li­za­te o sin­gu­ră dată (con­sul­tați Reco­man­dă­ri­le pri­vind uti­li­za­rea măș­tii).

– Mănuși (de uni­că folo­sin­ță)

– Șorț de pro­tec­ție (de uni­că folo­sin­ță)

– Halat medi­cal lung, cu mâneci lungi

– Sac de uni­că folo­sin­ță pen­tru deșe­uri (peri­col bio­lo­gic)

e) Se vor pro­mo­va măsu­ri­le de dis­tan­ța­re soci­a­lă, cură­ța­rea mâi­ni­lor și igie­na res­pi­ra­to­rie.

f) Prin­ci­pa­le­le măsuri de pre­ve­ni­re a trans­mi­te­rii de COVID-19 sunt dis­tan­ța­rea soci­a­lă, și efec­tu­a­rea frec­ven­tă a igie­nei mâi­ni­lor și res­pec­ta­rea igie­nei res­pi­ra­to­rii. Aces­te măsuri ar tre­bui rea­min­ti­te oas­pe­ți­lor, ca o for­mă de ospi­ta­li­ta­te, deși pro­ba­bil aceștia sunt deja fami­li­a­ri­zați cu ele.

g) Dis­tan­ța­rea soci­a­lă pre­su­pu­ne abți­ne­rea de la îmbră­ți­șa­re, pupat sau strân­ge­rea mâi­ni­lor în cadrul inte­rac­țiu­ni­lor cu oas­pe­ții, dar și cu per­so­na­lul.

Aceas­ta pre­su­pu­ne men­ți­ne­rea unei dis­tan­țe de cel puțin 1 m și evi­ta­rea ori­că­rei per­soa­ne care tușeș­te sau stră­nu­tă.

h) Igie­na mâi­ni­lor înseam­nă spă­la­rea mâi­ni­lor în mod regu­lat și rigu­ros cu un dez­in­fec­tant de mâini pe bază de alco­ol, sau spă­la­rea lor cu apă și săpun. De ase­me­nea, înseam­nă și evi­ta­rea atin­ge­rii ochi­lor, nasu­lui și a gurii. Se reco­man­dă dez­in­fec­ta­rea mâi­ni­lor după ori­ce schimb de obiec­te (bani, car­duri de cre­dit) cu oas­pe­ții.

i) Igie­na res­pi­ra­to­rie înseam­nă aco­pe­ri­rea gurii și a nasu­lui cu pli­ul cotu­lui sau cu un șer­vețel, atunci când tușiți sau stră­nu­tați. Șer­vețe­lul uti­li­zat tre­bu­ie arun­cat ime­di­at într-un coș de gunoi cu capac.

j) Se reco­man­dă moni­to­ri­za­rea oas­pe­ți­lor din uni­ta­te, care pot fi bol­navi, dar cu res­pec­ta­rea regle­men­tă­ri­lor pri­vind pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal și a drep­tu­lui la via­ța pri­va­tă și con­fi­den­ți­a­li­ta­te. Per­so­na­lul de la recep­ție ar tre­bui să înre­gis­tre­ze toa­te inci­den­te­le rele­van­te pe care le con­sta­tă, cum ar fi cere­ri­le pen­tru con­sul­ta­ții medi­ca­le. Aces­te infor­ma­ții vor aju­ta oas­pe­ții, prin: reco­man­dări adec­va­te, faci­li­ta­rea depis­tă­rii din timp și ges­tio­na­rea rapi­dă a cazu­ri­lor sus­pec­ta­te, împre­u­nă cu auto­ri­tă­ți­le sani­ta­re loca­le.

k) Per­so­na­lul de la recep­ție tre­bu­ie să aibă o abor­da­re dis­cre­tă în pri­vin­ța aces­tor infor­ma­ții, și ar tre­bui să asi­gu­re fap­tul că doar con­du­ce­rea și ser­vi­ci­i­le medi­ca­le vor eva­lua situ­a­ția și vor lua deci­zi­i­le cores­pun­ză­toa­re.

l) Vor fi asi­gu­ra­te ser­vi­ci­i­le teh­ni­ce si de men­te­nan­ta con­form regle­men­ta­ri­lor in vigoa­re (apro­vi­zio­na­re cu apa, ven­ti­la­tie; ilu­mi­nat; etc). Se va veri­fi­ca exis­ten­ta sufi­cien­ta de sapun si solu­tii dez­in­fec­tan­te. Atat pe holuri cat si in fie­ca­re came­ra se vor monta doza­toa­re cu dez­in­fec­tant.

Măsuri de res­tric­țio­na­re tem­po­ra­ră a unor tipuri de acti­vi­tăți

a) Nu vor func­tio­na într‑o pri­mă eta­pa res­ta­u­ran­te­le; baru­ri­le; cafe­ne­le­le și cofe­ta­ri­i­le din incin­ta hote­lu­lui. Ser­vi­rea mesei se va face in regim room ser­vi­ce. Este pre­fe­ra­bil sa se folo­seas­ca taca­muri si vese­la de uni­ca folo­sin­ta.

b) Locu­ri­le de joa­ca spe­cial des­ti­na­te copi­i­lor vor fi inchi­se

c) Locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te pen­tru fit­ne­ss, sau­ne; pis­ci­na inte­ri­oa­ra; etc din incin­ta hote­lu­ri­lor, in aceas­ta pri­ma eta­pa, raman inchi­se.

d) Spa­la­rea si dez­in­fec­tia supra­fe­te­lor din came­re si spa­tii comu­ne, se va face mai frec­vent decat deo­bi­cei, cu solu­tii spe­ci­a­le bio­ci­de, avi­za­te de catre MS in sco­pul aces­ta. În cazul în care, în cadrul hote­lu­lui, în ran­dul per­so­na­lu­lui sau oas­pe­ti­lor apa­re un caz con­fir­mat de COVID-19, în urma anche­tei epi­de­mi­o­lo­gi­ce des­fa­su­ra­tă de catre DSP teri­to­ri­al, acti­vi­ta­tea hote­lu­lui va fi închi­sa pana la asi­gu­ra­rea dez­in­fec­ti­ei tutu­ror spa­ti­i­lor, sub reco­man­da­rea si supra­ve­ghe­rea DSP teri­to­ri­a­le.

e) Folo­si­rea lif­tu­ri­lor va fi făcu­tă doar dacă este strict nece­sar și numai de către cel mult două per­soa­ne o dată, care vor pur­ta maști de pro­tec­ție în tot tim­pul folo­si­rii lif­tu­lui. Este reco­man­da­bil ca cele două per­soa­ne să fie din ace­eași fami­lie.

Ane­xa 8

Reguli gene­ra­le de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a trans­por­tu­lui de per­soa­ne

Acce­sul în mij­loa­ce­le de trans­port este con­di­țio­nat de pur­ta­rea obli­ga­to­rie a unei măști medi­ca­le sau non-medi­ca­le, care să aco­pe­re gura și nasul;

Numă­rul maxim de pasa­geri per­mis va fi limi­tat la cel mult jumă­ta­te din capa­ci­ta­tea maxi­mă de trans­port a auto­ve­hi­cu­lu­lui și cu res­pec­ta­rea dis­tan­ței de minim un metru între călă­tori;

Anga­ja­ții vor fi instru­iți să rămâ­nă aca­să dacă au fost expuși direct la virus și / sau pre­zin­tă simp­to­me (febră, difi­cul­tăți de res­pi­ra­ție, tuse usca­tă).

Se va efec­tua tri­a­jul zil­nic al anga­ja­ți­lor, men­ținând dis­tan­ța­rea de 1 metru, prin inter­viu și ter­mo­me­tri­za­re, îna­in­te de intra­rea in tura.

Se va asi­gu­ra maxi­mi­za­rea ratei de ven­ti­la­ție a sis­te­mu­lui de aer con­di­țio­nat (fără recir­cu­la­rea aeru­lui din inte­ri­or) și se vor men­ți­ne feres­tre­le des­chi­se (când este posi­bil) în timp ce vehi­cu­lul este în func­țiu­ne.

Se va efec­tua obli­ga­to­riu cură­țe­nia și dez­in­fec­ția vehi­cu­lu­lui îna­in­te de intra­rea în tra­seu, pre­cum și ulte­ri­or, la un inter­val de cel mult 4 ore. Pen­tru vehi­cu­le­le care par­curg un tra­seu cu dura­ta mai mare de 4 ore, se va efec­tua cură­țe­nia și dez­in­fec­ția vehi­cu­lu­lui la înce­pu­tul și la fina­lul cur­sei. Va fi evi­ta­tă mătu­ra­rea usca­tă și alte acțiuni meca­ni­ce pe supra­fe­țe poten­ți­al con­ta­mi­na­te pen­tru a redu­ce posi­bi­li­ta­tea de dis­per­sa­re a viru­sul. Se vor uti­li­za în schim­b­me­to­de de cură­ța­re ume­dă.

Prin sta­ți­i­le de difu­za­re din cadrul mij­loa­ce­lor de trans­port, aco­lo unde­a­ces­tea exis­tă, se vor comu­ni­ca per­ma­nent infor­ma­ții cu pri­vi­re la măsu­ri­le de pre­ve­ni­re a infec­ți­ei COVID – 19.

Con­du­că­to­rii vehi­cu­le­lor au obli­ga­ția de a păs­tra dis­tan­ța soci­a­lă în tim­pul pau­ze­lor și peri­oa­de­lor de repa­us pe drum, evi­tân­du-se con­tac­te­le cu alte per­soa­ne (șoferi, pasa­ger, per­soa­ne adia­cen­te par­cur­su­lui, etc).

La îmbarcare/debarcare, cât și pe tim­pul depla­să­rii, pasa­ge­rii vor res­pec­ta o dis­tan­ta de minim un metru unul de celă­lalt.

Reguli spe­ci­fi­ce de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a trans­por­tu­lui de per­soa­ne pe cate­go­rii

Mij­loa­ce de trans­port în comun intra-urban de supra­fa­ță (auto­buz, tro­lei­buz, tram­vai, micro­buz)

Com­pa­ni­i­le de trans­port vor lua măsu­ra sepa­ră­rii com­par­ti­men­tu­lui dedi­cat con­du­că­to­ru­lui auto de res­tul spa­ți­u­lui des­ti­nat trans­por­tu­lui pasa­ge­ri­lor;

Se vor mar­ca cu un semn vizi­bil de culoa­re ver­de locu­ri­le per­mi­se pen­tru trans­por­tul pasa­ge­ri­lor, ast­fel încât să se păs­tre­ze dis­tan­ța de minim un metru între pasa­geri;

Pen­tru vehi­cu­le­le cu cel puțin două uși, acce­sul în inte­ri­o­rul vehi­cu­lu­lui se va rea­li­za doar pe ușa din par­tea fron­ta­lă a vehi­cu­lu­lui, iar cobo­rârea pe cea­lal­tă ușă/celelalte uși;

Pen­tru micro­bu­ze­le care efec­tu­ea­ză trans­port intra-urban este per­mis doar trans­por­tul per­soa­ne­lor pe sca­u­ne, cu res­pec­ta­rea regu­li­lor gene­ra­le pre­zen­ta­te mai sus.

Mij­loa­ce de trans­port în comun inter-urban/in­ter­națio­nal ruti­er (auto­buz, auto­car, micro­buz)

Se vor mar­ca cu un semn vizi­bil de culoa­re ver­de locu­ri­le per­mi­se pen­tru trans­por­tul pasa­ge­ri­lor, ast­fel încât să se păs­tre­ze dis­tan­ța de minim un metru între pasa­geri;

Com­pa­ni­i­le de trans­port vor lua măsu­ra sepa­ră­rii com­par­ti­men­tu­lui dedi­cat con­du­că­to­ru­lui auto de res­tul spa­ți­u­lui des­ti­nat trans­por­tu­lui pasa­ge­ri­lor;

Pen­tru vehi­cu­le­le cu cel puțin două uși, acce­sul în inte­ri­o­rul vehi­cu­lu­lui se va rea­li­za doar pe ușa din par­tea fron­ta­lă a vehi­cu­lu­lui, iar cobo­rârea pe cea­lal­tă ușă/celelalte uși.

III. Mij­loa­ce de trans­port în comun pe căi­le fera­te

Se vor mar­ca cu un semn vizi­bil de culoa­re ver­de locu­ri­le per­mi­se pen­tru trans­por­tul pasa­ge­ri­lor, ast­fel încât să se păs­tre­ze dis­tan­ța de minim un metru între pasa­geri;

Pen­tru vagoa­ne­le de tip cușe­tă sau vagoa­ne­le de dor­mit, se per­mi­te trans­por­tul unui sin­gur pasa­ger per com­par­ti­ment, cu excep­ția mem­bri­lor ace­le­iași fami­lii;

Este inter­zi­să intro­du­ce­rea vagoa­ne­le de tip res­ta­u­rant în com­po­nen­ța gar­ni­tu­ri­lor;

Pen­tru toa­le­te­le din vagoa­ne este obli­ga­to­rie asi­gu­ra­rea apei curen­te, săpun lichid și dez­in­fec­tant de mâini.

Trans­por­tul de per­soa­ne cu metro­ul pe reţea­ua de căi fera­te sub­te­ra­ne şi supra­te­ra­ne

Se vor mar­ca cu un semn vizi­bil de culoa­re ver­de locu­ri­le per­mi­se pen­tru trans­por­tul pasa­ge­ri­lor, atât pen­tru trans­por­tul în picioa­re cât și pen­tru trans­por­tul pe sca­u­ne, ast­fel încât să se păs­tre­ze dis­tan­ța de minim un metru între pasa­geri;

Acce­sul în sta­ți­i­le de metrou se va rea­li­za în mod con­tro­lat, ast­fel încât, pe peroa­ne­le de aștep­ta­re pasa­ge­rii să poa­tă păs­tra dis­tan­ța de minim un metru între ei.

Docu­men­tul poa­te fi con­sul­tat pe pagi­na de web a INSPwww.insp.gov.ro, sec­țiu­nea Comu­ni­ca­te. Reco­man­dări de sănă­ta­te publi­că pen­tru măsuri spe­ci­fi­ce ce vor fi dis­pu­se de insti­tu­ți­i­le com­pe­ten­te pri­vind relu­a­rea acti­vi­tă­ții în dome­nii spe­ci­fi­ce după înce­ta­rea stă­rii de urgen­ță


Man­ga­lia News, 09.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply