Lansarea proiectului „Grădina Culturală Callatis” [Foto/VIDEO]

0
355

🇮🇸🇱🇮🇳🇴 Vineri, în pre­zen­ța unui public dis­tins și cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de dis­tan­ța­re fizi­că, a avut loc lan­sa­rea pro­iec­tu­lui “Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis”, finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 — 2021, în cadrul pro­gra­mu­lui RO-CULTURA.

🖌️🎨 Pro­iec­tul va fi rea­li­zat în par­te­ne­ri­at cu artis­ta nor­ve­gi­a­nă Lise Wul­ff, valoa­rea tota­lă a aces­tu­ia fiind de 915.212,90 lei.

🏞️🎭 Pro­iec­tul pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea cur­ții din spa­te­le Muze­u­lui de arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia, pen­tru a pune în valoa­re atât ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce, cât și arta con­tem­po­ra­nă, în toa­te for­me­le sale.

🙋🏻‍♀️👯 Prac­tic, spa­ți­ul va deve­ni un loc de inte­rac­țiu­ne între artiști și public, un loc de refu­giu și rela­xa­re al iubi­to­ri­lor și cre­a­to­ri­lor de artă și nu numai.

📣🖥️📺 Con­fe­rin­ța de lan­sa­re poa­te fi vizio­na­tă aici:

Eli­za Cucu: ”Cu mari emo­ții din par­tea mea, ieri a avut loc lan­sa­rea pro­iec­tu­lui “Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis” finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2020 în cadrul pro­gra­mu­lui RO-CULTURA. Sper că acest spa­țiu va deve­ni locul pre­fe­rat de întâl­ni­re al artiș­ti­lor cu publi­cul, indi­fe­rent de arta pe care o pro­mo­vea­ză”.

Lucian Nichi­ta: ”Ieri, la eve­ni­men­tul de lan­sa­re a pro­iec­tu­lui “Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis” finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2020, în cadrul pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, i‑am asi­gu­rat pe cei pre­zenți că ne dorim ca acest spa­țiu să devi­nă locul pre­fe­rat de întâl­ni­re al artiș­ti­lor locali cu publi­cul. Îi aștep­tăm, deo­po­tri­vă, pe scri­i­tori să își lanse­ze căr­ți­le, pe pic­tori și foto­grafi să expu­nă, pe poe­ții stră­zi­lor să dea rap bat­tle în cadru orga­ni­zat, pe actori, să orga­ni­ze­ze pie­se de tea­tru în aer liber și nu numai. Vom cău­ta să îi spri­ji­nim pe toți, atât cât se poa­te”. 


Man­ga­lia News, 30.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply